• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Omfattande avlyssning utefter förslag om skärpta vapenstraff på polisens begäran?

Omfattande avlyssning utefter förslag om skärpta vapenstraff på polisens begäran?

Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen SOU 2013:7 överlämnade torsdagen den 31 januari sitt betänkande till Justitiminister Beatrice Ask. Vi publicerar nedan förslagen i punktform för att därefter citera justitieminsterns uttlande rörande utredningen och avsluta med Payback Sveriges kommentar.

Utredningens förslag i korthet

– Straffmaximum för grovt vapenbrott höjs och straffskalan för grovt vapenbrott delas upp i grovt vapenbrott, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år och synnerligen grovt vapenbrott, fängelse i lägst två och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.
– Tillstånd att inneha helautomatiska vapen får endast meddelas för samlingsändamål.
– Tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte får inte meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner.
– Vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen och den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha magasin till vapnet.
– Det ska införas ett nytt system för prövning av föreningar för jakt eller målskytte. Prövningen ska göras i två led, dels i ett auktorisationsförfarande och dels i tillståndsärendet.
– Intyg över aktivitet och skjutskicklighet ska lämnas av styrelsen i en auktoriserad förening eller i en ansluten förening.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Justitieminsterns kommentarer

Polisen har velat få utökade möjligheter att använda sig av avlyssning för att bekämpa vapenbrott. Utredningens förslag ger denna ökade möjlighet i och med att den föreslår ett minimistraff på två år för synnerligen grovt vapenbrott.

Justitieminister Beatrice Ask säger till TT att hon ska fundera på förslagen.

TT: Hur viktigt är det att polisen kan använda telefonavlyssning för att bekämpa grova vapenbrott?

– Lyssnar man på polisen så tycker de att det är väldigt viktigt. Sedan finns det andra som tycker att det inte är så viktigt, säger Beatrice Ask.

Hon har inte tagit ställning till om polisen bör få den ökade möjligheten till att använda så kallade tvångsmedel.

– Det är viktigt att man kan agera mot vapenbrott och arbeta effektivt från polisen sida. Sedan måste man naturligtvis se till att man inte alltid ökar på möjligheterna till ingripande åtgärder utan att ha skäl för det, säger Ask.

Payback Sveriges kommentar

Vapenlagstiftningen är i sig inget ämne för Payback Sverige även om vi drivit och vunnit ett uppmärksammat mål där en mc-klubbs medlem fick behålla sin vapenlicens. Det ärendet var dock principiellt viktigt då polisen anförde mannens förenings- och kulturtillhörighet som skäl för återkallelse av vapentillståndet. Se vidare: http://www.payback.name/?p=2253

Det finns dock en viktig aspekt vad gäller vapenlagstiftningen som gör ärendet viktigt. Polisen önskar att skärpa straffskalan så miniminivån höjs till två års fängelse då det ger laglig möjlighet för telefonavlyssning vid misstänkta vapenbrott. Å då avlyssning idag ger möjlighet att avlyssna inte bara den misstänkta personen utan även alla som den misstänkte kan tänkas kontakta så er det polisen närmast obegränsade möjligheter för att lagligen avlyssna mycket stora delar av bikerkulturen. Därför anser vi också att förslaget vad avser synnerligen grovt vapenbrott bör avvisas då integritetskränkningen blir alltför stor. Vi hoppas därför att justitieministern denna gång förmår stå emot polisens påtyckningar och i denna del avvisar lagförslaget!

Länk till artikel:
http://www.kristianstadsbladet.se/inrikes/article1805727/Skarpt-straff-for-vapenbrott.html

Länk till utredningen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/81/68/67d00a82.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin