• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen, inte regering eller riksdag, utformade polislag 20a! (husrannsakan i fordon)

Polisen, inte regering eller riksdag, utformade polislag 20a! (husrannsakan i fordon)

På riksdagens sida står följande att läsa: Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter. Den granskar regeringen och myndigheterna och tar ställning till utrikespolitiken. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag från regeringen.

Men är det  verkligen med sanningen överensstämmande att att Riksdagen utefter förslag från regeringen stiftar lagar? Både ja och nej. Vi ska titta närmare på tillkomsten av en speciell lag – Polislag 20a och hur och varför lagen tillkom. För att kunna göra det går vi till en uppsats skriven för eleverna vid Polisutbildningen vid Umeå Universitet:  Rapport nr 450, Polisutbildningen vid Umeå Unviersitet, Genomsökande av fordon enligt polislagen 20 a, ”En paragraf som öppnar möjligheter för poliser.

Bevis för att polisen utformade polislag 20a

Jag citerar några intressanta bitar från uppsatsen och lägg särskilt märke till de två fetstilta styckena!

För att kunna förebygga detta (att det före paragrafens tillkomst behövdes beslut från en förundersökningsledare samt även en misstanke om brott) har PL 20 a § arbetats fram för att komplettera nuvarande lagstiftning och utöka möjligheterna för polisen att med låg misstanke söka efter vapen och farliga föremål och i förlängningen, förebygga allvarliga brott mot liv och hälsa.

Ett stycke längre fram: Detta sammantaget med att det tidigare krävts beslut om husrannsakan enligt RB 28: 1 § och därmed skälig misstanke om brott med fängelse som påföljd, gjorde det svårare för polis att undersöka fordon i förebyggande syfte. Personer kunde enligt PL 19 § kroppsvisiteras i förebyggande syfte, under särskilda omständigheter, för att leta efter bl.a. vapen. Denna paragraf innefattar dock inte husrannsakan i bil eller lokal.

Med samlade krafter från poliser tillhörande olika enheter lade man fram ett förslag om en lagändring som skulle kunna bearbeta detta och kunna användas av poliser i hela landet.

För att undersöka behovet om en ny lagstiftning som gav poliser i brottsförebyggande syfte möjlighet att genomsöka fordon efter vapen och andra farliga föremål i fordon motsvarande den som finns att kroppsvisitera enligt Polislagen 19 § 2 st 1p skickades på uppdrag av Justitiedepartementet en enkät ut till Rikskriminalpolisen samt 8 polismyndigheter i landet.

Justitiedepartementet tog åt sig av polisernas förslag och kom fram till att en lagändring borde ske för att i brottsförebyggande syfte motverka och minska omloppet av illegala vapen.

Polisen och rättsväsendet måste utvecklas i samma riktning för att kunna störa och beivra den organiserade brottsligheten, PL 20 a § är en del av utvecklingen. PL 20 a § gör det möjligt att stoppa och genomsöka detta klientels fordon och försvåra deras möjligheter att hantera vapen och samtidigt förebygga svåra personskador och grov brottslighet.

Slutsats

Vad bikerkulturen länge hävdat att politikerna bara är sprattlande marionettdockor i polisens hand som låtersig styras och fattar de beslut polisen dikterat framgår med all skrämmande tydlighet ur uppsatsmaterialet. Polisen arbetar fram och lägger fram ett lagförslag som Justitiedepartementet därefter skickar ut en enkätförfrågan om till nio olika polismyndigheter för att därefter sammanställa en proposition som röstas igenom i riksdagen.

Fotnot: Polislag 20a, dess olaga tillämpning genom ett flertal redovisade fall och ovanstående stycke som påvisar polismyndigheternas initierande och utarbetande av lagförslaget är en inarbetad del i Payback Nordens Europadomstolsärende.

Uppsats om: polislag20a

Riksdagens upgifter:

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6879.aspx#1

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin