• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har även till uppgift att på begäran av juridisk person såsom ideella föreningar, ekonomiska föreningar, aktiebolag med flera kontrollera om företaget varit utsatt för hemlig tvångsmedelsanvändning, olaglig registrering eller uppgiftsbehandling.

Nämnden kan lämna materialet till åklagare, JK med flera

Nämnden är skyldig att efter omständigheterna i det enskilda fallet anmäla den författningsstridiga verksamhet den funnit till Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten, Datainspektionen eller någon annan behörig myndighet för åtgärd.

Payback Sverige har tagit fram två olika dokument för enskild eller för förening/företag

Payback Sverige har för enkelhetens skull tagit fram två olika dokument för enskild eller juridisk person där begäran är färdigifylld och där det i enkla fall endast krävs namnunderskrift och ett textat namnförtydligande. Fyll i uppgifterna, underteckna och nmnförtydliga samt skicka dokumenten till den adress till Säkerhets- och Integritetskyddsnämnden som framgår ur dokumenten.

Payback Sverige uppmanar alla klubbar och enskilda att begära kontroll

Payback Sverige uppmanar nu som en del i att störa och förstöra taktiken mot myndigheternas olagliga övervakning och kontroll av bikermiljön samtliga klubbar och enskilda att fylla i och skicka in blanketten till den adress som står på dokumentet.

Gemensamt dokument = Massiv och Gemensam protest

Det går självklart att själv skriva en liknande begäran om kontroll själv och skicka in men effekten är ju mångdubbelt större om det är samma dokument med Payback Sveriges namn på som kommer till användning i sammanhanget. Då syns det och framstår som en massiv och gemensam protest mot alla former av kontroller och övervakning som iscensätts mot bikerkulturen. Därför rekommenderar vi att de här framställda dokumenten i första hand används. Och, att de kommer till användning i mycket stor omfattning då det är ett sätt att göra myndigheter uppmärksamma på att vi anser att vi kontrolleras och registreras utan lagligt stöd samt att vi inte godtar och accepterar denna kontroll och övervakning mer!

Länk till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden:
http://www.sakint.se/

Dokument för kontroll av enskild          

Dokument för kontroll av förening/företag

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin