Olycklig prejudicerande och särbehandlande dom för bikerkulturen!

Till att börja med vill vi påpeka att Payback Sverige inte haft någonting med nedanstående rättsfall att skaffa men då fallet pekar på ett väldigt väsentligt problem är det ändå av yttersta vikt att skriva om.

Vikten av att bemöta myndigheternas olika påståenden med adekvat kompetens, kunskap och hänvisning till olika rapporter, utredningar och tidigare rättsfall kan inte nog betonas och understrykas vad avser bikerkulturen. Alltför många rättsfall av betydelse har förlorats under åren på grund av att juridiska ombud eller enskilda utan att äga bakomliggande övergripande kunskap om bikerkulturens speciella förhållanden misslyckats med att gå i effektivt svaromål mot myndigheter.

Prejudicerande dom som fastslår att bikers inte har samma rättigheter!

Det senaste fallet berör bikers lika rättigheter att avtjäna fängelsestraff straff med fotboja. I fallet har Kriminalvården anfört följande: Kriminalvården anser att 40-åringen genom sin ställning i Bandidos tydligt har tagit avstånd från samhälleliga normer och värderingar. “Hans särskilda ställning inom Bandidos ger anledning att tro att han inte heller har för avsikt att hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden av betydelse”, står det bland annat i yttrandet. Dessutom anses det finnas risk för att han använder alkohol eller droger, och att sannolikheten för att han ska fortsätta begå brott är hög. 

Kriminalvården stödjer sig i detta fallet inte på lagstiftning på området utan på egna, icke bindande förordningar. Över dessa förordningar står lag såsom grundlag samt europakonventionen vilka icke medger begränsningar eller inskränkningar som inte i lagen medgivits vilket det i ovanstående fall med fotboja självklart saknas stöd för.

Genom att domen avkunnats i landets högsta instans i ärendet, Högsta Förvaltningsdomstolen, är utslaget prejudicerande med full rättsverkan i alla andra ärenden framöver inom överskådlig tid! Däri ligger det olyckliga i domslutet! Domslutet kommer att drabba alla bikers framöver som vill avtjäna sitt fängelsestraff med fotboja istället för i fängelse.

Av största vikt att alla övergripande juridiska ärenden drivs av samma organisation

Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar. 

Det är av yttersta vikt att alla ärenden av denna natur sköts av en och samma organisation som därmed har den sammantagna bilden och materialet över ärendenas natur och därför på ett effektivt sätt kan bemöta olika påståenden som inte grundar sig på stöd i lag.

Länk till artikel:
http://www.laholmstidning.se/article/20120120/LAHOLM/701209939/1276/-/nej-till-fotboja

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin