Bygglov eller ej? Staket/plank/stängsel och skyltar!

WeAreJustice_80mm.PDF

Det mycket omfattande arbetet med att sammanställa materialet kring den kommande lagboken har inletts och kommer att pågå under hela 2016. Vi kommer här att publicera ett urval av texter under året. Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande juridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att fungera i bokform. Allt kommer att få ett samman-hang i Lagboken. 

Varje kapitel, utom de som har karaktären att ge en övergripande bild, i boken kommer att inledas med en Sammanfattning som ger en snabb överblick i aktuellt ämne. De som bara vill skaffa sig en översikt om vad som gäller behöver bara läsa den biten. Därefter följer avsnitt med Rättsläge för att vid vissa artiklar avslutas med direkta Råd och Tips för hur man som klubb eller enskild biker kan välja att hantera olika ärenden. 

Sammanfattning

Enligt 6 kap 1 § Plan- och byggförordning (PBF) (2014:225): I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. Denna paragraf utgör huvudregeln som styr flertalet bedömningar ifråga om krav på bygglov eller ej avseende plank, staket och stängsel.

Sätta upp varaktiga tavlor och skyltar, flytta eller på annat sätt ändra en tavla eller skylt inom detaljplan och vid områdesbestämmelser kräver bygglov.

Utanför detaljplanerat område krävs det som huvudregel inte bygglov för staket och liknande. Bygglov fodras dock som regel för skyltanordning. Se vidare diagram längre ned i texten.

Rättsläge

Staket/plank/stängsel:

Det är byggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar ska göra en bedömning om bygglov krävs. Många kommuner har en egen staket/plankpolicy där de har bestämt vilka inhägnader som kräver bygglov.

Lagen anger ingen definition av vad som skiljer staket från plank. För att förenkla och effektivisera handläggningen har miljö- och byggnadsnämnden beslutat om riktlinjer för staket, plank och stängsel.

Om du ska bygga ett staket eller plank bör du således ta kontakt med byggnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Generellt kan man säga att det oftare krävs bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse.

Du är skyldig att anmäla vissa åtgärder och ändringar även om du inte behöver söka bygglov för dom.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2012:710).

Tavlor/skyltar/ljusanordningar:

Sätta upp varaktiga tavlor och skyltar, flytta eller på annat sätt ändra en tavla eller skylt inom detaljplan och vid områdesbestämmelser kräver bygglov.

Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, flaggor, reklam, vepor samt skyltar målade direkt på byggnadsfasader, (6 kap. 3§ PBF (2011:338))

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ PBL (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar .

Varaktigt uppsatta tavlor och skyltar utanför planlagt område kräver tillstånd från länsstyrelsen.

För att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från ett område av betydelse för friluftslivet måste du ha tillstånd av byggnadsnämnden.

Tillstånd krävs från länsstyrelsen eller från Trafikverket för skyltar utanför detaljplanelagt område, om skylten ska vara närmare än 50 meter från en väg eller inom själva vägområdet.

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek eller färg.

Detaljplan Utom detaljplan
Staket, max 1,1 m högt Bygglovsbefriat Bygglovsbefriat
Plank 1,1-1,8 m Bygglov* Kan bygglovsbefrias inom områdesbestämmelser Bygglovsbefriat (vid grannars medgivande även närmare än 4,5 m från tomt gränsen)*Kan kräva bygglov i områdes- bestämmelser, utanför sammanhållen bebyggelse
Stängsel    1,1m-1,80 m, minst 80%genomsiktlig Bygglovsbefriat Bygglovsbefriat
Skylt, ljusanordning Bygglov *Kan bygglovsbefrias Tillstånd från Länsstyrelsen *Kan kräva bygglov vid skydds- säkerhets- eller värdefullt område

* F r o m juli 2014

Råd och Tips

Avslås bygglovsansökan om skylt på fasaden så går det att i stället montera en upplyst tavla/ skylt/banderoll på insidan av ett fönster eller fästa på en ställning innanför ett fönster. En sådan montering kräver ej bygglov då det ej utgör en bygglovspliktig åtgärd, enligt beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands Län, diarienr: 403-5765-2013.

Källor: PLAN- och BYGGLAG 2010:900, PLAN- och BYGGFÖRORDNING 2011:338

Länk till Plan- och bygglagen: https://lagen.nu/2010:900

Länk till Plan- och byggförorning: https://lagen.nu/2011:338

Länk till Boverkets vägledning för plan- och bygglagen:
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/lov–anmalningsplikt/bygglov/bygglov-for-anlaggningar-skyltar-och-ljusanordningar/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin