Marie och Payback JO-anmäler Polistrakasserier!

Det skall vara jobbigt att kränka bikerkulturens lagstadgade fri- och rättigheter!

Nu trappar bikerkulturen upp kampen för bikers lika fri- och rättigheter. Vi skall göra det jobbigt för såväl enskilda polismän som landets Polismyndigheter att i framtiden kränka bikerkulturens lagstadgade fri- och rättigheter. Vi kommer i fortsättningen att föra  merparten av alla ärenden av övergripande karaktär till domstol eller annan myndighet för bedömning av lagenligheten i trakasserierna.

JO-anmälan

Payback Sverige har idag skickat in en JO-anmälan såsom ombud för en kvinnlig mc-förare, Marie. Anmälan avser:

– Olaga trakasseri och särbehandling
– Brott mot Yttrandefriheten och Föreningsfriheten enligt Regeringsformen och Europakonventionen

Brott mot Yttrandefriheten, RegeringsFormen 2:1-1, 2:1-5, 2:19

Brott mot Europakonventionen, artikel 10, 11, 17 samt 18

Händelseförlopp

Upprinnelsen till JO-anmälan är den trakasserande och särbehandlande trafikkontrollen kvinnan utsattes för under föregående helg i samband med en vanlig mc-tur. Jag låter kvinnans egen berättelse om händelsen tala:

När jag körde till Burlöv/Malmö igårförmiddags, 11/6 mellan 10.45 och 11.00, med min motorcykel hamnade jag i en poliskontroll innan Burlövs Centrum.

De stoppade mig, jag fick blåsa, de kollade mitt körkort. Så när de kom tillbaka från bilen med kortet sa de att jag fick kliva av hojen så de kunde visitera mig och kolla igenom hojen. Jag undrade om de hade tillstånd för det, men då svarade de med att eftersom jag har ett support red/white patch på västen så räcker det!

Då klev jag av hojen och de visiterade mig och tittade i mina sidoväskor samt under min sadel. Jag fick stå med ryggen mot motorcykeln när den ena visiterade mig, den andra sökte då igenom mina väskor.

Efteråt så ritade de upp på sitt block vad för märke jag har på min väst.

Jag är inte med i någon klubb.. På västen har jag ett Xxxxx supportmärke + ett Red & White support märke.

Jag blev så ställd när de bad mig kliva av hojen så jag glömde att be om deras id-nummer.
De va nog några nyutexaminerade poliser, 3 tjejer i 25-30 års-åldern med deras civilkläder + reflexvästen där det står POLIS på.

Framför deras polisbuss stod där minst en manlig polis i uniform och stoppade andra fordon.

Xxxx texten i Maries berättelse utgör namnet på en medialt ointressant klubb som därför skyddas från publicering.

Yrkanden i ärendet

Yrkandena är fastställda utefter JO:s egen befogenhetsbeskrivning:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=23&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents

Jag yrkar att JO granskar de i ärendet agerande poliserna samt individernas uppdragsgivare, Polismyndigheten i Skåne. Jag yrkar särskilt att JO granskar agerandets lagenlighet samt Polismyndigheten i Skånes agerande, rutiner och instruktioner vad gäller kontrollutförande av personer inom mc-miljön.

Jag yrkar att JO kritiserar nämnda tjänstemän för att ha brustit i sin myndighetsutövning.

Jag yrkar att JO gör ett vägledande uttalande ”som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig och ändamålsenlig”, utefter JO:s egen befogenhetsbeskrivning.

Jag yrkar att JO som särskild åklagare väcker åtal mot de enskilda polismännen ”som, genom att åsidosätta vad som åligger dem i tjänsten eller uppdraget, har begått” en brottslig gärning, även i detta fallet utefter JO:s egen befogenhetsbeskrivning.

Jag yrkar även att JO utnyttjar sin ”åklagarliknande roll i disciplinärenden och vissa andra tjänstemannarättsliga ärenden”, till att begära disciplinåtgärder mot en tjänsteman, t.ex. varning eller löneavdrag samt utnyttjar sin rätt att väcka fråga om avstängning och avskedande.

Jag yrkar slutligen att JO utnyttjar sin befogenhet att väcka fråga om författningsändring eller annan åtgärd från statens sida, och gör en direkt framställan till riksdagen och/eller regeringen att i lag förbjuda alla särbehandlande kontrollåtgärder riktade mot individer eller klubbar inom mc-miljön.

Saken:

I det anmälda fallet utför de tre polismännen en utökad kontroll enbart på grund av två former av supportmärken, och således inte utefter att konkret brottsmisstanke föreligger. I Svensk Lagstiftning såväl som i Europakonventionen saknas alla former av stöd eller bemyndigande i lag för en sådan kontrollåtgärd såvida inte åtgärden grundas på konkret brottsmisstanke. Kontrollen är särbehandlande och utgör en otillåten begränsning såväl som inskränkning av de fri- och rättigheter som uppställs i såväl Svensk grundlag som i Europakonventionen.

Förenings- och yttrandefriheten är okränkbara såväl i Sveriges Grundlag som i Europakonventionen såvida inte begränsningen eller inskränkningen är uttryckligen medgiven i regelverken. Ett förhållande som inte föreligger vad gäller kontroller utefter föreningstillhörighet och ej heller utefter märken som uttalar stöd för en grundlagsskyddad förening. Kontrollen är således olaglig och bör som sådan behandlas i anmält ärende och föranleda åtgärder utefter yrkandena i skrivelsen.

Polismyndigheterna i Sverige har även länge sett intensiva kontroller som ett medel att ”störa och förstöra” för individer såväl som klubbar inom mc-miljön. Det faktum att alla enskilda individer i Sverige med jämna mellanrum råkar ut för kontroller kan lämnas därhän då det inte är enstaka typer av sedvanliga kontroller som här ifrågasätts.

De kontroller i allmänhet, och i synnerhet i detta fall, och som fodrar en granskning är polisens sätt att idka brottsbekämpning medelst kontroller såsom ett ”demoraliserande verktyg”. Det finns vare sig i Svensk lagstiftning eller i ,den Svensk lag överstående, Europakonventionen, någon form av lagstöd eller bemyndigande för sådana utökade och särbehandlande kontroller. Polismyndigheterna i Sverige har således ingen form av lagstöd vare sig för utökade kontroller på grund av mc-emblem eller supportmärken  på kläder, för individers olika föreningstillhörighet eller för masskontroller av endast mc-klubbar och deras fordon eller personliga tillhörigheter i exempelvis sadelväskor.

Jag yrkar därför att JO utefter de ovan uppräknade yrkandena prövar såväl de enskilda polisernas agerande, Polismyndigheten i Skåne, som Sveriges Polismyndigheter i stort och deras agerande, i samband med såväl det specifika fallet, som kontroller av personer och klubbar inom mc-miljön överhuvudtaget, utefter yrkandena i ärendet.

Nästa vecka aktualiserar vi också förhoppningsvis ett nytt västärende!

Peter Schjerva för Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin