• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Kriminalvårdens negativa särbehandling av bikers! Ett brott mot alla mänskliga rättigheter!

Om Kriminalvårdens negativa särbehandling av bikers! Ett brott mot alla mänskliga rättigheter!

 Vi skall idag ta upp ett brott mot alla former av mänskliga rättigheter som utövas mot bikers och som närmast aldrig når media nämligen Kriminalvårdens behandling av bikers innanför murarna!


Bikers behind bars!

När en människa döms till ett fängelsestraff är själva syftet att personen skall sona sitt brott. Ett andra och lika viktigt syfte är att samhället ska rehabilitera och återanpassa individerna för det liv som väntar utanför murarna.

Bikers döms för brott och till fängelsestraff såsom alla andra människor. Oftast på grunder som är oklanderliga men det finns också fall där bikers avtjänar straff för brott de bevisligen inte begått. Vi skall här och nu inte gå in på enskilda individers fall utan istället skriva om de närmast obefintliga fri- och rättigheter du har som biker inom Sveriges Kriminalvård.

Bikers är i de flesta fall närmast mönsterfångar. När de väl dömts för ett brott gör de sitt bästa för att sköta sig och därigenom kunna bli fria fortare. Kriminalvården i sin tur gör istället allt för att se till att bikers kommer ut än mer hatfyllda mot ett samhälle som behandlar dem sämre än andra interner vilket jälvklart står i direkt motsats till samhällets intention att rehablitera och återanpassa individer till livet utanför murarna.

Kriminalvårdens mål är att knäcka bikers för gott!

Payback Sverige får såsom företrädare för bikerkulturen brev, vykort och skrifter från bikers både utanför och innanför murarna samt driver även direkta rättsliga processer i enstaka fall för bikers som är utsatt för en total förföljelsekampanj från Kriminalvården. Inte på grund av att personerna misskött sig, tvärtom, utan enbart och uteslutande på grund av personens föreningstillhörighet eller såsom Kriminalvården uttrycker saken tillhörighet eller kopplingar till alternativt medlemsskap i ett kriminellt nätverk.

Det finns ett system i kriminalvårdens förföljelser. Det består i att systematiskt beröva varje enskild biker på samtliga hans (om han vore något annat än biker) lagstadgade fri -och rättigheter. Frågorna man härvid bör ställa sig är om Kriminalvården verkligen är så naiva att de tror att personerna därigenom skulle komma ut som bättre människor och mer anpassade för ett liv i det fria efter straffets avtjänande? Nej, självklart tror de inte det! De har istället ett mörkare, mer illvilligt syfte med sina handlingar. De vill knäcka individerna för gott!

Mindre förföljelse

På vilka områden sker då dessa förföljelser inom murarna? Det är alltifrån mindre saker till stora. Det kan handla om att inte tillåta vykort, foton m.m som anländer per post från brödrar utanför och som innehåller klubbsymboler. Det kan handla om att ligga på brev under längre tid eller helt enkelt låta dem försvinna. Det handlar om borttappade fullmakter eller bortslarvade ansökningar om telefontillstånd. Saker som funnits ett tag men helt enkelt inte existerar nästa dag. Detta är exempel på de mindre saker som sätts in per systematik för att göra det jobbigt för den intagne, för att störa och förstöra samt för att helt enkelt knäcka personens motståndsvilja.

Ett exempel

Vad finns det då mer för saker? Det finns exempel på bikers som placerats i säkerhetsklass C från början och som avancerat ända upp till säkerhetsbunkrar utan att i praktiken varit inblandad i någonting under sin vistelse men som muntligt fåttt reda på att orsaken är hans ställning utanför murarna som gör att  han räknas som en ledarfigur. Är det ett skäl att placera personer i landets säkraste fängelselokaler? Nej, självklart inte. Det är förföljelse av individ på samma vis som diktaturstater gör mot politiska fångar! Det är berövandet av en människas fri- och rättigheter och framförallt hans mänsklighet!

Till saken hör att utredningen som placerat personen i bunkern är hemligstämplad för såväl advokaten som för personen ifråga. Inte heller när ärendet skulle gå upp i Förvaltningsrätten fick advokaten ta del av vad hans klient anklagades för. Rättegångsförhandlingen ogiltigförklarades och Kriminalvården ålades att lämna ut utredningen varvid de skickade över två obetydliga noteringar istället för bunkerutredningen varför nu advokaten måste gå till Kammarrätten för att få ut materialet så han kan driva ärendet på nytt i förvaltningsrätten! Ett talande exempel på hur Kriminalvården till och med behandlar advokater.

Grövre förföljelsemetoder

I övrigt särbehandlas bikers på alla möjliga områden. Vi ska här räkna upp ett antal områden.
– Du får som biker inte avtjäna ditt straff med fotboja som andra interner som begått samma brott får.
– Du placeras i högre säkerhetsklass än personer som gjort identiska brott.
– Du placeras i många fall långt hemifrån för att göra det svårt och dyrt att upprätthålla familje- och broderrelationer.
– Du får avtjäna längre tid, kvalifikationstid, innan du får påbörja dina permissioner än andra interner.
– Du får en betydligt sämre permissionsstege, längden och intervallet mellan permissionerna, än andra interner.
– När du får permission så får du beslut på att du inte får ha kontakt med personer ur det ”kriminella nätverk” du påstås tillhöra.
– Du förvägras frigång och utökad frigång i slutat av fängelsestraffet vilket försvårar en kommande anpassning till livet utanför murarna.

Detta är några exempel men det finns fler.

Payback Sveriges arbetar mot negativ särbehandling överallt

Negativ särbehandlig på grund av förenings- eller kulturtillhörighet är självklart lika fel innanför som utanför murarna. Personer som sitter bakom lås och bom har dömts för sitt brott och avtjänar redan straffet för sina gärning. Personer har oavsett sitt brott dock under tiden för avtjänandet av straffet självklart rätt till exakt samma behandling som sina medfångar. Så är lagen och lag ska följas av Polis såväl som Kriminalvården!

Det finns vare sig fog eller lagstöd för Kriminalvården att behandla en människa sämre för att han är biker på något enda område. Det är då en negativ särbehandling vilket också är ett skäl för Payback Sverige att arbeta emot negativ särbehandling av bikers såväl innanför murarna som utanför murarna. Vi har rätt till exakt samma rättigheter var vi än befinner oss i livet precis som alla andra medborgare och människor! Vi skall inte särbehandlas och vi accepterar inte särbehandling vare sig den förekommer i frihet eller inom Kriminalvården!

Försvarar då Payback Sverige ”kriminella”?

Payback Sverige har beskyllts för att försvara ”kriminella” från olika håll. Ett faktum som inte stämmer då vi såväl som forskningen, i Sverige representerade av Brå, entydigt säger att det finns inga kriminella mc-klubbar! Det finns enskilda individer inom klubbarna som begår brott men de brotten kan inte härledas till klubbarna.

Ja, men personer som begår brott är väl kriminella? De har mycket riktigt begått kriminella handlingar i de flesta fall, ja. Men om de avtjänar sitt straff så ska brottet vara sonat och heller inte användas emot personerna när de väl avtjänat straffet. De har då sonat sina brott vilket är mer än man kan säga om många andra i samhället.

Vi försvarar inte heller brotten som sådana. Vi försvarar bikers rätt att behandlas på samma sätt som andra interner när vi försvarar brothers behind bars! Vad vore vi för brödrar om vi lämnar dem i sticket för att de sonar sina brott? Payback Sverige står upp emot all form av negativ särbehandling av bikers såväl som bikerklubbar varän denna förföljelse äger rum!

Grundlag och Europakonventionen

Kriminalvården anför i varje enskild ärendetyp såsom orsak för negativ särbehandling av bikers innnanför fängelsemurarna personens föreningstillhörighet eller såsom Kriminalvården uttrycker saken – tillhörighet eller kopplingar till alternativt medlemsskap i ett kriminellt nätverk. Såsom stöd anför Kriminalvården sina egna föreskrifter och förordningar med dessa skrivelser. Mot dessa förordningar står Sveriges Grundlag, Regeringsformen såväl som Europakonventionen vilka båda kräver positivt lagstöd för inskränkningar såväl som för begränsningar av medborgarnas fri- och rättigheter.

Domstolarna i Sverige har närmast undantagslöst vägrat att ens pröva begreppen kriminella nätverk. De ger Kriminalvården rätt och avslår samtliga överklaganden utan att ens resonera kring begreppet eller innefatta det i domsluten. Rättsfallen avslås summariskt med att …rätten finner ingen anledning att ändra kriminalvårdens beslut vilket självklart är helt oacceptabelt!

Då flera av Payback Sveriges jurister och advokater på egen hand är involverade i ett flertal ärenden och Payback Sverige själv driver ärenden för en biker kryper därför ett ärende mot i Europadomstolen mot Svenska Statens och Kriminalvårdens behandling av bikers fri- och rättigheter allt närmare.

Detta är självklart inte det mest övergripande ärendet eller viktigaste arbetet vi har att driva men det är liksom en del andra ärenden ändå betydelsefulla och principiellt viktiga att driva till sin spets för att få till en prövning över legaliteten i Kriminalvårdens behandling av bikers. Vi måste stå upp för bikers fri- och rättigheter överallt. Tummar vi på våra rättigheter någonstans förlorar vi hela slaget. Vi måste vara konsekventa och uthålligt bemöta alla former av negativ särbehandling! Och, vi får aldrig börja acceptera orättvisor på ett enda område för bikers för då accepterar vi samhällets rätt att behandla oss olika och sämre. Vi är bikers och vi slåss för våra rättigheter och vi ger oss aldrig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin