Information om kommande vapenlagstiftning och Polismyndigheterna fick bakläxa!

Regeringen skickade under fredagen över ett förslag till ny vapenlagstiftning till Lagrådet för yttrande. Förslaget innehåller bland annat följande punkter:

Regeringens förslag innebär bland annat att:

  • I lagtexten ska det uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande av om ett vapenbrott är grovt. Sådana omständigheter är att vapnet har innehafts på allmän plats eller inom ett skolområde, att vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet eller att gärningen har avsett flera vapen.
  • Två nya straffbestämmelser införs. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara vapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns.
  • Kraven på vapenhandlare skärps. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polisen om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten.
  • Ytterligare bestämmelser som syftar till att förhindra att olämpliga personer får tillgång till vapen införs. Skyldigheten för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha vapen utvidgas. Vidare införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Regeringen förannonserar även att de har för avsikt att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om ytterligare skärpningar vad gäller grova vapenbrott.

Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Västra Götaland fick inte gehör för kravet om straffskärpning för vapenbrott eller för vem som innehaft vapen!

Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Västra Götaland yrkade på en straffskärpning för grova vapenbrott till två års fängelse i avsikt att lättare kunna erhålla tillstånd för hemlig telefonavlyssning ett förslag som regeringen avvisade. (Se sid 12-)

Polismyndigheten i Västra Götaland föreslog även att särskild vikt ska läggas vid vem som har innehaft vapnet. De personer som åsyftas är i första hand personer med anknytning till kriminella grupperingar eller nätverk. Enligt regeringen torde sådana vapeninnehav inte sällan omfattas av de föreslagna omständigheterna. Som polismyndigheten konstaterar är det också svårt att i lagtext avgränsa en sådan personkrets. Att brottet utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form ska dessutom beaktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde, se 29 kap. 2 § 6 brottsbalken. Mot den angivna bakgrunden anser regeringen att en sådan omständighet inte bör anges i bestämmelsen. (Se sid 16-)

Även i detta fall avvisade regeringen förslaget varför ingendera av dessa två förslag från polismyndigheterna  kommer att ingå i den nya och föreslagna vapenlagstiftningen.

Länk till lagförslaget:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/43/14/a6a21907.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin