• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK avslår som väntat yrkanden om statsskadestånd för myndigheternas diskriminering av skadeståndsyrkande mc-klubbar! Vad händer nu?

JK avslår som väntat yrkanden om statsskadestånd för myndigheternas diskriminering av skadeståndsyrkande mc-klubbar! Vad händer nu?

Bakgrund

Payback Sverige har som juridiskt ombud för fyra klubbar i tre olika ärenden yrkat på skadestånd för fyra klubbars räkning för systematisk och strukturerad diskriminering och trakasseri utefter Europakonventionen, EU:s Stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s Internationella konvention om medborgerliga och Politiska Rättigheter.

Skadeståndsyrkandena har riktats mot Polismyndigheten samt Svenska Staten.

JK valde att slå ihop alla tre ärendena till ett enda stort ärende med diarienummer: 3948-20-4.3.2.

Omkring JK:s beslut

JK avslog helt mc-klubbarnas skadeståndsyrkandena vilket var förväntat utefter rådande såväl rätts- som medialt klimatläge i Sverige  för mc-klubbarna och trots 10 olika JK-beslut för brott mot Europakonventionen på grund av föreningstillhörigheten, som via mängden direkt påvisar att det pågår just en strukturell och systematisk diskriminering såväl som ren trakasseri av mc-klubbarna i Sverige.

JK:s summariska slutsats efter att vare sig Polismyndigheten eller Svenska Staten sig är denna: Som utgångspunkt gäller att om enskilda föreningsmedlemmar blivit utsatta för konventionsöverträdelser eller annat som kan ge rätt till skadestånd innebär inte det att föreningen som sådan lidit ideell skada i form av kränkning.

Vi anser tvärtemot att efter 10 JK-beslut där JK fastslagit att kroppsvisitation och fordonsgenomsökning stått i strid med Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv på grund av att tvångsmedlen iscensatts på grund av föreningstillhörigheten så är det just klubbarna som diskriminerats utefter artikel 11 om föreningsfriheten i Europakonventionen. Förföljs medlemmar utefter föreningstillhörighet så är det föreningsfriheten som åsidosätts.

JK hävdar ju vidare att det inte föreligger diskriminering utefter medlemskap i förening som skyddas av diskrimineringsartikel i Europakonventionen trots alla JK-beslut att kroppsvisiteringar och fordonsgenomökningar skett utefter föreningstillhörigheten…

Vi hävdar därför att det skett systematisk och strukturell diskriminering samt trakasseri utefter Europakonventionen och att det är klubbarnas föreningsfrihet som kränkts.

Såväl föreningsmedlemskap som föreningar skyddas av diskriminering under ställning i övrigt i Europa-konventionen artikel 14 ensam eller tillsammans med artikel 11 föreningsfriheten och artikel 8 omkring trakasseri.

Vad händer nu?

Nu finns tre olika instanser på internationell nivå att föra ärendet vidare till vilket hela tiden varit planen då inget land någonsin har erkänt att de på olaga grund diskriminerar och trakasserar mc-klubbar. JK-utslaget har därför överlämnats till en mycket välmeriterad advokat för vidare utredning och behandling. Mer info kommer.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin