Programförklaring kring Payback och Polisen!

WeAreJustice_80mm.PDF

Payback hatar inte Polisen – Payback delar värdegrunden som ska styra polisarbetet!

Vi har sagt det förr och vi säger det igen för att förtydliga och understryka det väsentliga i sak: Payback hatar inte polisen vilket våra belackare alltför gärna beskyller oss för.

Payback delar helt den värdegrund som ska styra polisarbetet.

Ty lag måste upprätthållas och ordning måste råda inom varje form av samhällsbygge så att ej anarki och kaos tar över och avgrunden öppnar sig och samhället störtas däri.

Att Payback anser att lag och ordning måste upprätthållas förutsätter även att ordningsmakten måste bekämpa och lagföra brott! I detta stödjer Payback fullt ut polisen!

Enskilda bikers begår brott. Så är det och Payback har heller aldrig förnekat detta. Den som begår brott ska straffas. Så långt är också de flesta eniga. Men, enskilda personers brott kan aldrig tillåtas ligga till grund för en kriminalisering eller stigmatisering av en förening eller sammanslutning som personen tillhör. Detta gäller oavsett om personen är politiker, präst, polis eller biker. Lagen gäller lika för alla och lagen kräver att alla behandlas lika!

En enskild persons brott är den enskildes gärning och personen, oavsett tillhörighet, ska för brottet straffas!

Paybacks reservation

Däremot, och det är ett mycket viktig reservation mot polisen, kommer Payback fortsatt inom ramen för de juridiska och mediala medel som står oss till buds i en demokratisk statsbildning med varje medel och till vilket pris som helst bekämpa såväl som nedkämpa varje tendens och varje form av olaga handling, diskriminering eller negativ särbehandling som polisen riktar mot bikers, anhöriga eller bikerklubbar!

För Payback har smutskastats och misstänkliggjorts ett flertal gånger i media. Polisen har hänvisat till att vi är en fara för polisens verksamhet samt för landets försvar!? Polisen menar att när vi begär ut protokoll som de enligt lagen ska tillhandahålla vid begäran skulle vi riskera deras verksamhet??

Den som tänker ett steg längre slåss självklart genast av tanken att om polisen har rent mjöl i påsen varför vägrar de då lämna ut uppgifter om vilket lagstöd de haft för en insats? Varför har de ett behov av att dölja eler hemligstämpla vilken anledning som föranleder en insats? Hur kan Payback vara en fara för landets försvar genom att begära upp protokoll som polisen enligt lag ska tillhandahålla? Det enda skäl som kan finnas för polisen att vägra lämna ut ett protokoll är att insatsen inte har skett med lagstöd! Det finns ingen anledning!

Det media vid varje sådant tillfälle borde fråga sig är: Vem följer lagen och vem bryter mot lagen samt vilken part har rent mjöl i påsen? Den som begär ut en handling som polisen enligt lag är skyldiga att lämna ut eller den som i strid med lagen vägrar tillmötesgå lagens krav??

Konkret innebörd

Medialt

Vi går vidare. Vad innebär då att med varje medel bekämpa konkret i sak? Jo, det innebär att vi återkommande skriver motböcker, genmälen och artiklar. Det innebär att vi samlar vittnesmål om övergrepp som polisen verkställt eller iscensatt mot bikers. Det innebär att vi samlar material från rapporter, utredningar, myndigheter, samt olika former av experters uttalanden och publicera i bokform. Det innebär även att vi på skapade samlingssidor offentliggör såväl vittnesmål om polisövergrepp samt fakta och forskning kring bikerkulturen och bikerklubbar för att möjliggöra för forskare, studeranden, experter, allmänheten, journalister samt beslutsfattare att ta del av den kompletta och objektiva bilden kring bikers.

Ty det är det sätt vi arbetar på och har bedömt vara en framkomlig och effektiv väg för att medvetandegöra aktörer om bikers situation utefter att polisen avvisat Paybacks invit om att öppna dialog och direkta förhandlingar.

Juridiskt

Vi kommer även fortsättningsvis att anmäla olagliga polisinsatser såväl till JO som via direkta polisanmälningar. Vi kommer att fullfölja de tre större, övergripande ärendena och stämma polisen vid tinget för att motverka  och om möjligt obstruera fortsatta våldsinsatser, olaga kontroller samt begagnandet av det för varje biker ytterst demoniserande och stigmatiserande uttrycket ”kriminella mc-gäng” och liknande begrepp.

Specialverktyg – standardiserat formulär och advokatjour!

Vi har även skapat två effektiva verktyg direkt avsedda att motverka och och försvåra för polisen att iscensätta insatser som saknar lagstöd, alternativt sker i direkt strid, med lagen mot bikers.

Vi har därför tagit fram ett standardiserat formulär för bikers att fylla i och inlämna/överlämna till polisen för att begära ut lagstadgade protokoll enligt Polislag 27 och/eller rättegångsbalken 28:9. Protokollen är tillämpliga vid exempelvis kontroller, fordonsgenomsökning, kroppsvisitationer och husrannsakan m.m.

Vi har vidare upprättat en Jourtelefon dit medlemmar, i realtid på plats och ställe, kan ringa och erhålla direkt advokathjälp med att begära ut protokoll samt få information om vilket lagstöd och beslutsgrund som föranlett polisinsatsen.

Lagbok

Vi avser även att sammanställa en lagbok speciellt för bikers under 2016 innehållande de lagtexter, tolkningar och rättsfall s föreligger inom de områden som polisen agerar utan lagstöd gentemot bikers.

Studiecirklar för att utbilda bikers i våra fri- och rättigheter!

Lagboken kommer därefter att utgöra grunden för de studiecirklar Payback ämnar starta upp under 2017 i avsikt att utbilda bikers över landet över vilka fri- och rättigheter alla medborgare har samt i hur de effektivast kan bemöta kommande övertramp riktade mot enskild bikers eller bikerklubb.

Vi ger oss aldrig!

För bikerförföljelserna är verkliga. De är inget vi har ljugit ihop för att berättiga vår existens.

Förföljelserna och trakasserierna är inga fantasifoster. De är levande och har konkret, verklig innebörd för en rad bikers som kontrolleras och i andra former utsätts för negativ särbehandling varje dag runt om i Sverige! Och för dem kämpar vi och strider!

Payback är här för att stanna – gilla det eller ej – för vi ger oss aldrig. Vi kommer aldrig att sluta strida för att bikers ska behandlas exakt likadant som alla andra medborgare! För lagen säger att vi alla ska behandlas lika och lagen ger inga som helst undantag!

We´ll stand the ground & We won´t backdown! 

We´llstandtheground70mm.PDF

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin