Info: Reformerad polisutbildning + civilanställda kan få polisbefogenheter!

Reformerad polisutbildning

Polisen ska refomeras. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens grundutbildning. All grundutbildning ska fortsättningsvis bedrivas som uppdragsutbildning vid universitet eller högskola.

Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013.

Polisen ska utreda om civilanställda ska ges polisiära befogenheter

Regeringen uppdrar även åt Rikspolisstyrelsen att redovisa vilket behov som finns av att personer med en annan utbildning än polisutbildning ska få polisiära befogenheter.

– Kompetensen inom polisen behöver höjas och polisen har behov av att kunna anställa fler personer med annan akademisk utbildning . För att till exempel IT-forensiker, jurister och ekonomer ska kunna bedriva ett effektivt brottsbekämpande arbete är det regeringens uppfattning att dessa personer bör kunna ges polisiära befogenheter, säger justitieminister Beatrice Ask.

Uppdraget att redovisa behovet av att personer med en annan utbildning än polisutbildning ska få utföra polisiära arbetsuppgifter som omfattar sådana uppgifter som idag enligt lag eller annan författning endast får utföras av polisman ska redovisas i en rapport till regeringen senast den 28 februari 2013.

Länk till dokumentet över Regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/59/69/e89bb903.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin