• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Tragisk MC:s klubblokal och olagligheterna från kommun- och polisföreträdarna!

Om Tragisk MC:s klubblokal och olagligheterna från kommun- och polisföreträdarna!

 tragiskmc15

Tragisk MC har blivit uppsagda från den lokal de hyrt av Kungsbacka Kommun utefter råd och påtryckningar från Polismyndigheten. Klubben har med Payback Sverige såsom ombud överklagat uppsägningen till Hyresnämnden. Under måndagen hölls medlingsförhandlingar i nämnden som avböts tidigt då parterna stod så långt ifrån varandra att förhandlingar bedömdes såsom meningslösa.

Under förhandlingen i hyresnämnden under måndagen stod parterna så långt ifrån varandra att förhandlingen bröts.

Kontraktet löper nu vidare till och mars 2014 och klubben har därefter fram till och med mars 2016 att väcka talan mot kommunen för skadeståndsanspråk utöver en årshyra.

Advokatens sakuttalande i media

Payback Sverige driver ärendet såsom juridiskt ombud och har anlitat Salmi & Partners såsom advokatfirma som förträds av Mattias Fröberg. Fröberg uttalar sig förtjänstfullt neligt nedan i media:

– Uppsägningen saknar grund, säger mc-klubbens advokat Mattias Fröberg. Det finns ingen befogad anledning att hyresavtalet ska upphöra. Uppsägningen som kommunen genomfört hänvisar till någon form av policy med allmänna svepande beskrivningar om kriminella mc-gäng som är så långt från sanningen när det gäller Tragisk MC.

Det är ingen skillnad på den här föreningen jämfört med någon annan, säger Mattias Fröberg. Det är det att de har ett motorintresse.

Jag förstår inte vad kommunen menar med att det finns synnerliga skäl att inte förlänga avtalet. Någon sådan paragraf finns inte i hyreslagen.

Uppsägningsanledningar…

Kungsbacka Kommun har på polismyndighetens inrådan och mycket starka råd och rekommendationer anfört följande såsom skäl för uppsägningen:

1. Medlemmar från Hells Angels MC och Red Devils MC har vistats i klubblokalen.

2. Klubben har lånat ut en minibuss för persontransporter till någon av ovanstående klubbar. Vilken föreligger skiftande uppgifter ikring.

3. Lokalen används inte på ett sätt som faller inom ramen för den föreningsrättsliga verksamheten.

Uppsägningsanledningar ställda mot erforderligt lagstöd!

1. Umgänge? Oreglerat i lag varför en sådan företeelse ej kan användas mot en klubb. Sverige har inte en sådan lagstiftning som exempelvis USA hade under 50-talet då stora och många rättegångar ägde rum på grund av umgänge med kommunister så kallade Guilty by association. Saknar en åtgärd stöd i lag är den också olaglig för myndighetspersoner att anföra och/eller utöva då regeringsformen (grundlagen) 1:1 kräver att all myndighetsverksamhet måste utövas under lagarna. En paragraf som innebär att varje åtgärd måste ha ett direkt, uttryckt stöd i lagen vilket umgänge således inte har.

2. Utlåning av buss? Självklart får vem som helst låna ut sitt fordon till vem som helst. Inget lagtöd föreligger således här heller. Se vidare punkt 1 ovan.

3. Verksamhet utanför ramen för den föreningsrättsliga verksamheten? Luddigt begrepp som i princip kan innebära vad som helst men saknar all juridisk bärighet. I Grundlagen finns en stadgad föreningsfrihet. I Europakonventionen, som utgör svensk lag sedan 1995 finns ett än starkare reglerat stöd för föreningsfriheten!

Artikel 17:

Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

Artikel 18:

De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Det finns således enligt lag inga som helst lagliga möjligheter att inskränka, begränsa eller utplåna föreningsfriheten enligt lag om det inte direkt medges i konvention eller lag. Sådana undantag finns inga angivna i konventionen varför oförenlig föreningsrättslig verksamhet ej kan anföras då det saknar lagstöd.

Såväl uppsägningsgrunder som kommun och polis agerande saknar all form av lagstöd varför de till naturen är olagliga! Kommun och polis bryter således mot lag och konvention på ett sätt som tyvärr är brukligt när det avser mc-klubbar!

Mer info kommer att meddelas efterhand som ärendet fortlöper.

Artikellänkar:
http://www.expressen.se/gt/hells-angels-pa-besok–da-vraks-mc-klubben/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5647799

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin