Oroväckande utredningsdirektiv!

 arsmote22013

Payback Sverige har nu genomläst utredningsdirektivet ”Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet”. En del förslag och skrivningar känns nödvändiga att genomgå och uppmärksamma då de inger oro inför bikerkulturens framtid.

1. Vi börjar med en skrivning på sidan 2: Det finns flera orostecken i fråga om den organiserade brottslighetens utveckling. Ett sådant är att allt fler kriminella ägnar sig åt brottslighet med kopplingar till företag. Det handlar inte bara om brottslighet som drabbar företagare, utan även om att legal och illegal verksamhet blandas i företag som drivs av kriminella.

2. Sidan 3: För närvarande bereds i Regeringskansliet förslag om att permanenta och utvidga möjligheten att använda hemlig rums-avlyssning (SOU 2012:44). Vidare bereds ett förslag om lagreglering av brottsbekämpande myndigheters möjligheter att i underrättelseverksamhet och i förundersökningar avseende allvarlig brottslighet använda vissa särskilda arbetsmetoder, såsom infiltration, provokation och vissa tekniska metoder.

3. Sidan 8: Det bör därför övervägas om straffansvaret kan förändras så att det blir lättare att tillämpa i förhållande till personer som t.ex. deltagit eller varit ledare i det sammanhang där det aktuella brottet förekommit. Den som har en sådan roll kan anses ha försatt sig i en position som gör att det är rimligt med högre krav för att undgå straffansvar (jfr det förslag om straffansvar för underlåtenhet att hindra brottslig verksamhet.

Payback Sveriges kommentar punkt för punkt

1. Här använder sig regeringen av ett påstående såsom underlag för att kunna agera mot bikers olika helt legala verksamheter. Påståenden som kan få till följd att slå undan de legala försörjningsmöjligheterna för den enskilde bikern.

Utmärkande för sådana här påståenden är att oavsett i vilka sammanhang de framläggs, såsom i officiella myndighetsrapporter eller statliga utredningar, så presenteras aldrig några fakta i sak som underbygger påståendets sanningshalt. De är och förblir påståenden då de aldrig beläggs eller ens kan beläggas.

Men, då de presenteras i officiella sammanhang så framstår de som sanna i sig och media granskar därför aldrig bakomliggande underlag. Än mindre tvivlar den vanliga människan på sanningshalten varför de trots sin odokumenterade bakgrund likväl kommer att betraktas såsom varande sanning.

2. Då polisen ger sig ut på grumligt vatten  sin verksamhet vilket innebär att de saknar erfoderligt lagtöd för sina insatser påstår de alltid i efterhand att de varit betingade i spanings- och underrättelsehänseende. De hemligstämplar därefter dokumentationen utefter stöd i sekretesslagen att det skulle innebära fara för det framtida polisarbetet enligt 18 kap:1, 2 st p 2 offentlighets- och sekretsslagen (OSL) gäller sekretess bla polismyndighets verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga,utreda eller beivra brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Då polisens metoder och insatser därför inte går att granska i efterhand så kan de självklart inte ges möjlighet till utvidgade möjligheter att bedriva infiltrationsverksamhet, brottsprovokation eller utöka olika former av tekniska arbetsmetoder i sin verksamhet. De bedriver redan idag sådan verksamhet men saknar lagstöd och skulle de erhålla lagstöd för åtgärderna skulle det användas helt onyanserat samt mot alla de anser vara misshagliga personer även om inga som helst konkreta brottsmisstankar föreligger.

Se: http://www.payback.name/?p=9706

3. Regeringen lägger härmed ett förslag till utredaren att titta över om det går att straffrättsbelägga deltagande i eller varit ledande i ett sammanhang där ett brott förekommit. I betänkandet från den så kallade kriminaliseringsutredningen så stod följande på sidan 13: En av våra huvuduppgifter har varit att överväga om det bör införas ett straffansvar för aktivt deltagande i en sammanslutning som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. I våra direktiv anges att sådant aktivt deltagande kan bestå i exempelvis finansiering av verksamheten, upplåtelse av lokal till sammanslutningen eller aktivt stöd på annat sätt.

Förslaget från regeringen att se över om det går att kriminalisera deltagande i eller person som varit ledande i ett sammanhang är inget annat än en form av smyginförande av ett lätt maskerat men likväl redan avvisat förslag ifrån kriminaliseringsutredningen, se nedan. Förslaget är i praktiken närmast omöjligt att praktiskt genomföra vid iakttagande av rättssäkerhetsprinciper emedan det inte är möjligt att framtaga kriterier för vem och på vilken grund någon deltagit i eller varit ledande i ett sammanhang. Bortser man dock från traditionella rättsprinciper och vill tvinga igenom en lagstiftning med ett syfte att ändamålen helgar medlen och att det i första hand bara är bikers som drabbas är det ju självklart möjligt men knappast annars.

Utredningsdirektiv:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

Kriminaliseringsutredningens betänkande:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin