Ur BikerLagboken: Förtal och Förolämpning!

Förtal och Förolämpning

Sammanfattning

Lagstiftningen kring Förtal och Förolämpning avser endast enskilda personer och inte kollektiv. Begrepp som ”kriminella mc-gäng”, ”kriminella mc-klubbar” med flera liknande faller således inte under denna lagstiftning.

Det finns inte heller någon annan lagstiftning som kan användas för att juridiskt bemöta ovanstående, orättfärdiga begrepp när det avser grupper av personer.

Rättsläge

Lagparagrafer

Här nedan anger vi vad som står i de paragrafer som är aktuella rörande förtal och förolämpning i Brottsbalken, Tryckfrihetsförordningen samt i Yttrandefrihetsgrundlagen. Skillnaden på förtals-begreppet i Brottsbalken, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen avser i första hand vilket forum som använts för att förtala/förolämpa en person.

Förenklat kan sägas att förtal till vardags faller under brottsbalkens bestämmelser. Förtal i skrift utgör tryckfrihetsbrott och om förtal äger rum via radio-program, program i TV eller andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektro-magnetiska vågor faller det under Yttrandefrihets-brott.

Brottsbalken 5:1 säger: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Brottsbalken 5:3: Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)7:4: Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet ska såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag:

Punkt 14: förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne, dock inte om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han eller hon visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för den;

Punkt 15: förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne;

Yttrandefrihetsgrundlagen 7:1 § De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen skall anses som yttrande-frihetsbrott, om de begås i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag.

Definitionen av Förtal och Förolämpning

När det kommer till en människa ära finns det två varianter. Den objektiva äran som innefattar hur en människas goda namn, rykte och anseende uppfattas av andra. Den subjektiva äran utgörs av en persons egen känsla av vad anseendet utgör.

Förtal och Förolämpning är ägnade att såra en annan person. Skillnaden i rubriceringen bestäms utefter vem meddelandet riktas till.

Förolämpning är ägnad att såra någon. Förolämpning i juridisk mening föreligger när någon riktar meddelandet direkt till en person genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen på ett kränkande vis eller bete sig på ett skymfligt sätt.

Förtal uppkommer när någon baktalar en person i uppsåt att smutsa ner eller såra den omtalade personen.

För att räknas som förtal ska uttalandet ha för avsikt att skada en människas anseende hos andra, med hänsyn tagen till den krets offret tillhör.

Avgörande för om ett förtal föreligger är hur utta-landet subjektivt uppfattas när det uttalas. Uttalandet ska i normalfallet kunna leda till skada även om skada ej behöver uppkomma.

Länk till Brottsbalken (1962:700):
https://lagen.nu/1962:700

Länk till Tryckfrihetsförordning (1949:105):
https://lagen.nu/1949:105

Länk till Yttrandefrihetsgrundlagen:
https://lagen.nu/1991:1469

Köpsida för Bikerlagboken: http://payback.name/paybacks-bocker/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin