• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till media att betänka: Om medias ansvar vid nyhetsrapportering kring bikerkulturen!

Till media att betänka: Om medias ansvar vid nyhetsrapportering kring bikerkulturen!

Under den senaste tiden framträder återigen olika aktörer i media och uttalar sig om ”kriminella mc-gäng”. Låt mig därför starkt understryka tre basala fakta i ärendet.

1. Legaldefintion av kriminella organisationer

Sverige har ingen legaldefinition av vad som utgör en kriminell organisation. Trots Rikspolisstyrelsens och Kriminalpolisens önskemål om införandet av ett sådant juridiskt verktyg och begrepp har regeringen valt att på advokatsamfundets inrådan avvisa en sådan begäran. Advokatsamfundet hänvisade nämligen till det faktum att:

Advokatsamfundet är starkt kritiskt till att över huvud taget kriminalisera ett deltagande i
en kriminell organisation som sådant. Mot bakgrund av den mötes- och föreningsfrihet
som råder i vårt land under skydd av regeringsformen, är det högst anmärkningsvärt att ett
deltagande i sig, utan något individuellt brottsligt agerande, skall vara kriminaliserat.

För det fall begreppet ”kriminell organisation” skall förstås så att en sammanslutning skall betraktas som en sådan organisation oavsett om brott inte begåtts genom organisationens försorg, ens på planeringsstadiet, skulle detta i så fall innebära ett krav på kriminalisering som avviker från svensk rättstradition och en utvidgning som måste ifrågasättas i ljuset av regeringsform och Europakonvention. Sett till hur artikel 2 som sådan är formulerad torde
även ledande av och aktivt deltagande i organisationen vara kriminaliserat, även om något
individuellt straffbelagt handlande inte har begåtts. Detta är inte rimligt!

Advokatsamfundets remissvar:
http://payback.name/Ju2008499L5.pdf

2. Oskuldspresumtion

I såväl svensk grundlag, regeringsformen, som i Europakonventionen finns artiklar om så kallad oskuldspresumtion. Presumtionen innebär att varje person skall betraktas såsom oskyldig intill dess en fällande dom vunnit laga kraft.

Att peka ut en förening såsom en kriminell organisation eller ett kriminellt mc-gäng innebär samtidigt att du inför allmänheten kriminaliserar varje enskild medlem i en sådan grundlagsskyddad förening. För om föreningen personen tillhör är en kriminell organisation måste ju per definition också de enskilda medlemmarna vara kriminella individer. Har ni som ger medialt utrymme för polisens påståenden i dessa ärenden egentligen tänkt på att varje gång ni begagnar uttrycket ”kriminella mc-gäng” osv så behandlar och utpekar ni samtidigt varje enskild medlem för att vara en kriminell individ inför allmänheten?

Jag tror inte ni tidigare tänkt i de banorna men jag anser det är på tiden att även media tar sitt etiska och mellanmänskliga ansvar! Jag vill här hänvisa till den svenska bikerforskaren Stig Grundvalls uttalande i sin doktorsavhandling om bikerkulturen: ”Jag har blivit varse att det är människors liv jag skriver om. Livsöden är inte oberörbara men kräver en särskild omsorg. En medmänsklig varsamhet är på sin plats. Det etiska ansvaret människor emellan måste alltid utgå från respekten för individens integritet”

En väldigt viktig och tänkvärd uppmaning från en forskare som under ett antal år till vardags umgicks med bikerklubbar och bevistade flertalet fester och bikerevemang. Ett etiskt råd som jag hoppas mediarepresentanter framöver bär med sig, plockar fram och betänker vid varje kommande skrivelse om bikerkulturen!

http://www.payback.name/?p=1462

3. Polisens underlag för begreppet ”kriminella mc-gäng”

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i Förvaltningsrätten mål nr 386-10, där Payback var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr: 4450-10, försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Behöver jag ens tillägga att återkallelsebeslutet självklart ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

Nyligen skickade Payback Sverige ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

http://www.payback.name/?p=3025

Den polisman som för polisens räkning besvarade Paybacks Öppna brev var identisk med den polis som i nedanstående länkade artikel från Metro uttalar sig vitt och brett om kriminella mc-gäng, nämligen Lars Öjelind, kommissarie vid rikskriminalpolisens underrättelsesektion!! Och, härovan har ni således beskrivit utefter vilket underlag han uttalar sig. ”begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av brottsbekämpande myndigheter”.

Öjelind förmår således inte att framlägga ett enda konkret bevis för begreppets riktighet utan kan bara hänvisa till ett systematiskt användande av begreppet. Ett mycket anmärkningsvärt faktum som i sig borde vara väldigt talande. Samtidigt bör det ju också ställa frågan hur en person med så hög befattning har mage att ens använda sig av ett så demoniserande begrepp när han fullständigt saknar alla former av belägg för dess riktighet?

http://www.metro.se/stockholm/polisen-befarar-hamnd-efter-mc-overfall/EVHkih!1e4hDOTRscXM/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin