• Bygglov eller ej? Staket/plank/stängsel och skyltar!

    Det mycket omfattande arbetet med att sammanställa materialet kring den kommande lagboken har inletts och kommer att pågå under hela 2016. Vi kommer här att publicera ett urval av texter under året. Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande juridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att […]
  • Bikerskolan: Bygglov eller ej? Om staket/plank och skyltar inom och utanför detaljplanelagt område!

        PLAN- och BYGGLAG 2010:900, PLAN- och BYGGFÖRORDNING 2011:338 Staket/plank/stängsel: Enligt 6 kap 1 § PBF (2014:225): I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. Denna paragraf utgör huvudregeln som styr flertalet beömningar ifråga om krav på bygglov eller ej avseende plank, staket och stängsel.