• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Skakad poliskår stämplar Payback som en fara för landets försvar och vållande av fara för rikets säkerhet!

Skakad poliskår stämplar Payback som en fara för landets försvar och vållande av fara för rikets säkerhet!

nyannons2jpeg

 Om Polislagen 27

Payback Sverige överklagade Polismyndighetens beslut att inte ge en klubbmedlem ett fullständigt PL 27-protokoll. I det överlämnade protokollet saknades flera åtgärder polisen vidtagit därutöver var alla inblandade polisers namnuppgifter utelämnade.

Kammarrätten bortser från Polislagen 27:s absoluta krav på att lämna ut samtliga uppgifter i protokollet rörande den insatsen polisen företog i sammanhanget.  I Polislagen 27 står följande angående vad protokollet ska innehålla:

1. Vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. Grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. Vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. Vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. Tiden för ingripandet samt
6. Vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Polislagen säger alltså klart och tydligt att protokollet ska innehålla namn på den polis som fattat beslut om åtgärden samt över vilka som deltagit i ingripandet. Polislagen stadgar även att allt som förekommit i samband med åtgärden även ska framgå ur protokollet. Så säger lagen. Så säger även experter angående ärendet:

John Jörgensen, polisjurist i Skåne påtalar det faktum att både JO-beslut och kammarrättsbeslut visar att polisers namn ska lämnas ut om det inte är så att poliserna har skyddad identitet eller av andra personaladministrativa skäl.

Sebastian Wejedal, som doktorerar i processrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, påtalar att det är var och ens demokratiska rättighet att överklaga myndighetsbeslut. – Det är knappast anmärkningsvärt att överklaga en myndighets beslut, tvärtom är det ett naturligt inslag i en demokratisk rättsstat.

Polisen försöker misstänkliggöra och förvränga syftet med Paybacks aktion!

Polisen har försökt vrida sanningen i ärendet till att Paybacks uppmaning att inkomma med PL-27 anmälningar skulle ha som syfte att kartlägga polisanställda. Ingenting kunde vara felaktigare vilket polisen självklart också är medveten om. Inte någonstans där vi skrivit om PL-27 och uppmanat klubbarna att samla och översända material står ett enda ord om någon systematisk och omfattande kartläggning av personal i yttre tjänst såsom polisen menar skulle vara syftet med protokollbegäran.

Låt oss fastslå: Payback äger inget som helst intresse av att kartlägga polisanställda och har självklart inte heller uppmanat till protokollinsamling i syfte att kartlägga polisen. Syftet med insamlingen har helt och hållet varit att samla in så många PL 27-protokoll som möjligt för att kunna påvisa det systematiska och olagliga, samt det i de flesta fall olagliga grunderna, i polisens masskontroller av bikers! Ingenting annat eller mera!

Vad framgår ur domen?

Domen slår fast att Polisen äger rätt att sekretessbelägga uppgifter utefter Offentlighet – och sekretesslagen 15:2 och 18:1.2. i 40 år framåt!

15.2 säger: Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs

18:1.2 säger: Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket för uppgift som hänför sig till annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen.

I Kammarrättens domskäl framgår: Det kan mot den bakgrunden inte uteslutas att de begärda uppgifterna skulle komma att användas för att motverka polisens arbete på ett sådant sätt att det skulle skada polisens framtida verksamhet och också kunna komma att skada landets totalförsvar.

Polisen försöker undvika rättslig prövning av legaliteten i verksamheten mot bikers!

Polisen vet med sig att de verkställer en mängd olika kontroller av bikers utan att ha laga grund! Det är anledningen till att de inte vill lämna ut uppgifter och ingenting annat.

För om samtliga uppgifter ingår i protokollet, vilket lagen fastslår att de ska, så kommer det självklart att vid ett brett underlag dels framgå att polisen saknat laga grund för kontrollerna men även därvid i förlängningen att vissa anställda fattat en mängd beslut riktade mot enskilda bikers och/eller vissa klubbar som saknat rättslig grund. De enskilda polismännen som fattat sådana beslut utan laga grund skulle då självklart också riskera juridiska påföljder. Där ligger polisens rädsla för Paybacks aktion och verksamhet och i det ligger också faran för hela polisens OLAGA verksamhet. För det är bara den olaga delen av verksamheten de riskerar. Och, det är ju också som polisen brukar hävda i tid och otid, att har polisen ingenting att dölja har de heller ingenting att frukta, inte sant? Ärendet kommer självklart att överklagas!

Däri ligger hela problemet för polisen. Att avslöjar de alla detaljer skulle det också framgå att de arbetar utanför lagen mot bikers vilket gör att de hellre hemligstämplar protokollen i 40 år framåt!

Bästa betyg en bikerorganisations arbete kan få – Att vara en fara för hela polisens verksamhet!

Återigen kan vi ju dock fastslå att polisens bedömande att Paybacks arbete utgör en fara för hela polisens verksamhet samtidigt måste vara det bästa betyg en bikerorganisation kan få för sitt arbete! Då har vi gjort jobbet!

15 ronders match

Payback har kommit en bit på väg i kampen för bikers fri- och rättigheter men mycket återstår ännu. Vi kan väl säga som så att Payback och Polisen i första hand är inblandad i en sluggerkamp över 15 ronder och att vi just nu är i rond 5. Det kommer att bli hårdare. Det kommer att bli allt smutsigare till följd av polisens och deras följeslagares kampanjer i media som har som syfte att smutskasta och misstänkliggöra motparten, och deras allt fulare knep att påverka såväl andra myndigheter som domstolsväsendet. Det gäller att stå pall för slagen, resa sig snabbt om man blir nedslagen och kriga, kriga och återigen kriga. För att förlora finns ej!

Detta är en match ingen kommer att vinna på knockout. Det kommer att avgöras genom en rad stentuffa slagserier där den som pallar mest kommer att vinna slaget. Och ju längre tiden går ju mer kommer det att märkas vem som kämpar för det goda och vem som är det ondas företrädare.

För det finns bara en fjärran, hägrande seger mot slutet av femtonde ronden! Och, vi kommer att komma dit! Vi, bikerkulturen, kommer att stå som segrare när domaren höjer näven i luften.

För vi har rätten på vår sida. Vi har lagen på vår sida och vi slåss med sjyssta och rena medel! Å den part som gör så vinner alltid i slutändan under förutsättning att de fortfarande står upp.

Länk till artikel om domstolsutslaget:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2553664-polisen-vann-over-hells-angels

Länk till artikel med experternas uttalande:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2443133-hells-angels-vill-ha-reda-pa-polisers-namn

Länk till artikel om Paybacks uppmaning till PL-27 anmälan:
http://www.payback.name/?p=14563

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin