• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Brott mot Grundlag och Europakonventionen skall ge prövningsrätt i Europadomstolen! – Europadomstolsärendet Del 2

Brott mot Grundlag och Europakonventionen skall ge prövningsrätt i Europadomstolen! – Europadomstolsärendet Del 2

Brott mot Grundlag och Europakonvention

Payback har samlat in ett stort antal dokumenterade fall där olika åtgärder polis och myndigheter tillgriper mot bikerkulturen bevisligen bryter mot grundlagens såväl som Europakonventionens stadgade föreningsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet med flera artiklar.

Enbart brott med straffpåföljd beskrivna i Brottsbalken är straffbara!

I Sverige är dock bara brott som beskrivs i Brottsbalkens 1kapitel, 1:a paragraf, eller i annan lag eller författning, för vilka straff utpekas i brottsbalken specifikt, straffbara. Det innebär  paradoxalt nog att brott mot Regeringsformen (grundlagen) och Europakonventionen inte är förbundna med någon straffpåföljd varför de nationella rättsmedlen är uttömda i Sverige vilket är kravet för att Europadomstolen skall ta upp ärendet enligt artikel 35 i Europakonventionen!

Åtgärder på individnivå har inte lagstöd för systematiskt bruk!

Det finns även andra dokumenterade fall där det förvisso finns lagstöd för domsluten men där det lagstödet ofrånkomligen innebär en begränsning och en inskränkning enligt artikel 17 och 18 i Europakonventionen som utplånar eller väsentligen inskränker de fri- och rättigheter som anges i konventionen eller som har ett annat syfte än Europakonventionen medger. Och, utgör en åtgärd eller en lag en inskränkning eller en begränsning av Europakonventionens stadgade fri- och rättigheter är åtgärden eller den nationella lagen likväl olaglig.

Polisen har igenom Polislagen stöd för att på personnivå genomföra olika åtgärder vid exempelvis ett mc-evenemang. De har laglig befogenhet för att exempelvis fotografera och kontrollera körkort och nykterhet på individbasis samt för att genomföra husrannsakan i fordon samt kroppsvisitation under förutsättning att konkret misstanke föreligger i det enskilda fallet om vapeninnehav eller efter anhållan, häktning eller utredning av brott varpå fängelse kan följa (Rättegångsbalken 28:14).

Genomför polisen dock samma former i stystematisk form. Det vill säga att kontrollåtgärderna drabbar mer eller mindre alla deltagare är samma åtgärder i varje enskilt fall en fråga om ofredande och trakassering som saknar lagstöd och därmed är olagliga!

Europakonventionens artikel 17 och 18

Artikel 17: Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

I artikel 18 står det vidare skrivet: De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

I denna systematik med att kringgå och manipulera med gällande lagstiftning så bryter således polismyndigheterna och i förlängningen staten ofrånkomligen mot såväl svensk grundlag som europakonventionen. De befrämjar och utför brottsliga gärningar som saknar nationell straffpåföljd varför inga som helst möjligheter finns att inom det nationella rättsväsendena få rätt. Därmed är de nationella rättsmedlen uttömda vilket är kriteriet enligt artikel 35 i Europakonventionen för att ge prövningsrätt i Europadomstolen!

Payback Norden

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin