Payback Sverige skickar Öppet Brev med frågor till JO!

nyannons2jpeg

Payback Sverige sände under söndagen nedanstående Öppna Brev med frågeställningar till JO:

Öppet Brev till Justitieombudsmannen (JO)

Vi inleder vårt brev med att citera direkt från JO:s hemsida för att klarlägga tillsynsmyndighetens uppgifter:

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

1. Polismyndigheter får endast fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Polismyndigheterna har likväl i minst sex olika ärenden, samt i ytterligare ett ärende som handlagts av JK, klandrats och erhållit kritik för att utan lagstöd ha fotograferat personer och mc-västar.

Ärendena ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Frågeställningar:

Hur ser JO på att Polismyndigheterna uppenbarligen struntar i att JO:s beslutar, klandrar samt utdelar kritik mot Polismyndigheterna för att de utan lagstöd fotograferar personer och västar inom bikerkulturen?

Anser JO att det är ett problem och ett hot mot rättssäkerheten att polisen systematiskt sätter sig över tillsynsmyndighetens beslut och fortsätter att lagstridigt använda sig av tvångsmedel och därmed direkt kränker bikers fri- och rättigheter?

 

2. JO kritiserade i maj 2013, polisens åtgärder och insatser i sju avsnitt i ärendet kring Punisher MC:s julfest, diarienummer: 586-2012. Polisen kritiserades i följande delar:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset saknade därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 minuter och upp till 3.30 minuter. Åtgärden strider således mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Payback Sverige har för de utsatta personernas räkning begärt skadestånd från Polismyndigheten på ett sammanlagt belopp överstigande en miljon kronor. Polismyndigheten i Skåne samt Rikspolisstyrelsen har efter över 8 månaders behandlingstid svarat att de ej har för avsikt att utbetala något som helst skadestånd då de bedömer att de inte gjort några faktiska fel.

Frågeställning:

Anser JO att det är ett problem att Polisen inte följer tillsynsmyndigheten, JO:s beslut, kritik och klander, utan istället fortfar att hävda att de i alla stycken handlat korrekt och enligt lag varför de inte har anledning att ersätta festdeltagarna i någon del?

Bifogad bilaga:

Rikspolisstyrelsens Yttrande och Överlämnande, Diarienummer: A076.922/2014

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin