• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Svar från Kommunförbundet rörande ”Västförbuden” samt Paybacks utvärdering

Svar från Kommunförbundet rörande ”Västförbuden” samt Paybacks utvärdering

Payback har skickat två Öppna brev till SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Breven har innehållit uttömmande information rörande domstolsutslagen kring de kommunala västförbud som blivit införda och ogiltigförklarade de senaste två åren. Ett svar har nu inkommit från SKL och ifrån den person som handlagt ärendet, Germund Persson.


Svaret från Kommunförbundet

Hej.

Det öppna brevet från er har överlämnats till mig för besvarande.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner. SKL har bl.a. till uppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen, att driva våra medlemmars intressen och att erbjuda dem stöd och service. Inom avdelningen för juridik arbetar vi med juridisk rådgivning till våra medlemmar i olika former.

SKL är däremot ingen myndighet med uppgift att utöva tillsyn över kommuner och landsting. Det ingår således inte i SKL:s uppdrag att driva frågor mot våra medlemmars intressen eller att kräva åtgärder av olika slag av våra medlemmar. Svaret på den ställda frågan är därför att vi inte kan driva frågan om upphävande av kommunala västförbud från vår sida.

I den mån våra medlemmar efterfrågar juridisk rådgivning när det gäller frågan om västförbud kommer vi däremot självfallet att informera om innehållet i gällande lagstiftning och rättspraxis.

Med vänliga hälsningar

Germund Persson

Paybacks Kommentar till Kommunförbundets svar:

De Öppna breven till Kommunförbundet utmynnade i följande frågeställning: Är ni beredda att medverka till upphävandet av alla kommunala västförbud med anledning av att alla former av kommunala västförbud förklarats vara olagliga i det de saknar stöd av eller bemyndigande i Sveriges lag? Var vänlig motivera ert ställningstagande för eller emot en sådan medverkan.

Brevet från SKL kan i huvudsak slå fast två saker av olika betydelse för bikerkulturen.

1. Vi har genom vårt arbete för bikerkulturens sak vunnit så pass mycket respekt  att vi erhåller svar från de parter vi ställer konkreta frågor till såsom exempelvis Rikskriminalen och Kommunförbundet.  Detta har ju inte tidigare varit fallet tidigare då bikerkulturens representanter oftast bemötts med total tystnad. Det är en sak och det är positivt inför framtida möjligheter att öppna dialoger!

2. Kommunförbundet fastslår precist och exakt att de inte kommer att medverka  till ett avskaffande av tidigare införda kommunala västförbud. Det är inget i sig positivt besked för bikerkulturen men vi hade ju inte heller räknat med någon enkel resa mot målet…

Nu vet vi läget gällande hur Kommunförbundet ställer sig till västförbuden och kunskap är alltid värdefullt. Finns möjligheten bör man alltid värdera sitt utgångsläge inför en kommande strid och nu formar vi vår strategi utefter beskedet och bereder oss för strid!

Länkar till de Öppna breven till SKL – Kommunförbundet:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-med-foerfraagan-staelld-till-skl-sveriges-kommuner-och-landsting-617014

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nu-skaerper-vi-tonen-och-kraever-svar-fraan-skl-sveriges-kommuner-och-landsting-631655

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin