• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Förslag om övervakat vistelseförbud i klubblokal m.m. för villkorligt frigivna samt personer dömda till skyddstillsyn!

Förslag om övervakat vistelseförbud i klubblokal m.m. för villkorligt frigivna samt personer dömda till skyddstillsyn!

Bakgrund

Regeringen har lagt fram ännu ett förslag nyligen som föga uppmärksammats i media troligen mest på grund av den rådande Coronahysterin. Förslaget är normalt av sådan karaktär att det inte berör Paybacks verksamhet men i detta fallet finns direkta inslag av diskriminering mot bikers.

Förslag om vistelseförbud i klubblokal m.m

Sidan 22: Förslag: Det ska uttryckligen framgå att en föreskrift avseende vistelseort kan användas för att bestämma var den som villkorligt frigetts eller verkställer en dom på skyddstillsyn ska och inte får vistas.

Av förarbetena till lagstiftningen avseende villkorlig frigivning framgår att föreskrifter om vistelseort bl.a. är tänkta att användas i kontrollsyfte när det är särskilt angeläget att hålla den dömde borta från en viss miljö. En
föreskrift om vistelseort kan innehålla ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett särskilt angivet område, exempelvis ett förbud att vistas i eller i närheten av ett brottsoffers bostad eller andra platser där risken för
återfall bedöms vara särskilt stor, t.ex. en klubblokal eller liknande.

Sidan 23: Det införs en möjlighet för Kriminalvården att använda elektronisk övervakning för att kontrollera att särskilda föreskrifter följs även för skyddstillsynsdömda. Förutsättningarna för elektronisk övervakning
ska vara desamma för villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda.

Sidan 38: Brottsbalken 26:16, stycke 7: vistelseort eller andra anvisningar om på vilka platser eller områden den dömde ska vistas eller inte får vistas, 

Sidan 38, lagkommentar: I andra stycket p. 7 görs ett förtydligande som innebär att en föreskrift enligt punkten får avse anvisningar om på vilka platser eller områden den dömde ska vara skyldig att vistas eller inte får vistas under övervakningstiden. Föreskriftsmöjligheten kan användas för att hålla den villkorligt frigivne borta från en viss miljö i syfte att t.ex. motverka återfall i brott gentemot en viss person. Den kan också användas i syfte att förhindra att den övervakade uppehåller sig i en kriminell miljö där han eller hon riskerar att utsättas för sådan påverkan som är negativ för hans eller hennes anpassning i samhället. Det kan handla om ett förbud att vistas i närheten av ett brottsoffers bostad eller andra platser där risken för återfall bedöms vara särskilt stor, t.ex. en klubblokal eller liknande (se prop. 2018/19:77 s. 35 och 62–63). Det kan också handla om förbud att vistas på platser där narkotikaförsäljning är vanligt förekommande eller där kriminellt belastade vistas eller bor.

Laglighetsprövning via lagrådet eller i domstol i samband med beslut

Lagligheten av beskrivna åtgärder återstår att se och kan prövas av Lagrådet i samband med förslaget ska remissbehandlas. Alternativt går det att föra talan även efter införandet av lagen och i domstolsprocess efter beslut i enskilt fall begära prövning av legaliteten i förhållande till Europakonventionen. Anser domstol i sådant fall att lagen står i strid med Europakonventionen kan Sverige förbjudas att tillämpa lagen och tvingas stryka paragrafen. Glöm inte att vi tidigare hade ett förbud att vistas i andra kommuner än bosättningsorten för vissa personer som förbjöds att tillämpas…

Paybacks kommentar

Följden av lagen kan bli att beslut om vistelseförbud i klubblokal såväl som hos andra bikerklubbar eller i hem hos andra medlemmar kan bli följden samt att sådant förbud kan komma att övervakas via fotboja som anger personens position.

Promemoria

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin