Payback Sveriges har skrivit brev till Justitieminister Beatrice Ask!

Annons.PDF

Payback Sverige har idag, tisdagen den 5 februari 2013, skickat nedanstående brev till Justitieminister Beatrice Ask via mejl.

 

Hej!

I tidigare brevväxling har Justitieministern hänvisat till att om vi, bikerkulturen och Payback Sverige, är missnöjda med polisens arbetsmetoder bör vi anmäla arbetsmetoderna till JO för vidare legalitetsprövning. Så har också gjorts och fyra olika ärenden är antingen föremål för utredning eller har så varit.

En sak har dock hittills inte gått att få prövat hos JO. Det gäller de systematiska kontroller av varje deltagare vid olika mc-evenemang som våra medlemmar regelbundet utsätts för. Kontrollerna avser id-kontroll, registrering av personuppgifter samt i flertalet fall allomfattande kroppsvisiteringar för såväl förare som passagerare samt fordonsgenomsökningar.

Vi har anmält två olika fall till JO avseende sådana kontroller. Ett fall avsåg poliskontrollerna på High Chaparral i samband med evenemanget Till Minne av Swedish Bike Meet under 2012 som var så omfattande att arrangörerna beslöt sig för att lägga ner evenemanget på grund av att de ekonomiskt inte kunde bära kostnaderna för polisbevakningen. Vi citerar: Ja, det är bara att sluta upp med den så polisen får som de vill, säger Alf Erlandsson, delägare till High Chaparral. – Vi lägger ner den helt enkelt.
Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5218354

Det andra fallet avsåg ett föreningsrun, Payback Resistance Run, där polisen stannade runet mitt på en landsväg samtidigt som ett annat run, pågick i motsatt riktning varvid en mängd, mycket farliga trafiksituationer uppstod. Polisen var vid tillfället inte intresserad av någonting annat än att identifiera och registrera deltagande personer.

På sidan: http://www.payback.name/?page_id=2509 syns längst ned fotografier över det trafikkaos som uppstod vid kontrolltillfället och från bilderna framgår också tydligt den av polisen mycket olämpligt valda kontrollplatsen.

JO har dock beslutat att lägga ned båda anmälningarna efter att polisen inlämnat sitt svar på anmälan. JO har därefter, utan att de juridiska ombuden fått ta del av polismyndigheternas svar, destruerat dokumenten. Polismyndigheterna har i sin tur sekretessbelagt JO-svaret vilket i båda fallen har tvingat de juridiska ombuden att överklaga sekretessbesluten till Kammarrätten.

Vi har härvidlag två frågeställningar som vi önskar få besvarade av Justitieministern och/eller departementets jurister:

1. Anser Justitieministern att det är ett rättssäkert förehavande att de juridiska ombuden vid en JO-anmälan ska förhindras tillgång till det svar som motparten avger? Anser Justitieministern att det är ett rättssäkert förfarande att exempelvis media eller forskare inte i efterhand kan granska materialet kring en JO-anmälan då svar som då grundar ett JO-beslut om nedläggning aldrig i efterhand kan granskas?

2. Enligt grundlagen ska all myndighetsverksamhet ske under lagarna vilket innebär att varje åtgärd eller insats måste äga ett direkt och uttryckt stöd i lagen. Vi har tidigare tillskrivit Rikspolisstyrelsen och ställt frågan vilket eller vilka lagrum de kan hänvisa till avseende systematiska kontroller och (åsikts)registrering. Rikspolisstyrelsen har dock valt att inte besvara dessa frågeställningar utan hävdat att om vi inte är nöjda ska vi anmäla polisens arbetsmetoder till JO för prövning. När vi gjort så har JO inte tagit upp ärendena och Polisen har sekretessbelagt sina svar. Våra frågor härvid är därför i klartext: Vilket eller vilka lagrum kan polismyndigheterna hänvisa till såsom erforderligt lagstöd för systematiska kontroller av alla festdeltagare vid mc-evenemang? Vilket eller vilka lagrum kan polismyndigheterna hänvisa till såsom erforderligt lagstöd för att (åsikts)registrera samtliga deltagare vid mc-evenemang?

Vi utgår ifrån att då ni nu uppmärksammats på företeelser gällande polismyndigheternas arbetsmetoder som helt kan sakna lagstöd, att ni såsom varande Justitieminister och även departementets jurister tar saken på djupaste allvar och genomför en noggrann juridisk undersökning och utredning avseende misstänkta och systemtiska lagbrott ifrån polismyndighetens sida gentemot landets medborgare.

Konstaterar ni, liksom Polismyndigheten i Västra Götalands Kommenderingschef, Lena Matthijs, http://www.payback.name/?p=3755 , att såväl systematiska kontroller som (åsikts)registrering saknar lagstöd och strider mot grundlag förväntar vi oss självklart att ni tar ert ansvar såsom det departement som har att ålägga Polismyndigheterna riktlinjer, mål och uppdrag samt äger det övergripande ansvaret för landets polismyndigheter. Vi förväntar oss därvid att ni genast beordrar polisen att upphöra med dessa former av lagstridig verksamhet. Vi kan ju inte tolerera att den myndighet som är åsatt att upprätthålla landets lagar inte själv följer lagen utan istället systematiskt överträder sina lagliga befogenheter och i strid med grundlagen agerar utan erforderligt lagstöd, eller hur?

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin