Juridisk information och efterlysning av anmälningar angående DNA-topsning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har kommit till vår kännedom att Polismyndigheterna runt om i Sverige regelmässigt utför DNA-topsning av bikers vid i ett allt större antal fall vid påstådda eller vid misstankar om brottslighet som inte har mer än sex månaders fängelse i straffskalan och där normalstraffet utgörs av böter.

Payback Sverige har som juridiskt ombud fått upp tre olika ärenden till utredning hos JO. I ett av fallen förekommer DNA-topsning som ett delmoment och vi har ett fall till som nyligen inkommit som kommer att göras en JO-anmälan kring.

Efterlysning

För att få till stånd en stark JO-anmälan över olaga DNA-topsning mot bikers så hade det varit värdefullt att samla flera fall i ett för att säkerställa en prövning i saken. Vi efterlyser därför fler anmälningar. Fyll i vårt nedan länkade ”Händelseanmälan” inklusive vidhängande fullmakt samt skicka med dokumentation över DNA-topsningen och det brott ni misstänkts för. Se också informationen nedan omkring DNA-topsning samt över vad JO tidigare uttalat och kritiserat Polismyndigheterna i ämnet för:

Lagstiftning gällande DNA-topsning

DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter: Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen (2010:361). Lag (2010:363)

I förarbetena till bestämmelsen anfördes emellertid bl.a. att för att det ska vara aktuellt med provtagning bör, liksom vid annan kroppsbesiktning, proportionalitetsprincipen i 28 kap. 3 a § RB tillämpas. Med tillämpning av den principen säkerställs att rena bagatellbrott, där påföljden kan förväntas bli enbart böter, inte kommer att föranleda provtagning på den misstänkte (se prop. 2005/06:29 s. 23). Likaså framhålls i författningskommentaren att det inte bör vara ”aktuellt att ta DNA-prov t.ex. i de fall där det brott som misstanken omfattar ter sig så bagatellartat att påföljden kan antas komma att stanna vid böter” (a. prop. s. 39).

Ur  JO:s bedömning och beslut

JO fastslog 2009-12-23, i beslut 2703-2008, att det i de flesta fall är fel att register-topsa de individer som är misstänkta för brott som oftast ger böter, även om sex månaders fängelse finns med i straffskalan för brottet. 

DNA-registret får således inte innehålla uppgifter om personer som enbart dömts till böter. Det är därför, anser jag, givet att en enskild inte bör tvingas underkasta sig den tvångsmedelsåtgärd som registertopsning innebär annat än i sådana situationer då det kan antas att resultatet av analysen slutligen får registreras i DNA-registret om personen döms för det aktuella brottet. Trots den generella avfattning som bestämmelsen i 28 kap. 12 a § RB fått är det således, enligt min uppfattning, inte tillräckligt att endast konstatera att fängelse ingår i straffskalan för brottet för att ett beslut om registertopsning ska kunna fattas. Det krävs också, vilket tydligt framgår av uttalanden i förarbetena, att påföljden kan förväntas bli annan än enbart böter.

Jag kan därför acceptera den utgångspunkt som anges i Åklagarmyndighetens riktlinjer, nämligen att det vid utredning om brott som endast har fängelse i straffskalan sällan finns skäl att avstå från ett beslut om registertopsning. I fråga om den kategori av brott för vilka föreskrivs böter eller fängelse i ett år eller mera kan emellertid ofta en tillämpning av proportionalitetsprincipen ge anledning att avstå från registertopsning. När det sedan gäller brott för vilka stadgas böter eller fängelse i högst sex månader bör utgångspunkten vara att registertopsning inte ska ske. Påföljden för ett brott med den straffskalan bestäms nämligen enligt stadgad påföljdspraxis i normalfallet till böter.

Sammanfattningsvis förtjänar polismyndigheten kritik för det inträffade.

Kommentar och slutsats utefter JO:s beslut

JO fastslog således i sitt beslut att dna-topsning vid brott som endast har fängelse som påföljd är korrekt genomförda. Vid påföljder av mer än ett års fängelse kan en tillämpning av proportionalitetsprincipen enligt ovan ge anledning att avstå dna-topsning. Slutligen och viktigast fastslog JO att dna-topsning i fall där böter eller fängelse i sex månader är straffpåföljden bör dna-topsning i normalfallet inte ske då sådana misstänkta brott enligt praxis medför bötesstraff.

JO fastslog även i samma beslut att beslut om dna-topsning, i ärenden där det inte föreligger fara i dröjsmål ska fattas av förundersökningsledare, åklagare eller rätten för att anses vara behörigt.

Det är enligt citerade JO-beslut därför inte korrekt att polisen såsom nu sker i en alltmer accelererande trakassering  plockar in bikers för påstådd misstanke om rattfylleri eller eget bruk, ringa brott. Därför skicka in anmälningar! Och, gör det inom 2-3 veckor!

Länk till Händelseanmälan:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin