• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Info: Regeringen ger samverkande myndigheter i uppdrag att öka samverkan för att återföra brottsutbyte!

Info: Regeringen ger samverkande myndigheter i uppdrag att öka samverkan för att återföra brottsutbyte!

Information följd av Payback Sveriges kommentar

Regeringen gav onsdagen den 19 juni Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att, som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, utveckla och följa upp den myndighetsöverskridande samverkan som sker på brottsutbytesområdet. Arbetet ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter som inom ramen för den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet bidrar till det gemensamma arbetet med att återföra vinster av brott.

I uppdraget ingår att myndigheterna ska utveckla de gemensamma arbetsprocesserna för en effektivare samverkan på området. Myndigheterna ska också identifiera utvecklingsområden och vidta åtgärder såväl som att följa upp och analysera de gemensamma insatserna och resultatet.

Ekobrottsmyndigheten ska samordna uppdraget som ska redovisas årligen i redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten.

Regeringen har också i sin styrning av myndigheterna, bland annat genom inrättandet av den nationella specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor där Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ingår, tydliggjort vikten av att myndigheterna vidtar åtgärder för att vidareutveckla arbetet med att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

I myndigheternas utvärdering av den nämnda funktionen framgår att det finns behov av utökad samverkan på området och att fler myndigheter involveras i arbetet med att återföra vinster från brott(Ju2012/4186/Å). Myndigheterna i den nationella specialistfunktionen föreslår därför att funktionen upphör och att dess arbetsuppgifter flyttas in i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet.

Som en följd av detta uppdrag ska regeringens beslut om den nationella specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor med placering vid Ekobrottsmyndigheten inte längre gälla (Ju2008/8737/Å).

Payback Sveriges kommentar

Det är inte i vilken form olika myndigheter samverkar för att återföra vare sig skulder eller brottsutbyte som har betydelse. Det är i vilken utsträckning som rättssäkerhetsaspekterna iakttas och respekteras vilket vare sig genom lagstiftning eller det rent praktiska arbetet på fältet myndigheterna hitintills kunnat säkra.

Ett flertal fall där myndigheter bara beslagtar olika tillgångar utan att försäkra sig om, eller ens bry sig om ägarförhållandena har under de senaste åren praktiserats gentemot personer inom bikerkulturen. Folk som exempelvis hyrt fordon, lånat föräldrars bilar m.m eller som bara varit passagerare och inte haft något med fordonet att skaffa har fått se sina fordon beslagtagna.

Kronofogdemyndigheten har därefter inte på något tillfredställande sätt utrett ägarfrågan utan istället lämnat öppet för att ägarna själva föra saken till Förvaltningsrätten för prövning vilket gjort förfarandet synnerligen besvärligt samt kostsamt för staten då de i flera fall förlorat målen och tvingats stå för rättegångskostnaderna samt återlämna fordonen till dess rättmätiga ägare.

Värre ändå är de högst tveksamma rättssäkerhetsaspekter som utvidgat förverkande av brottsutbyte ger upphov till vilket var bland de första längre artiklar som Payback skrev om redan i uppstartsskedet. Läs om de förskräckliga konsekvenserna kring förverkande via nedanstående länk:

Uppdraget

Utvidgat förverkande av brottsutbyte:
http://www.payback.name/pdf/payback20092.html#förverkande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin