• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • MYCKET VIKTIGT! Fem fall av västförbud, person- och föreningsförbud polisanmälda i unikt samarbete!

MYCKET VIKTIGT! Fem fall av västförbud, person- och föreningsförbud polisanmälda i unikt samarbete!

Europadomstolsärenda om västförbud nedlagda!

Europadomstolsärendena om västförbud i privat och offentlig regi är nedlagda. Orsaken är att Europadomstolen bedömer att de nationella rättsmedlen inte var uttömda. Inga vidare komentarer eller utefter vilken grund ärendena bedöms vara ofullständigt isensatta har lämnats från Europadomstolen.

Ny strategi utformad genom brainstorming

Payback Sverige har efter beskedet rådgjort med olika advokater, straffrättsprofessorer med flera omkring ärendet och därefter utformat en ny strategi hur vi måste bemöta västförbuden vilket nu har resulterat i fem olika polisanmälningar för att erhålla en legalitetsprövning över i första hand västförbud, men även andra företeelser som avser att utestänga personer i bikerkulturen från rätten att gå på krogen.

Bakgrundshistoria

Payback Sverige har skrivit och drivit ärendena med kommunala västförbud och vunnit åtta raka rättsfall. Vi har även tillställt Konstitutionsutskottet (KU) och Riksdagspartierna information i samband med behandlandet av en motion om västförbud, i såväl offentlig som privat miljö, varefter KU rekommenderade riksdagen att rösta emot ett västförbud, utefter given information från Payback, vilket också skedde.

Så snart förbuden olagligförklarats började dock polis och kommun att manipulera sig runt besluten genom att iscensätta samma sorts förbud via att föra ner de kommunala besluten till kommunala bolag, vars beslut inte kan överklagas, och där bolagen i sina ansökningar till polisen om ordningstillstånd inte upptog västförbuden varför de heller inte gick att överklaga…

Ett annat sätt att införa västförbud på krogarna har varit att, kommun och polis i oheligt samarbete, genom att använda serveringstillstånden som ett hotmedel i hemlighet framtvinga västförbud som inte ”finns” och därvid inte heller går att överklaga. Att olika former av avtal mellan polis, kommun och krogar förekommit har vi länge varit medvetna om men saknat bevis för då ingen krogägare öppet vågat framträda och vittna om sakernas förhållanden.

Motiven bakom polisanmälningarna

Payback Sverige är en bikerorganisation med uppgift att bekämpa alla former av negativ särbehandling. Då alla former av förbud att besöka krogen på samma villkor som övriga medborgare utgör diskriminering och negativ särbehandling måste de bekämpas och upphävas med varje medel!

Payback Sveriges medarbetare är alltid först och främst bikers! Det innebär att vi företräder bikers och inte tar några former av ”pjuttinuffshänsyn” till de personer, myndigheter eller enskilda anställda som i sina (yrkes)roller upprätthåller eller verkställer olika beslut, insatser eller åtgärder med syfte att begränsa eller inskränka bikers medborgerliga fri- och rättigheter.

Det finns aktörer som inte anser att vi bör angripa enskilda näringsidkare med flera som upprätthåller olika förbud mot bikers att besöka krogen. Vi tillhör inte dem! När myndigheter på olika sätt agerar och manipulerar sig runt lagen för att i hemlighet sluta avtal, på oöverklagningsbara grunder iscensätta västförbud eller genom att hota krogägare med indragna serveringstillstånd om personer med oönskad tillhörighet eller med oönskad klädsel besöker krogen, har vi ingen som helst anledning att överse med och godta detta. Vi är bikers och vårt ansvar är att i varje skede företräda bikerkulturen oavsett vem utanför kulturen det än drabbar!!

Fem fall av västförbud, person- och föreningsförbud polisanmälda

Fem fall av olika former av förbud har nu polisanmälts genom ett unikt samarbete mellan SMC-anslutna Trollbikers MC, Hells Angels-sfären i Luelå och Payback Sverige. Polisanmälningarna avser två fall av västförbud varav ett vardera i Trollhättan och Luleå. 1 fall av förbud mot inträde på grund av förekomst på lista över ”kända bråkstakar”, en lista som ordningsvakter och polis gemensamt upprättat. 1 fall av förbud mot inträde på grund av medlemskap i ”Support 81”, även här utefter en lista som polisen framställt och som ordningsvakterna var beordrade att upprätthålla förbud utefter. Ytterligare ett fall där krogägaren tillstår att avtal föreligger mellan ordningsvakter och polis om att vägra personer tillträde utefter föreningstillhörighet. 1 fall där personer vägrats tillträde på grund av föreningens status som ”kriminell” utefter polisens order.

Dokumentation i ärendena

Dokumentationen i ärendena är mycket god då det finns ett flertal filmsekvenser som understödjer vad som uttalats specifikt rörande de olika anledningarna till utestängande från krogen. Både ordningsvakter och enskilda polismän betygar på film att det förekommer olika former av avtal vilka alla saknar laga stöd! I ett fall framkommer också uppgifter om vilket enskilt polisbefäl som gett order om förbud och därigenom är högst ansvarig för de olika förbuden.

Grunden för polisanmälningarna

Vad skiljer sig då från tidigare anmälningar om västförbud? Framförallt två saker:

1. Dokumentationen. I de fall som nu anmälts är dokumentationen väldigt god. Uppgifter framkommer om att olagliga avtal föreligger i samtliga fem fall och de är även dokumenterade via filmsekvenser och oberoende vittnen. Uppgifter framkommer också om vilket polisbefäl som är ansvarig för de olaga avtalen.

2. Polisanmälningarna avser enskilda poliser och ordningsvakter! Däri ligger skillnaden. Payback Sverige har tänkt om och ändrat strategi efter att noga genomtänkt framtida strategi för att komma till rätta med olika former av förbud i krogmiljön. Finns det inga beslut att överklaga måste vi helt enkelt finna en ny strategi vilken måste innebära att vi angriper de enskilda personer som verkställer och upprätthåller västförbud och övriga förbud.

En ordningsvakt är förordnad av Polisen vilket innebär att de är myndighetsutövande personer. De tar order av polisen och har arbetsföreskrifter och förordningar att följa utfärdade av Rikspolisstyrelsen. Enligt föreskrifterna får ordningsvakt inte heller selektera gäster…

Enskilda polismän är också myndighetsutövande personer. Payback Sveriges nya strategi fokuserar på att som myndighetsutövande personer har du inte lagstöd för att vare sig upprätthålla eller att verkställa ett inskränkade eller begränsande förbud såsom ett västförbud. Du är enligt grundlag såväl som europakonventionen ålagd att arbeta under lagarna vilket innebär att du måste ha lagstöd för varje beslut, insats eller åtgärd du fattar eller verkar utefter i din myndighetsutövning. Och, enskilda krogägare eller entrévärdar har ingen rätt att ingripa mot eller hindra personer att gå på krogen då en krog utgör en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde under dess öppettider, enligt en prejudicerande dom i Högsta Domstolen.

Förbuden faller då ingen äger laglig rätt att upprätthålla eller verkställa förbuden

Om ingen enskild tjänsteman äger rätt att upprätthålla ett västförbud eller annan form av förbud så faller också alla former av förbud på såväl krog, som på festivaler eller i andra miljöer. Därför anmäler vi nu de enskilda personer som upprätthåller olika förbud för att få fastslagit att det är olagligt att upprätthålla alla former av förbud som saknar stöd i lagen. Vid ett utslag i vår favör har vi då också satt stopp för alla former av upprätthållande av förbud som innebär en negativ särbehandling av bikerkulturen, nu och i framtiden.

Meddelande till Wierup och Kuriren

Kuriren publicerade för den 15 oktober en artikel om att personer fotograferade enskilda vakter. Antydningar gjordes om att vakterna upplevde situationen som hotfull.

Lasse Wierup menade att motivet var att testa krögaren och att det räcker med att fotografera för att skapa obehag.

Vi kan nu meddela att Wierup, som vanligt hade fel i sina antaganden! Att fotografera och filma de personer som upprätthöll ett förbud gjordes inte för att skrämma eller testa någon. De var en del i en strategi för att dokmentera och få till en legalitetsprövning i att enskilda myndighetsutövande personer upprätthåller olaga förbud och vare sig en test eller ett skrämselförsök.

Filmsekvenserna är en del i den polisanmälan som nu inskickats och som fullgott påvisar att ett olaga förbud upprätthålls på nattklubben Lotus.

Vad gäller att någon skulle ha upplevt stämningen som hotfull är det också typiskt för Norrbottenstidningarnas skriverier kring olika mc-klubbar. Ur filmsekvenserna framgår det med all önskvärd tydlighet att stämningen är mycket lugn och att en mycket lugn och sansad ordväxling äger rum  mellan företrädare för polis och klubb.

Se vidare: http://www.payback.name/?p=8137

Payback Sverige riktar ett stort tack till de medverkande

Payback Sverige vill rikta ett stort tack till alla de medverkande parterna och enskilda personerna för att de deltagit, anmält och dokumenterat händelserna som möjliggör en leglitetsprövning av olika former av förbud mot bikers i krogmiljö. Utan er och era insatser hade anmälan inte kunnat verkställas!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin