Sex frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren, Polisregion Väst! Del 2/2

Annons1.PDF

Med anledning av de uttalanden som gjordes av Kriminalkommissarie Sven Lindgren i artikeln “Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld” i Göteborgsposten har nedanstående frågeställningar idag skickats till Kriminalkommissarie Sven Lindberg, Polisregion Väst.

Genmäle och frågeställningar till Kriminalkommissarie Sven Lindberg!

1. Du pekar i en artikel i GP med rubriken Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld ut en rad brottstyper som du som polis påstår att Hells Angels MC sysslar med utan att du i artikel hänvisar till motsvarande domslut som källhänvisning. Då vi i Sverige har en rättsprincip som anger att människor såväl som juridiska personer ska betraktas som oskyldiga tills fällande dom föreligger är vi därför intresserade av vilka domar du kan hänvisa till som källhänvisning och som ger direkt juridiskt stöd för att klubben såsom sammanslutning utövar nämnda brottstyper?

2. Hur kan du peka ut en specifik klubb för att syssla med olika brottstyper om inga domar föreligger som klart och tydligt fastslår att klubben såsom organisation, i samförstånd begått brotten och att också bevis föreligger för att brottsutbytet därefter går rakt in i klubbkassan?

3. I artikeln framgår att Hells Angels MC under de senaste åren ”sluppit den mest ihållande punkt-markeringen”. Skånepolisens chefsjurist Ann-Charlotte Anevski besvarade Paybacks följande fråga enligt nedan: Payback: Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?Anevski svarade enligt följande: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.
Se: http://www.payback.name/?p=10987

Anevski är i sak väldigt tydlig med att det finns inga generella lagparagrafer som ger polisen rätt att kontrollera personer utefter föreningstillhörighet eller utefter polistaktiken störa-och-förstöra utan att det krävs särskilt lagstöd enligt Polislagen för att utföra kontroller m.m. Vi undrar därför utefter vilken eller vilka lagparagrafer som ger polisen sådant direkt uttryckt lagstöd, såsom kravet framförs i regeringsformen 1:1 att all offentlig verksamhet ska ske under lagarna, att genomföra kontroller utefter föreningstillhörighet och i syfte att störa-och förstöra för mc-klubbarna?

4. Enskilda polismän har fällts för allt ifrån kvinnomisshandel till barnpornografibrott. Enskilda bikers har fällts för olika brott. När polisanställda begår brott och straffas så kommer aldrig ens saken på tal att polisen skulle vara en kriminell organisation. När enskilda bikers begår brott så skildras brotten av både media och polis som om det är klubbens brott och de enskilda medlemmarnas brottsliga gärningar läggs till grund för att mc-klubben ska vara en kriminell organisation. Att så är fallet har fastslagits i en forskningsrapport från Brå: http://www.payback.name/?p=15482 Varför kriminaliserar polisen bikerklubbar utefter att enskilda medlemmar begår brott och vad menar du gör att inte polisen utefter exakt samma premisser ska räknas som en kriminell organisation?

5. När polisen inte kan leda påståenden i bevis pratar enskilda polisanställda såväl som myndigheten som sådan ofta om så kallade mörkertal. Är det inte så att Polisen under mer än 25 års tid nu haft en närmast total kontroll av flera mc-klubbar och alla deras medlemmar via totalövervakning i form av spaning- och underrättelsearbete, i form av mej- och telefonövervakning, buggning av hem och klubblokaler samt ideliga kontroller av medlemmarna. Åtgärder som med tanke på omfattning och insatskostnader kostat skattebetalarna åtskilliga miljarder kronor. Likväl finns det inte en enda dom som fastslår att mc-klubbar planerat, beslutat, verkställt och tagit hand om brottsutbytet av en kriminell handling, vilket ju förefaller oerhört märkligt med tanke på de resurser som lagts ner utan något som helst resultat för polisen att redovisa. För varje tänkande människa finns då bara två alternativ: Att antingen är inte mc-klubbarna de kriminella organisationer som polisen påstår eller är polisen som organisation så inkompetent att de inte är kapabla att leda sådana påståenden i bevis. Vad är din kommentar?

6. Brottsförebyggande Rådet har i den enda fakta- och forskningssammanställning som utförts rörande mc-klubbarnas ”kriminella status”, MC-Brott 1999:6, fastslagit att klubbarna är inga kriminella organisationer utan att enskilda medlemmar begår brott och att brottsutbytet aldrig tillfaller klubbarna. BRÅ har även i ett flertal andra rapporter understrukit samma sak. Statliga utredningar såsom SOU:2000.88 har kommit till samma slutsats och rekommenderat riksdag och regering att inte verka för ett förbud mot mc-klubbar.

Kriminologiprofessor Janne Flyghed, Bikerforskaren dr Stig Grundvall (Forskningen hävdar samfällt, vare sig man fördömer kulturen eller inte, att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet.), Kriminologen Joi Bay, den numer polisanlitade Kriminologen Robert Andersson, Sveriges mesta mc-reporter Ulf Kristiansson, Rikskriminalens anställda Lennart Körnsveden, Analytikern på Kriminalunderrättelsetjänsten Lena Melin samt många fler – alla är de eniga om att det helt saknas belägg för att klubbarna skulle vara kriminella organisationer och att det är enskilda medlemmar som begår brott. Polisen själva har när ni ställts mot väggen i rättsförhandlingar och vid direkta frågeställningar inte kunnat presentera andra belägg än att ”kriminella mc-gäng” begagnats såsom allmänt och sedvanligt språkbruk, vad polismyndigheten valt att kalla eller sortera som kriminella mc-gäng eller slutligen att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen.
Se: http://www.payback.name/?p=15556

Varför framhärdar polisen att, medialt såväl som juridiskt, gå rakt emot vad all forskning och alla fakta säger och behandla mc-klubbar såsom kriminella organisationer när det saknas all form av belägg i sak?

Artikel

Länk till Del 1: http://www.payback.name/?p=16698

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin