Om Polisens olaga registreringar: Ett totalt förakt för lag och ordning!

nyannons2jpeg

Vi ska idag genomgå olika avsnitt där Polismyndigheterna visat på dels en helt felaktig värdegrund men framförallt påvisat de helt saknar all form av respekt för rådande lagar och regler!

1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade i ärendet kring olaga registrering av romer  att polisen brutit mot lagen i inte mindre än 7 olika avsnitt:

Se:http://www.payback.name/?p=14249

Ärendet har varit och är föremål för olika former av anmälningar och rättsliga utredningar och kommer även att bli föremål för tvistemål (stämning av polismyndigheten) rörande ett utökat skadeståndsansvar framöver.

JK har även ålagt Polismyndigheten i Skåne att utbetala ett skadestånd av 5 000 kr per person som varit föremål för olaga registrering. Då cirka 5 000 personer förekom i registret, varav ett stort antal minderåriga barn, kan skadeståndsbeloppet som maximalt uppgå till 25 miljoner kronor. Hittintills har polisen utbetalat 13,5 miljoner i skadestånd.

2. I september 2014 lämnade Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden vidare tre ärenden till åklagare gällande Polismyndigheten i Dalarna rörande olaga inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Anledningen var att Polismyndigheten inhämtat eller använt uppgifter utan att stöd i lag förelåg:
Sehttp://www.payback.name/?p=14241

3. Polismyndigheten i Västra Götaland anmälde sig själva till internutredningsenheten för förandet av ett register innehållande 180 personer som varit aktiva i protester i avvisningsärenden:
Se: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2523721-polisen-anmaler-eget-register-over-aktivister

4. Polismyndigheten i Stockholms län hade fram till 2010 ett tillstånd att föra ett register över gärningsmän som hotat eller utsatt kvinnor för olika former av våld. Registret bestod dock inte av gärningsmän utan istället har polisen registrerat tusentals olika misshandlade eller hotade kvinnor inklusive kvinnornas minderåriga barn.

Registret innehåller även en stor del kommentarer utan funktion rörande kvinnornas psykiska status,trostillhörighet, etniskt ursprung, trovärdighet och flera andra mycket integritetskränkande uppgifter som helt saknar juridisk relevans. Registret har även, utan att erforderligt tillstånd inhämtats från de registrerade kvinnorna, använts inom forskning.

Registrets legalitet kommer framöver att bli föremål för olika former av juridisk granskning och rättsliga prövningar.

Se: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3437

5. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) har granskat olika register som Polismyndigheten Östergötland för.

Nämnden riktar kritik mot polismyndigheten på följande punkter.

• Känsliga personuppgifter har i flera fall behandlats utan att det har varit
absolut nödvändigt.
• Uppgifter har varit tillgängliga i en alltför vid krets.
• Det närmare ändamålet med behandlingen av personuppgifter i vissa
uppgiftssamlingar har varit alltför vitt.
• Uppgifter har behandlats utan att det har funnits något konkret behov av
dem.
• Det närmare ändamålet med behandlingen har i vissa fall inte framgått
tillräckligt tydligt.
• I vissa fall har det inte framgått tillräckligt tydligt vilka personer som
inte är misstänkta för brott.
• Uppgifter har inte gallrats i rätt tid.

Nämnden avser att granska vilka åtgärder som den nya Polismyndigheten vidtar för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen i underrättelseverksamheten sker i enlighet med PDL.

Uttalandena från SIN visar att Polismyndigheten i Östergötland inte hållt sig till lagen utan agerat utan lagstöd i vissa fall och direkt överträtt lagen i andra.

Se: http://www.sakint.se/dokument/rapporter-och-uttalanden/Uttalande-PM-Oestergoetlands-laen-PUB-i-underraettelseverksamheten.pdf

6. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har även genomfört ytterligare utredning rörande Polismyndigheten i Västra Götaland och myndighetens förande av olika register.

SIN slår fast: Nämnden anmäler nu polismyndighetens behandling av personuppgifter i ytterligare ett dokument till Åklagarmyndigheten.
– Vi har dragit slutsatsen att uppgifterna i det dokument som vi nu anmäler till Åklagarmyndigheten har behandlats enbart på grund av att en person har konverterat till islam. Det är ett särskilt allvarligt fel som kan utgöra brott,
säger nämndens ordförande Sigurd Heuman.

Nämnden riktar även kritik mot polismyndigheten på följande punkter.
• Uppgifter har varit tillgängliga i en alltför vid krets.
• Det närmare ändamålet med behandlingen av personuppgifter i vissa
uppgiftssamlingar har varit alltför vitt.
• Uppgifter har behandlats utan att det funnits ett konkret behov av dem.
• I vissa fall har det inte framgått tillräckligt tydligt för vilket närmare
ändamål uppgifter behandlas eller vilka personer som inte är misstänkta
för brott.
• Uppgifter har inte gallrats i rätt tid.

Se: http://www.sakint.se/dokument/rapporter-och-uttalanden/Uttalande-PM-Vaestra-Goetaland-PUB-i-underraettelseverksamheten.pdf

7. SIN kom även fram till följande övergripande slutsatser när det avsåg granskningen av Polismyndigheterna i Östergötand och Västra Götalands registerföring:

Uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse och hälsa har också i flera andra fall behandlats på ett olagligt sätt  av de granskade polismyndigheterna. Dessutom har myndigheterna brutit mot flera andra regler i polisdatalagen.

– Polismyndigheternas sätt att arbeta i underrättelseverksamheten innebär att polisen inte följer polisdatalagen, säger Sigurd Heuman. Den nya Polismyndigheten som skapas vid årsskiftet måste se till att de här bristerna åtgärdas, fortsätter han.

Se: http://www.sakint.se/dokument/press/Pressmeddelande-12-december-2014-PM-i-VG-och-OeG.pdf

Två saker påvisas angående polisens systemtiska olaga registreringar

1. Polisens, av sig själva mycket omhuldade, värdegrundsarbete har totalt misslyckats. De rasistiska och kvinnofientliga attityder som värdegrundsarbetet syftade till att komma till rätta med, lever kvar i skyddad verkstadsmiljö och synes även ha förstärkts de senaste åren med tanke på både olika registers upprättande, utformning såväl som innehåll!

2. Polisen fortsätter att uppvisa en total likgiltighet inför lagen. Myndigheternas synsätt att lagen bara ska ses som en rekommendation kan väl sägas befinna sig på ett sluttande plan där snart oåterkallelig bottenkänning erhålls. Ett totalt såväl som systemtiskt förakt inför att följa lagar, regler och förordningar är vad polisens upprepade lagövertramp gällande registeringar påvisar.

Ingen annan organisation, förening eller sammanslutning har ens resurser eller möjlighet att på samma utstuderade vis som Polismyndigheterna, begå brott i grov systematisk och organiserad form. De brottstyper Polismyndigheten här ovan påvisar är av osedvanligt allvarlig och direkt system- och demokratihotande art.

Polisen är och förblir den enda organisation som i systematisk och organiserad form begår synnerligen allvarlig brottslighet som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria! Än allvarligare är detta med tanke på att Polismyndigheten är den myndighet som är avsedd att lösa brott och tillse lagarnas efterlevnad och samtidigt är den sammanslutning som begår de allvarligaste brotten. Därutöver har Polisen mage att peka ut mc-klubbar att utgöra kriminella organisationer??!! Detta till trots att den enda på forskning och fakta byggda institutionen i Sverige, Brottsförebyggande Rådet, fastslagit att mc-klubbar inte är några kriminella organisationer i rapporten MC-brott 1999:6. Maken till dubbelmoral, amoralism och hyckleri får man leta förgäves efter! Läs vidare nedan.

En amoralist är då en person som förstår moraliska termer och plikter, men som samtidigt inte blir motiverad att handla av de krav som moralen ställer på dem.

Se vidare:

Om polisens systematiska och organiserade brottslighet:
http://www.payback.name/?p=14255

Brå om att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer:
http://www.payback.name/?p=14636

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin