Riksdagen avslog motionerna om förbud mot kriminella gäng m.m!

Scandbike2013A4b.PDF

Payback Sverige medverkade i tre tv-sändningar i december 2012 rörande ett kriminaliseringsförbud mot föreningar. I samband med intervjuer lade vi även upp en mängd fakta kring tidigare utredningar, rapporter m.m. Information som såväl Justitieutskottet som Riksdagen tagit till sig och hänvisar till i nedanstående betänkande som låg till grund för riksdagsbeslutet.

Sverigedemokraternas motion avslogs med sifforna 291 mot 20 och Billy Gustafssons (S) motion avslogs enhälligt.

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU10

Åtgärder mot organiserad brottslighet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om att införa en ny lag om
deltagande i kriminell organisation (DIKO), om att utreda hur en
domstol vid DIKO-brott ska ha möjlighet att åtala och fälla en
person utan att denne behöver bindas vid ett specifikt brott och
om att utvidgat förverkande ska kunna tillämpas vid DIKO-brott.

Riksdagen avslår vidare ett motionsyrkande om att utreda dels
behovet åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet med bred
förankring i riksdagen, dels möjligheten att förbjuda kriminella
gäng.

Motionerna

I partimotion 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 efterfrågas
en ny lag om deltagande i kriminell organisation. Enligt motionärerna
bör en ny lag införas som kriminaliserar delaktighet i organiserad
brottslighet, kriminellt nätverk eller organisation; brottet bör rubriceras deltagande
i kriminell organisation (DIKO). Vid polisens arbete med denna
sorts brottslighet ska Rikskriminalpolisen ges tillgång till utökade befogenheter.
I yrkande 6 i motionen begärs att det ska utredas hur en domstol
vid DIKO-brott ska ges möjlighet att åtala och fälla en person utan att
denna behöver bindas vid ett specifikt brott. Det ska i fall av organiserad
brottslighet kunna räcka med att personen i fråga uppvisar ett kriminellt
mönster av deltagande i en kriminell organisation eller nätverk (DIKObrott).
I yrkande 7 i motionen efterfrågas en möjlighet till utvidgat förverkande
vid DIKO-brott. Motionärerna föreslår att när någon fälls för DIKO
ska dennes samtliga tillgångar beslagtas och undersökas. Om den dömde
inte kan ge en kontrollerbar förklaring, styrkt med handlingar eller motsvarande
till hur tillgången förvärvats lagligt ska de beslagtagna tillgångarna
förverkas.

I motion 2012/13:Ju265 av Billy Gustafsson (S) pekas på behovet av ett
åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet med bred förankring i riksdagen
och på att möjligheten att förbjuda kriminella gäng bör utredas.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2013 (utg.omr. 4 s. 16) anför regeringen att den
överväger att tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur straffrätten
bidrar till att motverka organiserad brottslighet och gängrelaterad brottslighet.
Utredningen ska även vid behov lämna förslag som ytterligare skulle
kunna motverka sådana brott. Från Justitiedepartementet har utskottet fått
veta att det i ett sådant uppdrag kan komma att ingå att överväga olika
aspekter på frågan om hur ansvaret för delaktighet i brottslig verksamhet
skulle kunna skärpas.

Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. lämnade i
oktober 2000 betänkandet Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp,
hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd (SOU 2000:88).
Kommittén som bl.a. hade i uppdrag att utreda frågor om straffansvar för
deltagande i organisationer som sysslar med brottslig verksamhet gjorde
bedömningen att övervägande skäl talade för att det kriminaliserade området
inte borde utvidgas när det gäller deltagande i eller stöd till sammanslutningar
där det förekommer brottslighet. Kommittén anförde bl.a. att ett
grundläggande krav som måste ställas på en kriminalisering är att den
avser endast straffvärda förfaranden. Av detta krav följer att det inte kan
komma i fråga att straffbelägga allt deltagande i eller stöd till sammanslutningar
där det förekommer brottslighet, anförde kommittén.

Den 1 juli 2008 trädde ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken i
kraft (prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203) som innebar
att det vid viss allvarlig brottslighet ska vara möjligt att förverka inte
bara utbyte av ett visst konkret brott, utan också utbyte av en inte närmare
preciserad brottslig verksamhet, s.k. utvidgat förverkande (36 kap. 1 b §
brottsbalken). För sambandet mellan det som förverkas och den brottsliga
verksamheten skulle gälla ett sänkt beviskrav i förhållande till vad som i
allmänhet gäller i brottmålsprocessen. Härutöver lämnades vissa förslag
som syftade till att förbättra möjligheterna att provisoriskt säkra tillgångar
som genom ett senare beslut kan komma att förverkas.

Europeiska kommissionen presenterade i mars 2012 ett förslag till
direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott inom EU (se
faktapromemoria FPM 2011/12:132). Förslaget syftar till att underlätta för
medlemsstaterna att förverka vinning av gränsöverskridande allvarlig och
organiserad brottslighet. Direktivet innehåller bl.a. en bestämmelse om
utvidgat förverkande. En av de frågor som diskuterats i detta sammanhang
är vilket beviskrav som ska gälla för utvidgat förverkande. Vid rådet för
rättsliga och inrikes frågor i december 2012 nåddes enighet om en allmän
inriktning om förslaget. Under våren 2013 kommer förhandlingar att inledas
mellan rådet och Europaparlamentet om direktivet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser inte att det bör införas en särskild lag om deltagande i kriminell
organisation. Något initiativ från riksdagen bör därför inte tas i
frågan utan motion 2012/13:Ju288 (SD) yrkande 1 bör avslås.
Utskottet anser att försiktighet måste iakttas när det är fråga om att lätta
på beviskraven i brottmål. Utskottet noterar dock i sammanhanget att den
utredning som regeringen överväger att tillsätta och som ska se över hur
straffrätten bidrar till att motverka organiserad brottslighet och gängrelaterad
brottslighet, kan komma att få i uppdrag att överväga olika aspekter på
frågan om hur ansvaret för delaktighet i brottslig verksamhet skulle kunna
skärpas. Något tillkännagivande bör inte göras till regeringen med anledning
av motion 2012/13:Ju288 (SD) yrkande 6. Riksdagen bör avslå
motionsyrkandet.

Redan gällande lagstiftning gör det möjligt att förverka inte bara utbyte
av ett visst konkret brott, utan också utbyte av en inte närmare preciserad
brottslig verksamhet, s.k. utvidgat förverkande (36 kap. 1 b § brottsbalken).
Utskottet noterar att ett förslag till direktiv om frysning och förverkande
av vinning av brott inom EU för närvarande bereds inom EU.
Förslaget rör bl.a. möjligheten till utvidgat förverkande. Mot denna bakgrund
är det inte nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen med
anledning av motion 2012/13:Ju288 (SD) yrkande 7. Motionsyrkandet bör
avslås.

Ett omfattande arbete bedrivs mot den grova organiserade brottsligheten,
bl.a. genom regeringens initiativ till nationell mobilisering mot denna
typ av brottslighet. Utskottet anser mot denna bakgrund att något tillkännagivande
om behovet av ett åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet
inte bör göras till regeringen. Vidare har frågan om möjligheten att förbjuda
kriminella gäng redan utretts varför något tillkännagivande om att
utreda denna fråga inte bör göras till regeringen. Sammanfattningsvis anser
utskottet att motion 2012/13:Ju265 (S) bör avslås.

Relaterad artikel:
http://www.payback.name/?p=8834

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin