Payback Sverige frågar polisen i Skåne om legalitet och uppdragsdokumentation!

70mm

Payback Sverige frågar polismyndigheten i Skåne om legalitet och uppdragsdokumentation

Payback Sverige har per mejl skickat följande brev/frågeställningar till jurist Pernilla Erlandsson, Rättsektionen på Polismyndigheten i Skåne:

Polisanställda i Skåne har under de senaste veckorna vid två tillfällen gjort uttalanden som förvånar och starkt ifrågasätts ifrån bikerkulturens sida.

Det första uttalandet görs av piketpolisens gruppchef, Mike i samband med kroppsvisitation och fordonsgenomsökning av personer från Hells Angels MC.

Han säger: Det ingår i vårt uppdrag att störa gängen, de ska inte känna sig säkra helt enkelt: http://hd.se/mer/2013/05/04/en-vanlig-dag-pa-jobbet/

Det andra uttalandet skedde i en artikel i samband med en polisrazzia mot Bandidos MC:s lokaler i Helsingborg. Mia Sandgren, informatör vid polisens länskommunikationscentral i Malmö, säger då följande rörande en husrannsakans orsaker: Det här är en del av vårt arbete mot den organiserade brottsligheten: http://hd.se/helsingborg/2013/05/05/stor-polisrazzia-mot-bandidos-i/

Vi ställer härvidlag inte konkreta frågor kring de två enskilda insatsernas legalitet då myndigheter aldrig besvarar sådana frågeställningar utan bara hänvisar till att de inte kan kommentera enskilda händelser och att de står var och en fritt att anmäla förfarandet till prövning hos JO.

Vi ställer utefter de enskilda polismännens uttalanden istället frågor kring den övergripande legaliteten för polismyndighetens insatser överhuvudtaget, frågor som vi därmed inte kopplar till de enskilda fallens legalitet varför polisen inte heller kan ha några svårigheter, problem och/eller betänkligheter att besvara allmänna frågor kring lagstöd och dokumentation kring polismyndighetens insatser då ju ett sådant lagstöd måste föreligga vid vaje myndighetsinsats enligt Regeringsformen 1:1.

Konkreta Frågeställningar

1. Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa ”gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

2. Piketpolisen uttalar också att det ingår i polisens uppdrag att störa gängen. Vår fråga blir då vilket uppdrag kan polisen hänvisa till som ger polismyndigheten ett klart uttalat uppdrag att störa gängen? Vi förväntar oss att ni kan hänvisa till ett direkt dokument från Rikspolisstyrelsen och/eller regering och riksdag som vi härigenom kan ta del av för ett sådant uppdrag.

3. Att utföra husrannsakan på grundval av det är en del av polismyndighetens arbete mot den organiserade brottsligheten gör oss återigen lite nyfikna och perplexa. Vi undrar därvidlag självklart över var dokumentation föreligger som vi kan ta del av för att det ingår i polisens arbete att arbeta mot den så kallade organisiserade brottsligheten genom att företa husrannsakan?

4. På vilket vis kan kravet i Regeringsformen 1:1 på att alla myndighetsversamhet ska ske under lagarna därigenom anses uppfyllt? Med andra ord var finns det konkreta lagstödet för polismyndigheten att i sitt arbete mot organiserad brottslighet företa husrannskan utan att lagstöd enligt Rättegångsbalken och/eller Polislagen föreligger?

Vi emotser ett uttömmande svar där såväl dokumentation som lagstöd redovisats i dessa övergripande frågeställningar från Polismyndigheten i Skånes sida.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin