Info: Konsekvenserna av att EU-domstolen underkänt Datalagringsdirektivet!

 payback_Support12_v3

 EU-domstolen olagligförklarar Datalagringsdirektivet!

EU-domstolen underkände nyligen det så kallade Datalagringsdirektivet som inneburit en skyldighet för teleoperatörer att lagra abonnetuppgifter kring surfning samt information kring vem som mejlat vem, vem som har ringt vem och från vilken plats telefonsamtal påbörjats samt avslutas. Uppgifterna har skolat lagras i minst 6 månader och upp till 2 år.

Vad innebär domen?

Domslutet innebär inte i sig att svensk lagstiftning kring datalgaringsdirektivet har upphört eller att polisen har slutat begära in uppgifterna. Post- och Telestyrelsen (PTS) har efter förfrågan från operatörer nu efter genomgång av domen förklarat att det är okey för operatörerna att upphöra med datalagringen och att de fortsättningsvis inte kommer att vidta åtgärder utefter lagen.

De stora operatörerna Banhof, Comhem, Tele 2 samt en mängd mindre operatörer har också förklarat att de nu slutar lagra data.

Justitieminsistern har förklarat att Svensk lag fortfarande gäller men granskar nu EU-domen.

Rikskriminalchefen Per Wadhed säger: – Vi går miste om uppgifter om vem som har ringt vem och när, eller vem som har mejlat vem, eller vilka som befann sig i ett visst område,  och poängterar att det inte är själva innehållet Polisen intresserar sig för. Det handlar inte om vad som har skrivits i ett mejl eller sagts i ett telefonsamtal, det har vi heller ingen laglig rätt att ta del av. 

Vad innebär domen i praktiken?

EU-domstolen har förklarat att direktivet bryter mot de mänskliga rättigheterna vad gäller integritet och respekt för människors privatliv såsom direktivet var utformat. Det innebär dock inte att de nationella lagarna som antagits utefter direktivet är ogiltiga. För det är de inte. I Sverige kan man dock säga att lagen upphört att gälla då PTS förklarat att de inte kommer att agera utefter lagen mer samt att de stora operatörerna upphört eller kommer att upphöra med att lagra abonnentuppgifter.

Det räcker nu med att en enda person begär prövning av lagens giltighet vid domstol över om den nationella lagen bryter mot EU:s människorättsstadga för att lagen ska falla. För den svenska lagen bryter mot stadgan vilket EU-domstolen redan fastställt.

PTS-artikel:
http://www.idg.se/2.1085/1.556263/pts–okej-att-sluta-lagra

Polisens uttalande:
http://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2014/april/Ny-EU-dom-hotar-utredningar-av-barnporr/

Konsekvensartikel:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/en-enda-person-kan-falla-svensk-datalag_3445688.svd

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin