1 000:e inlägget! Behövs Payback? Ja, klubbarna och Payback behöver varandra!

 Unite&Fight

1 000 inlägg på under tre år!

Paybacks nuvarande hemsida startades upp den 23:e december 2010. Inlägget som går att läsa härunder är det 1 000:e inlägget på hemsidan från Payback Sverige vilket väl kan sägas vara ett mått på kontinuiteten, hängivelsen och Paybackarbetets omfattning för kulturen. 1000 inlägg under en tidsperiod av under tre år bestående av omväxlande långa och korta artiklar oftast med ett direkt uttalat budskap, ibland av rent informativ karaktär men alltid till gagn för bikerkulturens sak att återupprätta kulturens anseende och sprida den korrekta bilden kring bikerkulturen!

Jubileumsinlägget kommer passande att avse en analys över Paybacks funktion i arbetet!

Analys över behovet av en riksorganisation

Ibland möts vi av kommentarer från skilda klubbmedlemmar om att klubbarna behöver inte Payback. De har egna advokater. Å att det är Payback som behöver klubbarna för att ekonomiskt kunna överleva och finansiera verksamheten.

Detta är kommentarer som vi genom åren mötts av från flera olika personer och klubbar verksamma inom ryggmärkeskulturen och då det är en viktig anmärkning och återkontakt har det självklart fått oss att kritiskt analysera situationen om det verkligen är så eller om en organisation har en annan och större, mer övergripande funktion. Här följer därför vår analys av situationen och vi är tacksamma för olika klubbars återkoppling över vår analys för att få in så många synpunkter och så stor bild som möjligt över just behovet av Payback och hur klubbarna ute i landet ser på Paybacks arbete, verksamhet och funktion i arbetet för återupprättandet av bikerkulturen.

Payback Sveriges analys över funktionen av Payback

Helt rätt att Payback behöver klubbarna och är beroende av klubbarnas stöd!

De enkilda klubbmedlemmar och klubbar som framfört åsikten att klubbarna inte behöver Payback utan att det tvärtom är så att det är Payback som behöver klubbarna har självklart en stor och tung poäng i det de säger. Inget tvivel om det!

Payback behöver klubbarna för att fungera och för att finansiera verksamheten! Helt rätt! Vi är helt beroende av klubbarnas stöd ekonomiskt för att kunna fullgöra arbetet och finansiera verksamheten!

Det är också helt rätt i att klubbarna i många fall har egna advokater som sköter de juridiska ärendena och med otvivelaktiga framgångar också.

Har Payback något att tillföra utöver vad klubbarna själva kan åstadkomma?

Medialt

Vi har som sagt ägnat tid åt att gå till botten med frågan över Paybacks funktion och analysera över vilket mervärde en riksorganisation egentligen kan bidra med som klubbarna själva, åtminstone inte i samma utsträckning, kan förverkliga? För att kunna göra så har vi valt att granska vad Payback faktiskt åstadkommit under verksamhetstiden. Och, här följer våra slutsatser:

Payback har byggt upp en nättidning såsom ett organ för att nå ut till bikers, media och allmänhet. Sidan har idag fyrsiffriga besöksantal dagligen och ibland mycket högre. Via funktionerna mediacreeper och creeper kan vi också se att massmedia och myndigheter är flitiga läsare av Payback och därvid får i sig och med sig en korrekt och nyanserad bild av bikerkulturen. Vi har även erhållit utgivningsbevis för Nättidningen vilket innebär att ingen myndighet äger rätt att ingripa, försena eller  obstruera verksamheten såsom att stänga ner sidan på grund av misshagligt innehåll. Sidan är också öppen för hela bikerkulturen att publicera sin åsikter, vittnesmål och korrigerande av felaktig press.

Payback Sverige har även byggt upp en nyhetsplattform på mynewsdesk.com där landets samtliga masmedieföretag samt journalister är medlemmar och kan ta del av våra pressmeddelanden. Paybacks plattform har ända sen starten 2009 varit en av de mest lästa trots konkurrens av myndigheter, de största företagen i landet med flera aktörer. Vi når således ut med våra artiklar. De blir lästa vilket är ett viktigt steg i kampen för återupprättelsen –  att få ut budskapet till media.

Juridiskt

Juridiskt inleddes arbetet med att vi gick in i de tre västförbudsfallen 2009 och drev dessa som juridiskt ombud. Avsikten från polis och myndighet var att införa ett heltäckande kommunalt förbud i varje kommun i Sverige att bevista krogar med väst men även såsom i fallet med Luleå kommun att införa ett förbud i lokaler som hyrs ut av eller ägs av kommunen, vilket även kunde hårddras till att gälla exempelvis kommunägda bostäder. Vi vann åtta raka rättsförhandlingar varfter ingen kommun försökt införa några förbud. Vårt arbete stoppade således ett nationellt förbud på krogen juridiskt.

Vi förde också en kamp under riksdagsåret 2011/2012 mot ett nationnellt förbud mot västar i offentlig miljö. Genom att sända korrekt juridisk information över rättsläget till Konstitutionsutskottet och riksdagspartierna avslog Konstitutionsutskottet förslaget direkt utefter våra skrivningar och därefter röstades förslaget ner av riksdagen.

Vi har även via att driva och vinna ett ärende rörande återkallelse av vapenlicens på grund av klubbtillhörighet/miljötillhörighet förhindrat ett prejudicerande utslag att ingen med klubbtillhörighet äger rätt att inneha vapenlicens, med de följder för en mängd bikers detta skulle medfört.

Vi har även vunnit delsegrar via tre olika JO-utredningar som fastslagit att polisen agerat utan lagstöd och eller att kommun agerat utan lagstöd  i tre olika fall under 2013. Utslag som kommer att få betydelse framöver.

Vi har även fått rätt och vunnit i många andra fall av mindre prejudicerande värde men av betydelse för den enskilde bikern eller klubben vars uppdrag vi haft att föra ärendena.

Klubbarna kan självklart också föra olika ärenden till domstol via egna advokater och även vinna fallen. Inget tal om det. Men när det gäller fall som har betydelse nationellt för hela kulturen fyller en riksorganisation en viktig funktion då de kan agera såsom språkrör för klubbarna.

Övergripande funktion medialt såväl som juridiskt är mervärdet av Payback

Under närmare 20 år, 1990-2009, är vår analys att bikerkulturens anseende och rykte gradvis en bit i taget hela tiden försämrades gentemot allmänhet och politiker samt i media. Juridiskt infördes allt fler lagar och förordningar riktade mot bikerkulturen och/eller så kallad organiserad brottslighet. Lagarna avseende olika integritetskränkande åtgärder, övervakande åtgärder samt avseende olika lagligt tillämpade tvångsmedel utökades väsentligt under perioden. Bikerkulturen kunde sägas befinna sig på ett långsamt, sluttande plan där det som nu sker i Australien kunde varit en realitet redan nu, även här i norden.

Payback har därefter tillkommit som en faktor i spelet och som ovan nämnts vunnit prejudicerande rättsfall med funktion och verkan över hela landet för bikerkulturen och bland annat förhindrat införandet av västförbud i såväl kommunal regi som i offentlig miljö över hela riket.

Payback kan enligt vår mening agera som ett språkrör för hela kulturen och medialt driva frågor för hela kulturen. Klubbarna kan också uttala sig i pressen men då de är just klubbar kan de ej på samma sätt uttala sig för hela kulturen utan uttalandena blir ju automatiskt gällande den egna klubbens åsikt i sak, där Payback såsom riksorganisation kan tala för alla klubbarna i landet. Payback fyller således en roll såsom nationellt språkrör för bikerkulturen medialt där organisationen kan tala för alla klubbarna!

När det gäller den juridiska biten har vi påvisat att vi kan driva saker mot domstol och mot politiker på ett sätt som sker på ett betydligt effektivare sätt om en samlande riksorganisation gör så och talar för alla klubbarna på en gång än om en klubb själv för sådan enskild talan.

Det finns också ytterligare en funktion, som inte tidigare satts i funktion och där en riksorganisation kan vara till enorm nytta. Det handlar om att iscensätta övergripande ärenden och få till en prövning över viktiga ärenden med prejudicerande utslag för hela kulturen. Vi avser då ärenden gällande kontroller, kriminalisering av klubbar, mc-klubbsfastigheter samt fall med tydligt och dokumenterat grova övergrepp från polisärt håll. Så har tidigare inte bikerorganisationer agerat men så har Payback sett som sitt ansvar för att få stopp på skeenden som tidigare lett till polisanmälningar och/eller JO-anmälningar som oavsett utslag likväl inte förmått polisen att agera annorlunda eller utefter lagen. Det finns ju inga inbyggda sanktioner i prövandet varför polisen ånyo kan agera på samma olagliga vis.

Under 2014 kommer sådana ärenden att iscensättas i samband med Payback Sveriges så kallade SOP-satsning, särskild satsning mot Systematiska och Organiserade Polisövergrepp. Igenom drivandet av övergripande  ärenden vars utslag har betydelse för hela bikerkulturen fyller Payback Sverige därigenom en samlande och mycket central funktion för hela bikerkulturen som inte enskilda klubbar med samma effekt och funktion kan fullgöra.

Slutsats: Payback behöver klubbarna och klubbarna behöver Payback

Slutsats: Payback kan således föra talan för alla klubbar medialt samt driva stora, övergripande ärenden med juridiska utslag som avser alla bikerklubbar rättigheter. Därvid har Payback en samlande och övergripande funktion som inte kan fullgöras av enskilda klubbar.

Payback behöver bikerklubbarnas stöd, ekonomiskt såväl som synligt, för att med kraft och trovärdighet kunna framstå som språkrör för bikerkulturen och därvid kunna föra talan medialt och kunna driva övergripande ärenden med betydelse för hela bikerkulturen. Paybck behöver därför otvivelaktligen klubbarna och deras stöd. Ju fler som stödjer oss, ju starkare är vi då vi talar och agerar juridiskt för bikerkulturen som helhet.

Det handlar således om ett ömsesidigt behov av varandra för Payback och bikerklubbarna där vi genom att hjälpa och stödja varandra till slut kommer att vinna den kamp där vi utan samling oundvikligen kommer att förlora!

United We Stand – Divided We Fall!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin