När får en mobil beslagtas och tömmas?

Årsmöte2016.PDF

Sammanfattning

Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m.

För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.

Rättsläge

Vid kroppsvisitation får polisen “bara” identifiera din telefon!

Rättegångsbalken 28:11 definierar begreppet Kroppsvisitation enligt följande: Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

Vad gäller då avseende mobiltelefoner? Efter beslut om kroppsvisitation kan polisman som påträffar en mobiltelefon kontrollera mobilens utseende, märke, modell, pinkod eller andra kännetecken som gör att den enskilda mobiltelefonen kan identifieras.

Ett beslut om kroppsvisitation innebär således inte att polisen har någon som helst rätt att genomsöka telefonbok, samtalslistor, gå igenom sms, mms eller liknande.

För tömning av mobil fodras beslut om beslag enligt RB 27:1

För att laga stöd ska föreligga för att gå igenom en telefons innehåll måste polisen fatta beslut om beslag enligt Rättegångsbalken 27 kap:1: Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller genom brott tagits från någon eller förverkat på grund av brott får tas i beslag. Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vem får beslagta en mobiltelefon?

Rättegångsbalken 27:4 Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får ta föremål som därvid påträffas i beslag.

Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får, även utan sådant beslut, åtgärden vidtas av polisman.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå. Lag (1993:1408).

Får mobilen tömmas på uppgifter vid beslag?

Mobiltelefonen får vid beslut om beslag tömmas och/eller genomgås fullständigt men det ska föreligga omständigheter att mobilens innehåll skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott.

Du har rätt att begära ut beslagsprotokoll!

Liksom vid andra åtgärder och/eller tvångsmedel riktade mot dig har du rätt att begära ut ett protokoll över beslaget av din mobiltelefon vilket vi härmed rekommenderar alla som drabbas att göra för att stävja eventuellt missbruk samt för framtida dokumentation över trakasserier, förföljelse m.m.

Rättegångsbalken 27:13 säger: Över beslag skall föras protokoll, vari ändamålet med beslaget och vad därvid förekommit angives samt beslagtaget föremål noga beskrives.

Den som drabbats har rätt att efter begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

Källor: https://lagen.nu/1942:740

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin