• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

payback_Support12_v3

GP skriver under onsdagen om det ärendet där Paybacks arbete klassas som en fara för rikets säkerhet. Ett ärende som vi skrev om så sent som under tisdagen. Vi känner oss föranledda att kommentera saken då Payback Sverige omskrivs i artikeln samt för att påtala konkreta fakta i saken.

Experterna håller med bikerkulturen!

GP låter två experter och en polis komma till tals vilket vi redogör för här nedan för att därefter följa upp med vad lagen säger i sådant här ärende samt kommentera sakfrågan till sist.

Hans-Olof Sandén, stabschef på polismyndigheten i Västra Götaland säger: Får man ut den här typen av information så kan man veta hur polisen är organiserad och hur vi jobbar.

John Jörgensen, polisjurist i Skåne påtalar det faktum att både JO-beslut och kammarrättsbeslut visar att polisers namn ska lämnas ut om det inte är så att poliserna har skyddad identitet eller av andra personaladministrativa skäl.

Slutligen säger Sebastian Wejedal, som doktorerar i processrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, att det är var och ens demokratiska rättighet att överklaga myndighetsbeslut.

Det är knappast anmärkningsvärt att överklaga en myndighets beslut, tvärtom är det ett naturligt inslag i en demokratisk rättsstat.

Polislagen stadgar att PL 27-protokoll ska innehålla sju olika uppgifter!

Polislagen är en lagstiftning som ska styra upp polisens verksamhet så den sker på rättssäkert sätt. PL 27 i Polislagen stadgar att vid olika av polisen företagna åtgärder/insatser utefter polislagen, såsom exempelvis kroppsvisitation enligt PL 19, 2 st som är aktuell paragraf i ärendet ifråga, ska polismyndigheten föra protokol

Av protokollet ska det framgå

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Polislagen säger alltså klart och tydligt att protokollet ska innehålla namn på den polis som fattat beslut om åtgärden samt över vilka som deltagit i ingripandet. Polislagen stadgar även att allt som förekomit i samband med åtgärden även ska framgå ur protokollet. Så säger lagen. Lagen som styr polisens arbete och verksamhet och lagen är inte förhandlingsbar och ger inga utrymmen för kompromisser!

I aktuellt ärende framgår vare sig vem som fattat beslut om åtgärden eller vem och vilka som utförde åtgärden på plats. Ur protokollet framgår vidare inte heller att en hundpatrull eftersändes för att avsöka området. Tre olika saker som lagen stadgar har således helt utelämnats av polisen i ärendet. Detta tre utelämnade uppgifter är också orsaken till överklagan!

Payback Sveriges kommentar:

Att som polisen påstår att utlämnadet av polisanställdas namn skulle avslöja polisens arbetssätt och hur organisationen är uppbyggd är ju helt befängt. En polisanställd fattar ett beslut om en insats och ett antal andra poliser verkställer beslutet på plats. Dessa uppgifter avslöjar ingenting om hur polisen är organiserad eller hur de arbetar. Då skulle ju också hela Polislagen behöva vara hemligstämplad enligt polisen då den i PL 27 ju stadgar just att beslut fattas av en polisanställd och verkställs av andra poliser.

Polisuristen har heller inget att einra om i sak utan påpekar istället just det faktum att polisen enligt JO och Kammarrätt är skyldiga att lämna ut uppgifterna. Därefter följer doktoranden upp med att påpeka att det inte är något anmärkningsvärt att överklaga ett beslut, utan tvärtom utgör ett naturligt inslag i demokratin!

Experterna ger oss således medhåll i sak vilket ytterligare påvisar vem som är boven i dramat (polisen) och vägrar följa lagen!

Polisen kan inte godtyckligt bara välja och vraka bland lagparagrafer. Lagen är ingen buffé och ej heller ett smörgåsbord där du kan plocka ut godbitarna och lämna andra mindre läckra delikatesser kvar på serveringsbordet.

GP skriver också följande om Payback i artikeln: Organisationen Payback kallar sig själva för en officiell riksorganisation för bikers rättigheter...

FAKTA Payback Sverige

Payback Sverige skriver på sin hemsida att deras uppgift är ”att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar”.

Payback har funnits i över fem år och medverkat i TV, Radio och media ett flertal gånger. Organisationen har också slagit tillbaka västförbud på såväl kommunal som nationell nivå samt vunnit ett flertal andra rättsfall så det är nog så att vi inte bara själva kallar oss för en riksorganisation.

Varför skulle annars Polisen utpeka organisationen som en fara för nationens säkerhet och en organisation som äventyrar polisens verksamhet. GP:s reporter, Camila Astorga Diaz, bör nog ta och läsa på om Payback lite mer innan hon på nytt kommenterar Paybacks status. Börja exempelvis med nedanstående, länkade artiklar.

Artikeln

Paybacks tidigare artikel i ärendet:
http://www.payback.name/?p=13803

Payback Sveriges meritförteckning:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/meriter.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin