• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Riksåklagaren söker prejudikat inom bikerkulturen för ny praxis kring grovt vapenbrott!

Riksåklagaren söker prejudikat inom bikerkulturen för ny praxis kring grovt vapenbrott!

Även i nedanstående refererade fall bör påpekas att Payback Sverige inte på något sätt varit inblandad i processen. 

Riksåklagaren söker prejudikat i Högsta Domstolen

Riksåklagaren har beslut att överklaga och begära prövningstillstånd i ett ärende rörande vapenbrott hos en person med mc-koppling. Personen har anfört såsom skäl för vapeninnehav att han förvarat vapen i hemmet för personligt skydd.

Riksåklagaren Anders Perklev uttalar: Inom åklagarväsendet har vi sedan tidigare uppmärksammat behovet av att få en prövning i Högsta domstolen av frågan om gränsdragningen mellan vapenbrott av normalgraden och grovt vapenbrott.
 

Riksåklagarens två skäl för överklagan

RÅ vill med sin överklagan egentligen få till stånd en skärpning av de brott som skall bedömas såsom grovt vapenbrott. Det finns i princip två skäl till detta.

1. För det första om fler brott bedöms såsom grova blir det fler telefonavlyssningstillstånd då straffvärdet för grovt vapenbrott kvalificerar för tillstånd till telefonavlyssning med flera tvångsmedel.

2. Eftersom regeringen samma dag som RÅ överklagar i sitt förslag till ny vapenlagstiftning inte tillmötesgår polismyndigheternas krav på en straffskärpning gör RÅ slag i saken och försöker istället att via ett prejudicerande domslut få till stånd polismyndigheternas önskan om skärpt lagstiftning i frågan.

”Brottet har begåtts som ett led i en brottslighet som utövas i organiserad form”

De tidigare domsluten i ärendet gick stick i stäv med varandra. Tingsrätten gjorde bedömningen att personens medlemskap i sig var anledning till att rubricera brottet som grovt medan Hovrätten avvisade medlemskap såsom ett motiv att rubricera brottet som grovt. Följande citat är de centrala för de olika bedömningarna:

Tingsrätten:
Tingsrätten fann vidare styrkt att L är medlem i Outlaws och konstaterade att det är allmänt känt att detta är en kriminell organisation. Det fanns därför enligt tingsrätten skäl att se särskilt allvarligt på brottet. Med tillämpning av 29 kap. 2 § 6 brottsbalken bestämdes det sammantagna straffvärdet till tio månaders fängelse.

Hovrätten:
Det ansågs inte utrett att det vapenbrott L gjort sig skyldig till utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form. Enbart det förhållandet att L är medlem i Outlaws kan enligt hovrätten inte ses som en sådan försvårande omständighet som avses i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken. Fängelsestraffets längd bestämdes därför i enlighet med straffvärdet, dvs. till fem månader.

Riksåklagarens pressmeddelande i ärendet:
http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Riksaklagaren-begar-att-Hogsta-Domstolen-provar-fragan-om-nar-ett-vapenbrott-ska-anses-som-grovt/

Länk till Riksåklagarens överklagan:
http://www.aklagare.se/PageFiles/6094/%C3%85M%202012%200051%20Grovt%20vapenbrott.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin