• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Bygglov eller ej? Om staket/plank och skyltar inom och utanför detaljplanelagt område!

Bikerskolan: Bygglov eller ej? Om staket/plank och skyltar inom och utanför detaljplanelagt område!

   nyannons2jpeg

PLAN- och BYGGLAG 2010:900, PLAN- och BYGGFÖRORDNING 2011:338

Staket/plank/stängsel:

Enligt 6 kap 1 § PBF (2014:225): I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. Denna paragraf utgör huvudregeln som styr flertalet beömningar ifråga om krav på bygglov eller ej avseende plank, staket och stängsel.

Det är byggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar ska göra en bedöming om bygglov krävs. Många kommuner har en egen staket/plankpolicy där de har bestämt vilka inhägnader som kräver bygglov.

Lagen anger ingen definition av vad som skiljer staket från plank. För att förenkla och effektivisera handläggningen har miljö- och byggnadsnämnden beslutat om riktlinjer för staket, plank och stängsel.

Om du ska bygga ett staket eller plank bör du således ta kontakt med byggnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Generellt kan man säga att det oftare krävs bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse.

Du är skyldig att anmäla vissa åtgärder och ändringar även om du inte behöver söka bygglov för dom.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2012:710).

Tavlor/skyltar/ljusanordningar:

Sätta upp varaktiga tavlor och skyltar, flytta eller på annat sätt ändra en tavla eller skylt inom detaljplan och vid områdesbestämmelser kräver bygglov.

Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, flaggor, reklam, vepor samt skyltar målade direkt på byggnadsfasader, (6 kap. 3§ PBF (2011:338))

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ PBL (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar .

Varaktigt uppsatta tavlor och skyltar utanför planlagt område kräver tillstånd från länsstyrelsen.

För att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från ett område av betydelse för friluftslivet måste du ha tillstånd av byggnadsnämnden.

Tillstånd krävs från länsstyrelsen eller från Trafikverket för skyltar utanför detaljplanelagt område, om skylten ska vara närmare än 50 meter från en väg eller inom själva vägområdet.

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek eller färg.

Detaljplan Utom detaljplan
Staket, max 1,1 m högt Bygglovsbefriat Bygglovsbefriat
Plank 1,1-1,8 m Bygglov* kan bygglovsbefrias inom områdesbestäm- melser Bygglovsbefriat (vid grannars medgivande även närmare än 4,5m från tomt gränsen)*kan kräva bygglov i områdes bestämmelser, utanför sammanhållen bebyggelse
Stängsel    1,1m-1,80 m, minst 80%genomsiktlig Bygglovsbefriat Bygglovsbefriat
Skylt, ljusanordning Bygglov *kan bygglovsbefrias Tillstånd från Länsstyrelsen *kan kräva bygglov vid skydds- säkerhets eller värdefullt område

* F r o m juli 2014

Länk till Plan- och bygglagen: https://lagen.nu/2010:900

Länk till Plan- och byggförorning: https://lagen.nu/2011:338

Länk till Boverkets vägledning för plan- och bygglagen:
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov–byggande/Lov–anmalan/Bygglov/Bygglov-for-anlaggningar-skyltar-och-ljusanordningar/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin