Payback Sverige om förslaget till ny Polisorganisation! Fakta och kommentar!

Polisorganisationskommitéen överlämnade under fredagen sitt förslag rörande en ny polisorganisation från 1 januari 2015.

Om anledningen till omorganisationen av Polisväsendet uttalar Regeringen förtjänstfullt: Under perioden 2000-2010 ökade anslaget till polisverksamheten med drygt 40 procent till 19 miljarder kronor för 2010. Samtidigt ökade antalet anställda i polisväsendet med 26 procent till drygt 28 000 anställda, varav 20 300 poliser, vilket gör polisen, mätt i antal anställda, till landets största statliga verksamhet. Regeringen har bedömt att de ökade resurserna inte återspeglas i polisens resultat.

Förslaget i korthet

Kommittén föreslår att

  • Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet – Polismyndigheten
  • Polismyndigheten ska vara geografiskt indelad i polisregioner
  • Medborgerlig insyn och demokratisk kontroll säkerställs genom Polismyndighetens insynsråd och ett regionpolisråd i varje polisregion
  • Polismyndigheten får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i lokalsamhället
  • Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet.

Kommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Säkerhetspolisen föreslås bli en fristående myndighet inom polisväsendet. Den nya Polismyndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ledas av en rikspolischef som utses av regeringen. Polismyndigheten ska ansvara för all polisverksamhet i landet med undantag för den polisverksamhet som Säkerhetspolisen ska ansvara för.

Polismyndigheten ska indelas i bärkraftiga polisregioner. Dessa ska ledas av regionpolismästare.

Verksamheten med särskilda utredningar som rör anmälningar mot polisanställda ska ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning. Verksamheten föreslås få en särställning bl.a. genom att dess chef anställs av regeringen, verksamheten får en egen anslagspost samt att insynsrådet och regionpolisråden särskilt ska följa denna verksamhet.

Tilläggsdirektiv att utreda ett fristående organ att granska polisens och kriminalvårdens verksamhet

Kommittén får nu i uppdrag att även utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet. Om kommittén kommer fram till att övervägande skäl talar för att inrätta ett sådant organ, ska ett fullständigt förslag om organisation och verksamhet lämnas.

Förslag rörande ett särskilt fristående organ ska lämnas senast den 30 november 2012 medan förslag rörande Kriminalvårdens verksamhet skall lämnas senast den 16 december 2013.

Payback Sveriges kommentar till förslaget

Payback Sveriges kommentar till betänkandet kan sammanfattas i fem punkter:

1. Förslaget att Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) ska vara en del av Polismyndigheten är självklart direkt rättsvidrigt och helt förkastligt. Då Polismyndigheten äger ett direkt intresse av resultaten som framkommer utefter olika former av provtagningar och tekniska undersökningar och som utgör grunden i polissens förunderökningar och brotsutredningar skall självklart för att säkerställa rättssäkerheten SKL utgöra en egen myndighet som inte står under och är styrda av polisen!

2. Det faktum att Polismyndigheten får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna kommer att medföra att än fler åtgärder av negativ särbehandlingskaraktär kommer att riktas mot bikerklubbarna i Sverige. Det innebär att vi nu fått en tidsgräns till den 31 december 2014 att se till att alla rättsvidriga åtgärder som riktas emot bikerkulturens medlemmar också förklarats vara i strid med lagen och sakna all form av stöd i lagen!

3. Det ännu inte framlagda betänkandet rörande ett fristående granskningsorgan av polisverksamheten är väldigt positivt. Payback Sverige välkomnar utredningen och ser positivt på att ett sådant förslag läggs och antas i riksdagen!

4. Att verksamheten med  särskilda utredningar som rör anmälningar mot polisanställda ska ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning är självklart ett komplett skämt! Antalet anmälningar mot polisanställda ökar ständigt och antalet dömda polismän minskar i samma grad. Det enda sättet att i längden säkra en poliskår som arbetar under lagen och bekämpar brott istället för misshagliga grupperingar och personer är att inrätta en helt fristående särskild myndighet eller ett helt fristånde organ bestående av oklanderliga jurister, domare, straffrättsprofessorer med flera experter.

5. Payback Sverige välkomnar förslaget om en nationell polismyndighet! Då vi är en förföljd subkultur som utsätts för dagliga och rättsvidriga trakasserier från i första hand polismyndighetens sida är detta ett utmärkt förslag som vi anser bör röstas igenom. Det kommer inte att medföra en effektiv polisorganisation då polisens problem går mycket djupare än så. Men, arbetet mot en rättsäker polis för bikerkulturen blir mycket enklare. Vi kommer i fortsättningen bara att ha en enda polismyndighet att arbeta emot vilket innebär att varje anmälan avser samma myndighet och när antalet bevisade övergrepp uppgår till en viss nivå kommer vi enklare att få olika olagliga arbetsmetoder som polisen idag använder emot bikerkulturen olagligförklarade! Ett mycket bra förslag som Payback Sverige till fullo stödjer!!

Länk till förslaget:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/97/45/685d81a1.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin