• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nya juridiska förutsättningar rörande västförbud på krog och privata arrangemang!

Nya juridiska förutsättningar rörande västförbud på krog och privata arrangemang!

Helt nya juridiska förutsättningar

När JK för första gången godtog vårt resonemang att även bikerklubbars rättigheter är skyddade enligt Europakonventionen förändrade det i ett slag hela arbetet för bikerkulturen och gav oss en hel karta med nya juridiska verktyg och möjligheter. Betydligt fler områden av särbehandling kan nu bemötas på ett högre, juridiskt plan.

Vi applicerar i denna artikeln JK:s beslut på västförbuden på krogen.

Men, samma beslut kan även appliceras på kontroller och fordonsgenomsökningar samt husrannsakningar hos annan än den misstänkte utefter Europakonventionen artikel 8 samt gällande föreningsfrihet, artikel 11 i Europakonventionen.

Gällande rättsläge

Payback Sverige drev åtta olika rättsförhandlingar gällande tre olika kommuners västförbud i krog- och offentlig miljö och vann samtliga fall.

Domsluten fastslog följande:

– Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

– Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.

– Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll. För att förargelseväckande beteende skall anses föreligga krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte enbart att västen har ett förargelseväckande budskap.

Vi vill även peka på två andra i sammanhanget relevanta domslut med prejudicerande verkan då de avkunnats av Högsta Domstolen.

Högsta Domstolen fastslog 1996, i mål nr: B3203-96, att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

En intressant parentes i ämnet är även Högsta Domstolens utslag från 1995 i Mål nr: B4354-93. Målet avsåg en person som trots att han förbjudits av affärsinnehavaren att besöka hans lokal likväl inträngde i affärslokalen. HD fann att mannen inte gjort sig skyldig till olaga intrång då en affärslokal, liksom exempelvis en krog eller en rättsförhandling, är en plats dit allmänheten har fritt tillträde. Se: https://lagen.nu/dom/nja/1995s84

Payback har även varit aktiv när en riksdagsmotion framlades med förslag på förbud mot mc-väst i offentlig miljö samt när utredningen pågick om mc-västförbud under rättsförhandlingar. Informationsarbetet var i båda fallen framgångsrikt då såväl motionen röstades ner som utredningen inte föreslog något förbud under .rättsförhandlingar.

Payback Norges advokat Eldens utredning

Payback Norges advokat, högsta rättsdomaren John Christian Elden har också gjort en i sammanhanget intressant utredning just kring bland annat västförbud. Vi citerar nedan viktiga slutsatser som även är högst relevanta i Sverige.

Sidan 9: Det må understrekes  at offentlige myndigheter  har en plikt etter Grundlagen 110 c og EMK art 2.1. til å sikre at borgerne får utövet  sine menneskerettigheter,  herunder må kommune og politi sörge for at borgere kan vaere gjester på utesteder  og delta på arragementer  uten å bli utsatt for ulovlige inngrep i deres ytrings- og forsamlingsfrihet  etter EMK art. 10 og  11.

Det fremstår ganske klart at det likefullt innebaerer ulovlig inngrep i ytringsfriheten til disse gjestene dersom private innehavere av utesteder og arragementer som er åpent for allmennheten foretar slike nektelser begrunnet i at de baerer MC-symboler… dersom man begrunner slike nektelser med at klaererne viser tilhörighet til en bestemt organisasjon så blir usakligheten klar. I så fall blir det tale om et inngrep i deres ytringsfrihet som ikke kan ha et legitimt formål.

Sidan 10: Norske offentlige myndigheter har videre en sikringsplikt etter Gr!. § Il O c og EMK att 2.1. Denne medfmer at myndighetene plikter å bes0rge at ingen borgere blir utsatt for konvensjonskrenkelser. Staten må således sette i stand positive tiltak for å hindre at borgerne blir utsatt for konvensjonskrenkelser, j f. Rettsstat og menneskerettigheter (Jmgen Aall) s. 210.

Sidan 11: Poenget er at selv om det skulle finnes en bestemmelse som gir adgang til denne type inngrep så må underordnede bestemmelser fortolkes innskrenkende i forhold til det grunnleggende ytringsfrihetsprinsipp i gr!. § l 00.

Slutsats, sidan 17-18: I den grad kommunene stiller vilkår til ulike bevillinger kan de kun vektlegge relevante og saklige hensyn, noe som ikke er tilfellet der det vektlegges personenes personlige kjennetegn og gruppe-tilhorighet. Uansett rammer man i realiteten de som ikke får lov til å ta del i slike arrangementer kun fordi de baerer visse MC -symboler, og dette er i strid med borgernes ytringsfrihet etter Grundlagen. § 100 sammenholdt med EMK art. 10 og 11.

Det vises til at norske myndigheter har en sikringsplikt av borgernes konvensjonsrettigheter, og denne kan ikke sies å vaere oppfylt dersom norske myndigheter oppfordrer til at private skal foreta ulovligheter.

Når kommunen og politiet oppfordrer og pålegger privatparter til å ikke gi medlemmer som baerer slike MC – symboler innpass er dette i realiteten både å medvirke til et klart ulovlig innhugg i deres ytringsfrihet etter grundlagen. § 100 og EMK art 10 og 11, men også en omgåelse av legalitetsprinsippet som krever at de har hjemmel i lov for å komme med slike pålegg, og brudd på sikringsplikten.

Payback Sveriges kommentar

I Sverige skyddas yttrandefriheten i grundlagen, regeringsformen, 2:1 samt utefter Yttrandefrihetsgrundlagen (https://lagen.nu/1991:1469) . Viktigare ändå är att Europakonventionens artikel 10 också ger skydd för Yttrandefriheten och Europakonventionen stadgar därutöver följande skyldighet för Sverige som nation i artikel 1:

Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna:

De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Precis som Elden redogör för ovan har Sverige således som nation en absolut skyldighet att garantera varje medborgare dess fri- och rättigheter inklusive yttrandefriheten i form av rätten att bära emblem som skyddas enligt prejudicerande HD-dom.

Det är således inte fritt fram för festivaler, restauranger och krogägare att neka personer tillgång på av klädsel alternativt mc-väst! Tvärtom! Svenska Staten och därvid också Svensk Polis har exempelvis istället en skyldighet enligt lag, grundlag såväl som Europakonventionen, att skydda bikers rättigheter gentemot privata aktörers olika förbud och avvisanden på grund av bärande av olika former av kläder samt utefter föreningstillhörighet.

Europakonventionen

Det finns ytterligare två artiklar i Europakonventionen som ger stöd för arbetet mot västförbud i krogmiljö.

Artikel 1 – Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rättigheter
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

Sverige har således som stat en ovillkorlig skyldighet att garantera medborgarna sin rätt till Yttrandefrihet såsom att bära mc-väst med emblem enligt artikel 10 i Europakonventionen. Därutöver äger ingen person såsom exempelvis en krogägare inte någon rätt att inskränka den av Europakonventionen skyddade rätten enligt artikel 10 att bära mc-väst med emblem!

Eldens utredning

Rättslägesinfo kring mc-väst/klädsel – att använda mot ordningsvakter, polis och krogägare

Payback Sveriges remissyttrande omkring mc-västar: https://payback.name/payback-har-insant-remissyttrande-angaende-klader-och-symboler-som-kan-uppfattas-som-hotfulla-i-rattsforhandlingar/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin