Öppet brev till Justitieutskottets Johan Pehrson (Fp)

Payback har skickat ett brev via mejl till Johan Pehrson, ledamot av justitieutskottet och allmänt betraktad som Alliansens nästa justitieminister. Johan Pehrson är också det tyngsta namnet och den mest kända politikern bland justitieutskottets ledamöter.

Brevet innehåller frågor om västförbud, skyltförbud och dialog mellan olika parter.

Hej!

Du tog redan i februari 2009 ställning emot ett kommande kläd- och västförbud i ditt blogginlägg: http://johanpehrson.blogspot.com/2009/02/nej-tack-till-kladforbud.html

Nu mer än två år senare föreligger resultatet av den närmast slutförda rättsliga prövningen kring klädförbuden i kommunala lokaler samt inom krognäringen. Sex olika rättsfall varav ett i landets högsta rättsinstans, Högsta Förvaltningsdomstolen, har i samtliga fall fastslagit att ett sådant klädförbud, oavsett utformning och sakargument, strider mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten och åsiktsfriheten.

Jag har därför ett antal frågor till dig som jag skulle uppskatta om du ville ta dig tid att besvara.

1. Har du under resans gång med klädförbuden ändrat din ståndpunkt eller står du fast vid ditt uttalande i ovanstående länkade blogginlägg, att: ”Det är inte rätt väg att gå! Sådan lagstiftning kan inte bli annat än luddig och svårtolkad”… ”Det är svårt, i praktiken omöjligt, tycker jag att förbjuda människor att bära vissa kläder”.

2. Luleå kommun kommer att överklaga Kammarrättens avslag av ett kommunalt västförbud i kommunägda eller uthyrda lokaler till Högsta Förvaltningsdomstolen. Mer anmärkningsvärt är dock kommunens uttalande att de vid avslag även i Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att driva frågan mot riksdagen och de politiska partierna i avsikt att få till stånd en lagändring som möjliggör kommunala klädförbud. Ett sådant förbud skulle direkt strida mot grundlagens princip om alla människors lika värde samt även varje medborgares rätt till samma fri- och rättigheter. Europakonventionen kräver också ett positivt lagstöd för begränsningar och inskränkningar av såväl föreningsfriheten som åsiktsfriheten vilket helt saknas i konventionen.

Vad är din personliga åsikt och kommentar till Luleå kommuns förfarande? Vad är din bedömning ifråga om Luleå kommuns möjligheter att påverka politikerna till att införa ett sådant förbud?

Bland annat: http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=5496716

3.
I Eskilstuna kommun försöker man nu bekämpa samma förening som västförbudet riktades emot med i princip samma metod, med en bara lätt maskerad utforming. Ett förbud mot föreningens emblem på skyltar istället för på en väst. Sakargumenten är till sammanblandning lik de argument som använts som motiv för ett klädförbud: ”nuvarande skyltar anses vara en betydande olägenhet för omgivningen varför förutsättningar för bygglov inte föreligger då åtgärden inte uppfyller kraven i 3 kap PBL. Olägenheten med skyltarna är att folk som vistas i eller passerar området känner stort obehag över skyltarnas budskap”.

Låt oss bortse från Plan- och Bygglagen bygglovsreglerna, vilka egentligen bara är ett svepskäl då vare sig de kommunens egna kontor och ej heller ett mycket stort antal privata företag har sökt eller erhållit ett sådant bygglov för sina verksamhetsskyltar.

Vad anser du om förfarandet att försöka förbjuda en förenings emblem på en skylt utefter att det föreligger ”betydande olägenhet för omgivningen” eller att förbipasserande ”känner stort obehag över skyltarnas budskap”? Vad är din personliga uppfattning om ett sådant förbud, om  du sätter yttrandet i paritet med domsluten ifråga om västförbuden?

4. I Danmark avhölls nyligen ett seminarie för Norges kommunpolitiker. ”I tillegg deltok flere medlemmer fra Stortingets Justiskomite, representanter fra Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet og Kripos.  KRÅD var også deltaker på seminaret, og står for det følgende referat fra arrangementet. Det var også bred mediedekning fra seminaret, noen linker finnes under bildet litt ned på denne siden. I alt deltok 110 personer fra 19 norske kommuner”.

En fråga som ställdes under seminariet var:”Skal vi ha dialog med klubbene? Kim Kliver avviste dette og sa at dialog skulle skje i retten foran dommeren”. Kim Kliver är polisinspektör samt Chef for Nationalt Efterforskningscentrum (NEC).
http://www.krad.no/nyhetsarkiv/376-mc-krim#kliver

I Sverige har strategin länge varit att utestänga bikerorganisationer från media samt att undvika all form av dialog. Anser du det vara en korrekt strategi att förhindra en dialog mellan bikerorganisationerna å ena sidan och polis, politiker och media å andra? Är det inte alltid en fördel med samtal och dialog mellan olika parter oavsett utgångspunkt? Är du beredd att medverka till att en dialog uppkommer mellan de olika parterna?

Vänliga hälsningar

Peter Schjerva för Payback Sverige / Nättidningen Payback
E-post: peter@payback.name

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin