• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Läs och lär, Expressen och Lasse Wierup: Polisen måste ha lagstöd för varje insats!

Läs och lär, Expressen och Lasse Wierup: Polisen måste ha lagstöd för varje insats!

nyannons2jpeg

Om Expressens journalistik

Expressens redaktion har sedan Lasse Wierup knöts till tidningen transformerats till att bli polisens förlängda arm och talesrör. En mängd artiklar har sedan årsskiftet massproducerats i avsikt att misskreditera bikers och bikerklubbar samt om möjligt vända trenden av kraftig vikande upplagesiffor. Tyvärr är det inte frågan om någon form av kvalitetsjournalistik eller objektiv granskning. Nej, Expressens skrivande är journalistik när den är som sämst. Det är artiklar utan allsidighet och allmänintresse då de egentligen inte handlar om någonting och dessutom helt saknar nyhetsvärde samt aldrig låter mer än en sida komma till tals.

Artiklarna har som enda avsikt att namnge klubbar och enskilda personer utan att de är misstänkta för någon för någon form av brottslighet. De namnges på grund av sedan länge preskriberade saker eller skrivs uteslutande på grund av att polisen vill ha det så. De saknar faktahänvisningar, de återger ständigt polisens tyckande och tänkande och de publiceras bara för att svartmåla mc-klubbar och gå polisens ärenden! Wierups fantasyjournalistik eller om ni så hellre vill Expressens flänsrensjournalistik, av en tidning som inte har skribenter som vågar eller har förmågan att gå på djupet och skriva väsentliga artiklar.

Om polisens olaga arbetsmetoder

Med detta sagt lämnar vi kritiken för att titta på en speciell artikel och belyser det faktum att Expressenjournalistiken bygger på total okunskap om vad lagar och förordningar säger och att de enskilda medarbetarna varken har intresse eller intellekt nog att sätta sig in i komplicerade sammanhang. Artikeln är:
http://www.expressen.se/kvallsposten/skanepolisens-taktik-mot-mc-gang-sprids/

Spaning, kontroller, registrering, razzior. Så arbetar polisen i Sydsverige mot kriminaliteten i mc-gängen. Vidare pratar polisen om en nationell strategi mot ”de kriminella mc-gängen”, en gemensam uthållig satsning som liknar den satsning som görs mot grov organiserad brottslighet.Grunden för Skånearbetet har varit att samla uppgifter. Det har sedan legat till grund för mer riktade insatser. Den senaste kallas satsningen mot mc-kriminaliteten kallades ”Ronja”.

Om polisens bristande lagstöd

Kontroller, registreringar och razzior. Alla åtgärder som kräver ett direkt lagstöd för att polisen ska få utföra dem mot personer eller mot klubbar. Det går inte att luta sig mot en satsning. Det går inte att utföra dessa åtgärder på generell basis utan polisen måste äga en konkret brottsmisstanke i varje enskilt fall för att få utföra insatserna. En sak som Expressen ej är medvetna om och som polisen därför inte efterfrågas omkring.

Polisen kan inte bara bestämma sig för att trakassera eller förfölja enskilda personer hur önskvärt det än är från deras sida. Polisen är skyldig att arbeta under lagarna såsom alla myndigheter är, enligt Regeringsformen 1:1, grundlagen.

Varken Expressen eller Lasse Wierup har någonsin lärt sig denna lika enkla som grundläggande juridiska regel som gäller allt och alla inom offentlig sektor!

Detaljgranskning av polisens lagstöd

Har då polisen ett sådant lagstöd för insatser mot bikers eller bikerklubbar? Kan de utföra insatser utefter att de startar en operation och döper den till, som i aktuellt fall, Ronja?

Payback Sverige ställde under fjoråret följande frågor till rättssektionen vid Polismyndigheten i Skåne den 12 maj 2013:

Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

Anevski svarade enligt följande:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

Payback: Att utföra husrannsakan på grundval av det är en del av polismyndighetens arbete mot den organiserade brottsligheten gör oss återigen lite nyfikna och perplexa. Vi undrar därvidlag självklart över var dokumentation föreligger som vi kan ta del av för att det ingår i polisens arbete att arbeta mot den så kallade organisiserade brottsligheten genom att företa husrannsakan?

Anevski: Om Polisen vill genomfora en husrannsakan måste det finnas stöd for detta i lag. Beslut om husrannsakan máste ocksâ fattas på rätt nivå mom myndigheten. I många fall är det en Åklagare som fattar beslut om hus­rannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i bl.a. i 28 kapitlet Rättegångsbalken.

Payback: På vilket vis kan kravet i Regeringsformen 1:1 på att alla myndighetsversamhet ska ske under lagarna därigenom anses uppfyllt? Med andra ord var finns det konkreta lagstödet för polismyndigheten att i sitt arbete mot organiserad brottslighet företa husrannskan utan att lagstöd enligt Rättegångsbalken och/eller Polislagen föreligger?

Anevski: Polisen kan inte genomföra en husrannsakan utan lagstöd eller utan att beslut om detta fattas i behörig ordning.

Slutsats

Polisen kan således inte bara dra igång en operation, bestämma måltavlor och därefter genomföra kontroller, razzior eller registrera personer eller klubbar. De måste ha ett direkt och utsagt lagstöd för varje enskild insats eller åtgärd. Har de inte så – då bryter de mot lagen varenda gång. Läs, lär in och gör rätt, Expressen!

Länk till artikel med polisens svar:
http://www.payback.name/?p=10987

Glöm inte att köpa Paybackboken: http://www.solentro.se/publish/625 Boken som inte bör fattas i någon bikers eller bikeranhörigs bokhylla!

Glöm inte heller att stödja Payback Sverige! – Bikerorganisationen som gör skillnad! Bli medlem – Betala in 200 kr på bankgiro: 803-9851

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin