• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • F.d Rikspolischef avslår polisbegäran om hemlig avlyssning mot grova vapenbrott!

F.d Rikspolischef avslår polisbegäran om hemlig avlyssning mot grova vapenbrott!

Före detta Rikspolischen och samt ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen 2007-2011, Sten Heckscher överlämnade idag till regeringen betänkandet Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85).

Bakgrund

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att innehållet i till exempel telefonsamtal, e-post, SMS och telefax avlyssnas i syfte att utreda ett brott. För att denna metod ska få användas krävs (utom på Säkerhetspolisens område) bland annat att brottet är så allvarligt att det har ett straffminimum eller ett straffvärde på fängelse i två år eller mer. Metoden får sällan riktas mot grova vapenbrott, eftersom straffvärdet i dag normalt inte når upp till den nivå som krävs för att avlyssning ska vara tillåten.

Inga bevis för särskilda utredningsvårigheter vid vapenbrott föreligger, säger Heckscher

Sten Heckscher har utrett frågan om reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation borde ändras så att fler grova vapenbrott omfattas. Den andra utredaren kommer i januari att lämna ett betänkande angående bland annat frågan om straffskalan för grovt vapenbrott återspeglar brottstypens allvar.

Sten Heckscher konstaterar att tillgång till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation i och för sig kan underlätta utredningar av i stort sett vilka brott som helst. Det står dock också klart att tvångsmedlet medför icke obetydliga integritetsintrång. Utgångspunkten måste vara att tillgången till avlyssning styrs av hur allvarligt brottet är. Endast om särskilda utredningssvårigheter föreligger beträffande viss brottslighet bör undantag kunna övervägas från kravet på ett visst straffminimum eller ett visst straffvärde för att avlyssning ska få ske.

Några särskilda utredningssvårigheter vid just grova vapenbrott finner Sten Heckscher däremot inte belagda. Mot den här bakgrunden föreslår Sten Heckscher inte några ändringar i de nu gällande reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Länk till utredningen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/61/34/6ff82778.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin