Payback bär ensam ansvaret för de kommunala västfallen!!

Artikeln och avslöjandet utgör Del 2 i serien om Payback Norden inbjuder nordisk media till presskonferens!

Vad som tidigare varit känt bara inom en mycket begränsad krets av bikerkulturen avslöjas nu. Payback, eller rättare sagt jag personligen, bär helt och hållet ansvaret (eller skulden beroende på vad man har för utgångspunkt) för den framgångsrika utgången av de kommunala västförbudsfallen i Eskilstuna, Göteborg och Luleå kommun!

Jag har initierat ärendena. Jag har personligen författat ärendenas samtliga dokument såsom överklaganden och yttranden. Jag har anfört sakskäl och yrkanden utefter vilka grunder västförbuden borde olagligförklaras och undanröjas.

Tre olika kommunala medborgare har offentligt tagit på sig rollen som överklagande parter i västförbudsfallen. (Att vara medborgare i kommunen är ett nödvändigt kriterium för att ett kommunalt beslut överhuvudtaget skall kunna överklagas). Payback kunde redan i det initiala skedet valt att stå som juridiskt ombud men jag fann vid de olika tidpunkterna för överklagan ingen funktion i att offentligt ta på mig ansvaret för ärendena. (Den första överklagan rörande Eskilstuna kommun lämnades in så pass tidigt som 2009-06-27)

Varför sker då avslöjandet vid denna tidpunkten?

Paybacks arbete går inte ut på att vinna ära och beröm. Paybacks arbete bygger på funktion, verkan och effektivitet. Jag/Vi driver många fall utan att en rad når media eller yttras på Nättidningen Payback, allt utefter varje ärendes art och de olika klienternas önskemål.

I fallet med västförbud har det tidigare inte funnits skäl att gå ut offentligt och påtala vem som driver fallen. Ett faktum som över tiden dock nu kommit i ett annat läge.

Europadomstolsärendet ger avslöjandet funktion!

Idag står de Nordiska Payback-organisationerna inför det största rättsfall som någonsin drivits av bikerkulturen. En anmälan av de nordiska staterna till Europadomstolen. Det finns idag inga tecken som tyder på att vare sig media eller myndigheter tar ärendet på allvar utan media tycks  tro att det är en medialt ointressant bagatell som helt kan nonchaleras.

Just nu och på grund av medias ointresse av att allsidigt spegla bikerkulturen har därför avslöjandet en funktion. Genom att berätta att Payback själv, och i dessa fallen utan ens den minsta lilla hjälp från advokater eller jurister besegrat hela den svenska juristkåren på egen hand, har då funktion och verkan. För tag inte miste. De olika involverade kommunerna har enligt mycket tillförlitliga uppgifter konsulterat närmast hela den svenska expertisen inom straffrätt, grundlagsrätt m.m och likväl kommit till korta i åtta raka fall!

Så tro inte Paybacks verksamhet är en lek eller en simpel fluga som försvinner för den minsta vindpust. Payback är för alltid och går nu med största möjliga allvar in i den juridiska kampen på europanivån för bikers lagstadgade fri- och rättigheter.

Ta oss på allvar för vi kommer att vinna kampen för våra rättigheter. Kanske inte idag och kanske inte imorgon. Men vi har kunskapen och kompetensen och en obändig järnvilja att förändra sakernas förhållande så vi kommer att vinna det sista slaget. Och, den som vinner det sista slaget vinner också kriget!

Vad kan bikerkulturen dra för slutsatser av västförbudsfallen?

Advokater och jurister i all ära men kompetensen sitter inte nödvändigtvis i titeln. Det finns en övertro både inom bikerkulturen och bland människor i stort att det krävs fullutbildade advokater och jurister i varje enskilt fall för att vinna rättvisa. Så är det inte! Under de senaste åren har Payback övertagit fall där advokater uteslutande på grund av bristande kunskap om bikerkulturen förlorat de inledande förhandlingarna. Advokaterna har i olika fall inte kunnat bemöta polismyndigheterns argumentering i sak om bikerklubbars kriminalitet och kopplingar och därför också förlorat fallen.

När det gäller bikerfall krävs det kunskap om vilka rapporter, utredningar, uttalanden och direkta rättsfall som kan användas till klienternas favör och för att motsäga polisens utsagor. Äger man inte den bikerspecifika kunskapen så förlorar man också vanligtvis målen. I västförbudsfallen var den specifika bikerkunskapen helt avgörande för fallens utgång varför inte heller landets juridiska expertis med argument och sakframställan kunde vinna gehör för förbudens införande.

Det jag ovan anfört om det faktum att advokater och jurister måste besitta specifik biekrrelaterad kunskap har också styrt Paybacks val av advokater. De fyra advokater som arbetar för Paybacks räkning besitter alla den specifika kunskap som bygger på att de arbetat med bikerrelaterade fall under många år och därför genom direkt arbete tillägnat sig specifik kunskap om bikerkulturen. De har därför tyngd, funktion och verkan inom kulturen och dess ärenden.

Besitter en advokat inte denna speciella kunskap tar det många år för honom att genom direktrelaterat arbete tillägna sig sådan kunskap och fram tills dess är han/hon/de inte heller ett verksamt eller effektivt verktyg att ställa i bikerkulturens tjänst. Det är så enkelt!

Bli medlem – Stöd Payback – Bikerorganisationen som gör skillnad!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin