21 kr i beslag efter 3,4 miljoners myndighetsinsats mot mc-fest!

Big House Crew-fest

På lördagen avhölls i Göteborg en BHC-fest (Big House Crew) fest i göteborg i Hells Angels MC:s lokaler. Festen utgör ett medel att samla in pengar till klubbens fängslade medlemmar och anhöriga och har avhållts under längre tid. Festerna brukar vara väldigt välbesökta av många olika klubbar varför det är direkt felaktigt att såsom media prata om att sådana fester bara besöks av klubbens egna medlemmar.

Festen är som sagt en fest som regelbundet avhålls varför det är synnerligen billigt av sensationspressen GT/Expressen/KVP att försöka koppla festen till en kommande rättsfall då festerna avhålls oavsett.

Vad media skriver och polisen uppger kring kontrollerna

Anledningen till att Payback Sverige skriver om evenemanget har dock helt andra grunder – Polisens massiva och återigen olaga kontrollinsatser: 14 piketer, 4 polisbilar, helikopter, pansarbil samt en skåpbil och därutöver Kronofogdemyndigheten samt andra myndigheter på plats för i första hand olaga åsiktsregistrering. Mer eller mindre samtliga festdeltagare kontrollerades, ett antal som GT uppger vara 400 st. Personerna fick lämna ifrån sig körkort/idkort varefter en långsam och mödosam process med att ifylla ett tvåsidigt dokument för varje enskild person inleddes!? Fordon genomsöktes och kontrollerades och ett antal personer fick på felaktig grund fordon beslagtagna. Polisen påstår att ett antal personer avförts av orsaker som inte är kända och som polisen inte heller kan specificera.

Insatschefen Martin Fredman vågar självklart inte gå ut i media och berätta sanningen om insatsens storlek speciellt med tanke på att polisen precis önskat och beviljats än större resurser till nästa budgetår för att medlen inte räcker till! Fredman svara på en direkt fråga från reportern om hur mångapoliser som finns på plats: Tillräckligt många för att klara av kontrollen i alla fall. Det här är en insats polisen initierat, men här finns även folk från kronofogden och andra externa myndigheter. Vi har varit här sedan i fredags eftermiddag då de första fest­deltagarna anlände…Men den här insatsen gör vi mest för att vi vill visa att vi har koll på dem.

GT skriver också att vid tillfället hade mellan 60 och 70 bilar och ett par hundra personer kontrollerats i polisens tält!??

Fredman säger också: Fyra fordon är beslagtagna. Ett för polisiär förundersökning och tre är tagna i beslag av kronofogden, för typ skatteskulder.

Låt oss nu gå igenom sak för sak kring rapporteringen samt polisens uppgifter och kontroller

Fredman uppger att fyra fordon beslagtagits. Ett är föremål för polisiär utredning. Tre är tagna i beslag. Av dessa tre fordon är samtliga tagna i beslag på felaktig grund då personer som har skulder till staten inte är identiska med bilägaren och heller inte framfört fordonen de antal gånger som erfodras för att det juridiskt kan sägas vara personen som förfogar över bilen.

Ett av fallen utgjordes även av en hyrbil vilken ju knappast kan ägas av den skuldsatta personen, eller hur Kronofogden? Ett av fallen utgörs av att en passagerare har en skuld men han framförde inte fordonet och han är inte heller vare sig den nya eller gamla ägaren till bilen. I det tredje fallet ägs bilen av en flickvän som inte var närvarande på plats. Samtliga bilar har således beslagtagits av fogden på felaktig grund och fogden kommer att tvingas lämna tillbaka fordonen!

Men, då har ju fordonen redan använts för att underbygga insatsen medialt samt för att förstora upp statistikutfallet kring kontrollen. Och, när de beslagtagna fordonen återlämnas och det blivit noll i resultat för Kronofogden så har ni väl som vanligt inte tänkt rapportera kring den saken, GT eller vågar ni för en gångs skull granska det verkliga utfallet av en myndighetsinsats mot ett mc-evenemang och ställa det mot kostnaderna för insatsen? Det krävs stake, mod och heder. Har ni det, GT? Överraska oss!

21 kr i beslag!

En person som var skuldsatt tvingades också lämna ifrån sig hela plånboksbeloppet vilket uppgick till oerhörda summan av hela 21 kr!! Vilken framgång är inte detta för en oseriöst arbetande Kronofogdemyndighet? Kommer denna summan att redovisas under kontanta beslagsbelopp tro? 21 kr? Något för GT att ställa frågor kring, kanske? Nej, det vore nog för tuffa frågor att ansätta en myndighetsperson med som vanligt, eller?

Slutsatsen är dock graverande nämligen att Kronofogdens insats i slutändan kommer att resultera i 21 kr i kontant beslag att ställa mot 114 000 i kostnader! Fler som tycker att det är ett lite klent resultat och en anings aning oproportionellt i förhålande till antalet nedlagda arbetstimmar??

Olaga systematiska kontroller och GP:s bristande ifrågsättande!

GT rapporterar öppet om de närmast totala och systematiska kontrollerna av personer och fordon samtidigt som de återger insatschefens egna ord att insatsen görs mest för att polisen vill visa att de har koll på besökarna! Väl medvetna om att polisen saknar all form av lagstöd för systemtiska kontroller och systematisk åsiktsregisregistrering skriver inte GT ett ord om den saken!

Inte heller skriver GT ett enda ord om den mängd närvarande poliserna de inte kunnat undgå att observera utefter antalet polisbilar av skilda slag. Varför? Vågar ni inte utsätta polismyndigheten för en kritisk rapportering eller har ni helt enkelt inte förstått ert eget yrkes grundläggande och styrande principer? För en journalists främsta arbetsuppgift är att kritiskt granska myndighetsutövning, en uppgift ni inte fullgjort i ert reportage! Är ni dessutom medvetna om att ni bevittnat ett antal brottsliga handlingar utan att ni lämnat in en anmälan mot polisen?

Polisens och Kronfogdens lagbytande insatser

Polislag 8 stadgar att all polisverksamhet ska styras av behovs- och proportionalitesprincipen. Den personalstyrkan polisen hade på plats och den insats polisen därefter genomför utefter att visa att de har koll på personerna bryter klart och tydligt mot behovs- och proportionalitetsprincipen. I en insats av denna storlek råder inget som helst tvivel om att polismyndigheten brutit mot Polislag 8.

Kronofogdens insats har inte ägt erforderligt lagstöd då de beslagtagit fordon där förutsättningarna saknats emedan de inte framförts av sådan person och/eller ett sådant erforderligt antal gånger som lagen kräver.

All form av systematiska kontroller likväl som all form av åsiktsregistrering saknar all form av lagstöd mot kollektiv och grupp och äger bara stöd på slumpvis individbasis för kontrollåtgärd. Därvid bryter även polismyndighetens insats och kontroll såväl som åsiktsregistrering direkt mot lagen och har varit olaga!

Insatsens kostnader

Vi ska nu göra en uppskattning av polisinsatsens kostnader och för en gångs skull beräkna den i nederkant då varje polisbil kanske inte var fullsatt vilket de dock brukar vara…

Polisen uppger själva att de varit på plats från fredagseftermiddagen för att därefter enligt uppgift avsluta polisinsatsen runt kl 23 på lördagskvällen. 31 arbetstimmar således.

31 x arbetstimmar x 100 poliser x 920 kr/h = 2 852 000 kr

1 helikopter a´ 15 200 kr/h x 31 timmar = 471 200 kr

2 polishundar a´320 kr/h x 31 arbetstimmar = 19 840 kr

4 kr/påbörjad kilometer per bil = 30 km x 4 kr x 20 fordon = 2 400 kr

Kronfogden, 2 man x 920 kr /h x 63 arbetstimmar = 114 080 kr (För enkelhetens skull utgår vi ifrån poliskostnaden per timme då kronofogden inte redovisar kostnaden för varje påbörjade arbetstimme.

Vi har heller inte medräknat ytterligare kostnad för pansarbilen. Helikoptern har kostnadsberäknats utefter polistaxorna per flygtimme och för väntetid som debiteras med samma kostnad som flygning, enligt ”Förordning 1982:789 om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Summan för myndighetsinsatsen blir då enligt följande:
Poliskostnad 2 852 000
Helikopter        471 200
Polishundar        19 840
Fordonskostnad   2 400
Kronofogde        114 080
SUMMA         3 459 520 kr

Finns det någon som anser 3,4 miljoner kronor står i proportion till insatsens redovisade resultat? Finns det någon som anser att det är rätt att polisen hävdar att de behöver mer pengar till sin verksamhet och sen förbrukar miljonbelopp för denna typ av insatser? Finns det någon som anser att deras skattepengar verkligen kommer till god användning i polisens händer? Ja, det är dessa frågor som såväl media som politiker och allmänhet bör ställa sig varje gång polisen olagligt trakasserar bikerkulturen och i synnerhet kring den här aktuella insatsen!

Länk till artikel:
http://www.expressen.se/gt/har-slar-polisen-till-mot-hells-angels-fest-i-natt/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin