Rättsövergreppen mot Hurricanes MC fortsätter! JO-anmälan och kommentar!

Hurricanes MC:s JO-anmälan

Riksdagens Ombudsmän – JO

Box 163 27

103 27 STOCKHOLM

Anmälare: Hurricanes MC Borås

Anmälan riktar sig mot: Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i Västra Götaland Borås

Härmed vill vi att JO granskar polis och åklagarmyndighetens hantering av återlämnande av
beslagtaget gods/pengar.

Vi vill också hänvisa till tidigare inlämnad Jo- anmälan nummer DNR 4366-2010 där hela händelseförloppet är beskrivet.

Trots att vi i 19 beslagsrättegångar nummer B3460-10 till B3478-10 och i tingsrättens förhandling mål B3504-10 har sagt att det är våra medlemmars hyrespengar som har blivit beslagtagna i vårt kassaskåp och efter tingsrättens friande dom så har polis och åklagare ej följt lagen om återlämnade av gods.

Man har efter tingsrättens frikännande dom återlämnat våra pengar till en person som ej gjort anspråk på pengarna mer än sin del av hyrespengarna. Personen har dessutom ej heller tillgång till kassaskåpet där pengarna förvarades ej heller till lokalen där pengarna förvarades.

Enligt lagen ska pengarna återlämnas till det stället som dom beslagtogs på. Så har alltså inte skett. Vi kan inte se detta på annat sätt utan att polis/åklagare grovt har åsidosatt lagen och rättsäkerheten när man ger bort medlemmarnas pengar till någon som ej gör anspråk på dom och som hela tiden har sagt att pengarna ej är hans.

Ur rättsäkerhet måste man kunna lita på att man får tillbaka sitt beslagtagna gods när rätten har friat från brottsmisstanke och att det inte råder någon som helst tvekan vem som har gjort anspråk på pengarna dels genom tingsrättsförhandlingen och dels genom beslagsrättegångarna. Så har alltså inte skett.

Hur återlämnade av hävt gods ska gå till är klart reglerat i 27 kap 8 a § rättegångsbalken som säger att gods ska återlämnas till det ställe där det är beslagtaget. Denna lag har man underlåtit sig att följa och skyller sedan på varandra, ”se bilagor”.

Att ta våra medlemmars pengar och ge bort pengarna till någon vars pengar det inte är och inte heller har gjort anspråk på dom, kan inte ses på annat sätt utan att det är en stöld utförd av polis/åklagare.

Vi vill att Jo granskar hur återlämnandet av våra pengar gått till, detta för att rättsäkerhet ska uppnås.

Personen som har mottagit pengarna har gett dom till oss, så vi har fått pengarna av honom men förfarandet är under all kritik i en rättsstat, ”han blev så överraskad av att han fick dom till sig och reagerade först efter på varför så skede”.

Bilagor.

Bilaga 1. Brevet där polisen utlämnar vårat gods till personen som ej har anspråk på det.

Bilaga 2. Polischefens svar på våran fråga varför så har skett. Där polischefen säger att det är
tingsrätten eller åklagaren som ska ange vem som ska ha godset.

Bilaga 3.Svar, från chefen får åklagarämbetet där han säger att det är tingsrätten sak.

Bilaga 4. Där tingsrätten säger att det är polisen som ansvarar för detta.

Om ingen av våra myndigheter har kontroll på hur gods ska återlämnas så har delar rättssystemet sats ur spel och detta ser vi som en mycket allvarlig brist.

Hurricanes MC

Paybacks kommentar runt JO-anmälan

Rättsövergreppen mot Hurricanes MC fortsätter!

Huricanes MC har lämnat in en ny JO-anmälan mot polis och åklagare för det sätt verkställt tingsrättsbeslutet att återlämna medel som funnits i klubbens kassaskåp.

Ärendet började med att en enskild medlem åtalades då åklagaren i fallet ville få det till att beslagtagna pengar utgör inkomst från privat försäljning av sprit och öl. Medlemmen ifråga har dock vare sig tillgång till lokalen eller kassaskåpet där pengarna förvarats. Ett faktum som klubben i ett flertal beslagsrättegångar samt vid huvudförhandling i tingsrätten redovisat och åklagaren kapitalt misslyckats med att göra gällande och motbevisa!

Tingsrätten beslutade om en friande dom och att pengarna skulle återlämnas. Pengarna återlämnades dock inte till den part som återkrävt pengarna, Hurricanes MC, utan till den enskilde medlemmen som aldrig gjort rättsliga anspråk på pengarna!??

Att medlemmen genast överlämnade pengarna till klubben är ju en självklarhet men det allvarliga i sammanhanget är att Sverige har ett rättsväsende som inte på ett tillfredsställande vis har förmågan att bygga upp och säkerställa rutiner och kunskap för hur och till vem ett återlämnande av beslagtaget gods skall praktiskt verkställas.

Cirkusen kring återlämnandet av beslagtaget gods!

För här börjar den verkliga cirkusen. Pengar såväl som gods skall alltid återlämnas till det ställe där det ursprungligen beslagtagits enligt RB 27:8. Ett faktum som vare sig Polismyndigheten eller Äklagarämbetet äger kännedom om utan istället skyller på varandra och till och med försöker skjuta över skulden på tingsrätten ifråga. En rättsskandal av stora mått och samtidigt ett fullgott bevis på Åklagarämbetets såväl som polismyndighetens direkt skrämmande inkompetens!

Nytt mål – ny cirkusföreställning!

Nu går ärendet vidare med att åklagaren i ett nytt mål försöker få beslagtagen öl och sprit att tillhöra samma medlem som pengarna felaktigt återlämnades till. Anledningen till detta förfarande är ett försök att komma över den tillåtna alkoholgränsen för privatpersoner att införa i landet och därmed kunna fälla en enskild person för smuggling och därmed kunna beslagta sprit och öl som tillhör klubbens medlemmar.

Även i detta fall tillhör spriten och ölen dock medlemmarna, ett faktum som åklagare och polis avsiktligt väljer att bortse ifrån och istället medvetet väljer att driva ännu ett mål mot en person som inte ens förvarar sprit eller öl i lokalen. Inkompetensen är skrämmande och det nya målet ännu ett bevis på den accelererande och systematiska förföljelsen hela bikerkulturen idag utsätts för.

Skall vi slå vad om att resultatet även denna gång kommer att bli att medlemmen frikänns och att beslagtagen sprit och öl tillhörande klubben ännu en gång kommer att återlämnas. Återlämnas till vem? Ja, för åklagaren och polisen verkar det ju stå klart att beslagtaget gods ska återlämnas till den part som aldrig gjort anspråk på godset istället för till den part som enligt det kommande tingsrättsbeslutet fastställs såsom ägare, eller har de verkligen lärt sig något av fallet?

Hur som helst så är fallet ännu ett vittnesmål om den skrämmande inkompetens som numer råder inom såväl rättsväsendet som inom polisen men även på att rättsäkerheten i Sverige är närmast obefintlig samt att rättssystemet alltmer verkar ha satts ur bruk!

Läs även de tre tidigare artiklarna rörande övergrepp gentemot Hurricanes MC:

Hurricanes MC får rätt i domstol:
http://www.payback.name/?p=1206

Polisövergreppen mot Hurricanes MC – Del 2:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisoevergreppen-mot-hurricanes-mc-del-2-570288

Polisen bröt armen på Hurricanes MC:s president vid olaga husrannsakan:
http://www.payback.name/?p=304

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin