Om allt som polisen inte vet om kontroller samt hur de ska åtgärda felen!

bikerlagboken2016bild

Bakgrund

Payback skrev under veckan om en absurd och olaga poliskontroll som drabbade undertecknad i samband med ett besök på en mc-fest. Polisens uppträdande under kontrollen belyste och gav upphov till såväl frågeställningar som konstateranden över de enskilda polismännens utbildning eller rättare sagt, brist på utbildning vilket vi i detta inlägg tänkte fokusera på.

Poliserna på fältet uppvisade häpnadsväckande juridisk okunskap!

Poliser genomgår utbildning via polishögskolan. En av de viktigaste lärdomarna att fokusera på i samband med utbildningen måste självklart vara att understyrka vikten att Polisen som myndighet såväl som de enskilda polismännen ska vara ett föredöme i såväl uppträdande som laglydighet då polisen ska vara den främsta upprätthållaren av demokratiska värden i ett land.

Vid kontrollen ifråga uppvisade de polisanställda en häpnadsväckande okunskap i direkt grundläggande ämnen. Ämnen som också direkt påvisar varför polisen idag har de problem de har. Polisen har inte bara en direkt motvilja mot att hålla sig inom lagens råmärken då de tror att de därigenom löser ett mindre antal brott. Poliser i gemen har helt enkelt inte fått någon utbildning i vilka lagar de har att förhålla sig till vilket är ett direkt och oöverstigligt hinder för att polisens verksamhet någonsin ens ska kunna utvecklas åt rätt håll i framtiden.

Om allt som polisen inte vet

Poliser på fältet känner inte till följande grundläggande fakta:

– Regeringsformen 1:1 stadgar att alla myndighetsverksamhet ska ske under lagarna vilket innebär att för varje, enskild polisinsats i varje del ska ha ett stöd i annan lagstiftning än regeringsformen. Finns det inget sådant stöd – är insatsen olaglig utan undantag!

– Polisen har inte rätt att kontrollera personer för att de ska besöka en mc-fest oavsett vem eller vilka arrangörerna är! Det finns inget stöd i lagen för sådana kontroller. Se återigen första punkten.

– Polislagen är den lagstiftning som direkt reglerar polisens arbete och verksamhet. De enskilda poliserna måste kunna denna lagen på sina egna fingrar för att kunna utföra sitt arbete utefter lagens krav. Kontrollen påvisade att så inte är fallet. Poliserna har ingen aning vad polislagen säger eller vad lagen ger stöd för eller inte stöd för vid olika insatser.

– Polisen kan vid förfrågan inte hänvisa till en order vare sig från en polisområdeschef eller från en eller flera jurister! En order är inget och ger inget lagstöd. Lagstöd finns i lagparagrafer och ska kunna redovisas direkt till den som efterfrågar information över lagstöd!

– Polisen har sju gånger kritiserats av JO och JK för att utan lagstöd fotografera eller filma personer. De enda undantag där polisen äger lagstöd för att fotografera eller filma personer är vid omhändertagande, anhållande eller häktande.

– Polisen äger rätt att kräva legg vid fordonskontroll av förare, när en person är en utlänning och när polisen vill styrka hans rätt att vistas i Sverige, när en person är gripen och på sannolika skäl misstänkt för brott eller när någon antas vara efterspanad alternativt efterlyst. Vid sistnämnda fall ska det självklart framgå direkt vid poliskontroll och ej användas senare vid kontrolltillfället när en person som ej är förare ifrågasätter lagstöd.

I alla andra fall är id-kontroll förbjuden!

Slutsatser i två stycken över polisens okunskap över lagen!

Här ovan har vi staplat upp en rad företeelser där polisen vid kontrolltillfället inte ägde någon som helst kunskap om att det krävs lagstöd för de åtgärder de vill vidta!

Slutsatsen vi kan dra av detta är två:

1. Att de enskilda polismän som direkt arbetar med att verkställa olika polisinsatser inte har en aning om vad som är lagligt eller olagligt vid kontrolltillfällen vilket är mycket allvarligt och en brist som polisen måste åtgärda framöver för att frigöra resurser att arbeta mer på fältet istället för att i tid och otid behöva lägga kraft, tid och energi på att dikta ihop olika fantasifulla berättelser om hur saker förhållit sig och därigenom försöka vrida sanningen.

2. Än allvarliga är dock det faktum att poliserna som utbildas inte fått någon eller högst otillräcklig information kring dels Polislagen som reglerar all polisiär verksamhet men även över vad som ärt tillåtet enligt lag och vad som är otillåtet enligt lag! Polishögskolan och dess lärare bär här ett mycket stort ansvar och har här totalt misslyckats med den pedagogiska biten! De måste helt enkelt börja traggla i aspiranterna repetativt vad som är lagligt och inte lagligt vid polisinsatser!

Råd från Payback till polisen! Återutbilda varenda polis juridiskt!

Det är dags att ta det verkliga steget att reformera svensk polis, att göra polisen till statens verktyg som agerar inom lagens ramverk och därigenom också är demokratins och rättssäkerhetens bärare så som en polis är tänkt att vara!

Idag är polisen närmast ett skämt. En lapp och lagaorganisation som desperat försöker täta alla skrov men där det för varje lagat hål uppstår två eller fler nya. Oändligt med tid går åt till att förklara och förklara bort lagbrott och andra tillkortakommanden istället för att aktivt bekämpa och lösa brott på fältet.

Paybacks råd till polisen är att sluta jobba med att laga en sabbad organisation. Starta om polisen! Sparka odugliga lagbrytare och personer med fel värdegrund på såväl chefs- som lägre nivåer. Sätt rättssäkerheten i första rum och återutbilda varenda polis i vad polisen får och inte och börja straffa ut varenda polis som inte håller sig inom lagen!

Bli den förebild som en polismyndighet är menad att vara och frigör därutefter resurser inifrån polismyndigheten genom att frigöra poliser som inte längre behöver tillbringa all sin tid åt att sitta och fantisera fram lagstöd som aldrig funnits!

Relaterad artikel:

Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av Paybackfunktionär!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin