• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Goddag Yxskaft-svar från maktfullkomlig Polis på Payback Sveriges frågeställningar!

Goddag Yxskaft-svar från maktfullkomlig Polis på Payback Sveriges frågeställningar!

Polissvar, sidan 1 polissvar2

Goddag Yxskaft-svar från Polisen på Payback Sveriges frågeställningar!

Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan.

Goddag Yxskaft är även ett begrepp efter en äldre historia om en döv man som svarade utefter vad han trodde personen han samtalade med frågade. Givetvis blev detta förfarande väldigt fel…

Som ett Goddag Yxskaft-svar kan man också karakterisera Polisens svar på Payback Sveriges frågor. Dimridåer och svar på helt andra saker än frågan avsåg enbart för att förvirra begreppen. Vi kommer här nedan att publicera Payback Sveriges frågor, polismyndighetens svar samt ge kommentar i direkt anslutning till varje frågeställning. Under artikeln återfinns även själva polissvarsdokumentet.

Polismyndighetens svar har diarienummer; A527.267/2014, Saknummer 1 och frågorna är besvarade av Gunilla Svahn Lindström, Chef för rättsavdelningen på centrala Polismyndigheten.

Öppet Brev till Polismyndigheten!

1. JO-beslut omkring polisens fotoförbud

JO har fastställt att Polismyndigheter endast äger rätt att fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Polismyndigheterna har likväl i minst sex olika ärenden, samt i ytterligare ett ärende som handlagts av JK, klandrats och erhållit kritik för att utan lagstöd ha fotograferat personer och mc-västar.

Ärendena ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Frågeställning:

Av vilken orsak väljer Polismyndigheterna att i strid med tillsynsmyndigheternas beslut, kritik och klander likväl fortsätta med att fotografera personer och mc-västar?

Polisens svar: I ärendet JO 3445-2011 säger JO följande om fotografering. ”Under förutsättning att det är motiverat utifrån polisens uppgift och så länge behovs- och proportionalitetsprinciperna beaktas är det i princip tillåtet för polisen att ta bilder av människor på allmänna platser. I enlighet med vad som uttalats i flera tidigare JO-beslut får polisen dock inte utan uttryckligt lagstöd använda tvång för att fotografera personer.”

Det finns således inte något generellt förbud för polisen att fotografera vare sig personer eller västar. om situationen är sådan att det bedöms finnas behov av att dokumentera den genom foton kommer det säkert att ske även framöver.

Paybacks Kommentar: Sju olika beslut fattade av JO och JK där polismyndigheten fått kritik för att fotografera personer utan att lagstöd har tyvärr inte lärt polisen ett dugg. Att fotografera personer utan att gripande eller liknande åtgärder föreligger är förbjudet då det anses vara tvångsmedel vilket fullgott konstateras i sju olika beslut. Om personer frivilligt går med på att fotograferas föreligger dock inget hinder för polisens fotografering, men så är sällan fallet.

Polisens fotografering av bikers möter även ytterligare ett hinder. De sker sällan på allmän plats då kontroller väldigt ofta sker i samband med mc-evenemang på privat mark. Och det är inte heller så att polisen frågar om det är ok att fotografera. De bara gör så vilket innebär att det är tvångsmedel.

I övrigt konstaterar vi att all offentlig verksamhet ska ske enligt lagarna det vill säga ha ett direkt, uttryckt stöd i lagen (regeringsformen 1:1) vilket inte fotografering av personer utan medgivande har oavsett vad JO uttalar.

—————————————————————-

2. JO-beslut och skadeståndsyrkande

JO kritiserade i maj 2013, polisens åtgärder och insatser i sju avsnitt i ärendet kring Punisher MC:s julfest, diarienummer: 586-2012. Polisen kritiserades i följande delar:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset saknade därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 minuter och upp till 3.30 minuter. Åtgärden strider således mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Payback Sverige har för de utsatta personernas räkning begärt skadestånd från Polismyndigheten på ett sammanlagt belopp överstigande en miljon kronor. Polismyndigheten i Skåne samt Rikspolisstyrelsen har efter över 8 månaders behandlingstid svarat att de ej har för avsikt att utbetala något som helst skadestånd då de bedömer att de inte gjort några faktiska fel.

Frågeställning:

Varför väljer Polisen, i fallet kring julfestdeltagarna att sätta sig över JO:s, tillsynsmyndighetens, beslut och kritik i sju avsnitt, att vägra utbetala skadestånd till de drabbade personerna?

Polisens svar: När det gäller skadeståndsfrågan är det viktigt att beakta att JO inte har att ta ställning i den utan att det ankommer i detta fall på Justitiekanslern. Ersättningsfrågor är att bedöma enligt skadeståndslagen och Polismyndigheten har gjort bedömningen att något skadeståndsgrundande fel enligt den lagen inte har begåtts. Det är dock, som sagt, JK som ska fatta beslut i den frågan (3:e paragrafen förordningen 1995:1301 om handläggning av skadeståndsanspråken mot staten).

Paybacks Kommentar: Vi är självklart högst medvetna om att det är JK som för statens räkning handlägger skadeståndsanspråk mot staten. Första instans var dock polisen som trots att JO fastslagit att polisen olaga frihetsberövat ett stort antal personer, grovt misshandlat andra m.m (se frågeställningen ovan) likväl inte ansåg sig ha begått några fel varför skadeståndsyrkandet skickades vidare till JK av polisen. Polisen kan ju om de anser sig ha begått fel välja att direkt utbetala skadestånd vilket polisen vägrade trots den mycket skarpa kritik ärendet föranledde på sju olika punkter mot polisens insats.

Polisen är således en icke-lärande myndighet vilket är en mycket, mycket allvarlig företeelse då JO är riksdagens ombudsman med uppgift att granska och kritisera myndigheternas arbete och verksamhet. Vi konstaterar liksom i fallet med fotografering ovan att polisen helt bortser från JO:s verksamhet och utdelade kritik!

——————————————————————————

3. Legaldefinition – kriminell organisation

Regeringen avvisade i samband med propositionen och antagandet av Rambeslut mot organiserad brottslighet, 2007/08:144, att införa en legaldefinition över vad som kan utgöra organiserad brottslighet. Skälet var att en legaldefinition som inte förutsatte att en konkret, straffbar gärning begåtts inom ramen för organisationens verksamhet ansågs strida mot svensk rättstradition och rättssäkerhet och därvid inte var förenlig med regeringsformen och Europakonventionen.

Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332). Ifrån Statens offentliga utredningar 2014:63 Organiserad brottlighet

I en artikel nyligen i Expressen uttalade dock Lars Öjelind, Rikskriminalens biträdande chef, sig enligt följande: Genom att de har den här enprocents-beteckningen så klassar andra länder och Europol dem som kriminella. Då gör vi också det.

Frågeställning: Varför väljer Polismyndigheterna att ställa sig över Regering och Riksdag och bortse från det faktum att Regeringen avvisat att införa en legaldefinition då en sådan dels strider mot grundlagen och europakonventionen och dels förutsätter en kriminalisering av grupper utan att konkret brottslighet kunnat bindas till gruppen?

Polisens svar: Det är riktigt att Sverige saknar en legaldefinition av begreppet ”kriminell organisation”. Detta faktum utgör inte något rättsligt hinder mot att poliser mot bakgrund av sin kunskap om vissa organisationer talar om kriminella organisationer, särskilt sådana som själva hävdar att de står utanför lagen. Att det vid lagföring i Sverige endast är enskilda personer – inte organisationer – som straffrättsligt kan ställas till ansvar är en annan sak. Det är viktigt att komma ihåg att polisens uppgift är att bekämpa organiserad brottslighet inte ”bikers” i allmänhet.

Paybacks kommentar: I ett tidigare publicerat pressmeddelande från Hells Angels MC Sweden uttalar klubben tydligt och klart på ett sätt som inte ens polisen torde kunna misstyda följande att de aldrig påstått att de står utanför lagen. Läs hela pressmeddelandet på: http://www.payback.name/?p=7639

Att polisen påstår att mc-klubbar hävdar att de står utanför lagen är således bara ännu ett av många polisiära påståenden som saknar belägg!

Vad gäller Polisens kunskap om vissa organisationer är det ju så att Payback två gånger i rättsförhandlingar tvingat polisen att redovisa vilka belägg de har för mc-klubbars påstådda kriminella status samt därefter även erhållit ett svar från Lars Öjelind, Polismyndighetens så kallade ”mc-gängsexpert” över vilka belägg polisen har för att kalla olika klubbar för ”kriminella mc-gäng”.
Se: http://www.payback.name/?p=5511

De svar polisen tvingades avge i ovanstående relaterade fall var följande:
1. “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”

2. ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

3. Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen… De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Domstolarna avvisade helt polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet i fall 1 och 2 ovan. Det tredje svaret ovan är lika flummigt och äger ingen som helst juridisk bärighet då även det hänvisar till att begreppet är vedertaget samt används systematiskt.

Vi konstaterar ännu en gång att polisen inte kan framlägga ett enda bevis i sak för någon klubbs kriminalitet utan bara hänvisar till kunskap som när den väl prövas består endast av vedertagna begrepp. Och på grund av ett vedertaget begrepp så har bikers förföljs i 25 år nu… till kopiösa kostnader för de svenska skattebetalarna…

——————————————————————–

4. Brå-rapporten MC-Brott 1999:6

Justitiedepartementet gav 1997 Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda mc-klubbarna. Syftet med rapporten var att ge en bred kunskapsöversikt över fenomenet ”mc-gäng”.

Vi citerar de tre viktigaste slutsatserna från rapporten:

Sidan 8: …så begås merparten av vad som brukar kallas mc-relaterad brottslighet endast av någon eller några medlemmar. Dessa mindre grupper agerar ibland tillsammans med personer utanför gängen. Enligt KUT ska mc-gängen alltså inte förstås som brottsorganisationer i traditionell mening”.

Sidan 30:” I material hos Rikskriminalpolisen i Sverige, framstår inte mc-gängen som brottsorganisationer av klassiskt snitt. Organiserad brottslighet sägs dock förekomma. Det kan till exempel handla om att grupper av medlemmar – ibland tillsammans med personer utanför gängen – ägnar sig åt illegal verksamhet. Men den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydigt med mc-gänget”.

Sidan 32: KUT:s (Kriminalunderrättelsetjänstens antagande att mc-gängen inte är brottsorganisationer utgår från följande: Det finns ingenting som tyder på att profiten av den brottslighet som medlemmarna begår tillfaller gruppen (mc-klubben). Istället tycks denna delas mellan medlemmen och de som eventuellt har deltagit. Av övriga kan en del varit medlemmar av gänget andra inte. 

Rapporten erhöll nästan ingen som helst publicitet vid publicerandet och har även senare endast vid ett fåtal tillfällen benämnts. Detta trots att Brottsförebyggande Rådet är en myndighet som kan sägas vara den enda instans i Sverige som bedriver aktiv forskning och på vetenskaplig grund tar fram fakta kring brottsligheten i Sverige.

Frågeställningar:

Sveriges Regering beställde via Justitiedepartementet en rapport från BRÅ rörande fenomenet mc-gäng. Rapporten fastslog att brottsligheten inom mc-miljön utfördes av enskilda medlemmar som tillsammans med någon medlem och/eller personer utanför mc-miljön begick brott. Rapporten baserade slutsatserna direkt på de uppgifter de fick tillgång till av KUT, (Kriminalunderrättelsetjänsten).

Varför har polisen i alla år därefter underlåtit att rätta sig efter de slutsatser som rapporten kom fram till och istället fortsatt att driva en medial hetsjakt på mc-klubbar i termer av kriminella mc-gäng, kriminella nätverk, kriminella mc-klubbar?

Varför sätter sig Polismyndigheterna över de fakta, den forskning och vetenskap som BRÅ står för och arbetar i direkt motsatt riktning mot mc-klubbarna istället för mot de enskilda personerna inom kulturen som begår brott?

Polisens svar: Det som BRÅ kommer fram till i rapporter är många gånger intressant information för polisen. Rådets slutsatser är dock inte bindande för polisen i något hänseende utan får ses som information som kan bredda den kunskap som de poliser som arbetar med mc-gäng har tillägnat sig. Inom polisväsendet finns kunskaper som förvärvats under lång tid genom polisarbete.

Paybacks Kommentar: Regeringen gav via Justitiedepartementet Brottsförebyggande Rådet att ta fram en kunskapsöversikt om ”kriminella mc-gäng”. Syftet med kunskapsöversikten formulerades enligt följande i rapporten, sidan 5: Syftet med denna rapport är att ge en bred kunskapsöversikt över fenomenet mc-gäng och att belysa möjliga motstrategier som samhället skulle kunna vidta för att bemöta detta problem. Målgrupperna är politiker, anställda inom såväl rättsväsendet som andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med problemet. Kunskapsöversikten inventerar möjliga motstrategier som har presenterats i rapporter och akademiska avhandlingar och ger en allmän introduktion till ämnet. I rapporten fokuseras dock på vilken typ av problem som mc-gängen i Sverige utgör för samhället och rättsväsendet. En förutsättning för att kunna värdera möjliga motstrategier är att man har kunskap om vad de faktiskt ska angripa.

Sidan 9: Materialet från Sverige har i huvudsak hämtats från KUT (Kriminalunderrättelsetjänsten) Merparten av materialet har upprättats av av nämnda myndighet, en del har andra länders underrättelsetjänster som användare.

Brottsförebyggande Rådet är den enda, oberoende institutionen som forskar kring organiserad brottslighet och sammanställer olika forskningsrapporter byggda helt på fakta och forskning.

Materialet har hämtats i huvudsak från Kriminalunderrättelsetjänsten i Sverige vilka har konstaterat, enligt ovanstående citat, att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer!

Det innebär att polisens svar överhuvudtaget inte håller. De inte bara bortser från vad BRÅ uttalar de bortser också från vad Kriminalunderrättelsetjänsten säger, det vill säga just de som arbetar mot mc-klubbarna! Således är polisens svar felaktigt i både avseenden och påvisar återigen att de som arbetar mot mc-klubbarna har som dold agenda blott att säkra de hela tiden inflödande ekonomiska medlen för att arbeta mot mc-klubbar, av vilja och inte på grund av klubbarnas kriminalitet!

————————————————————— 

5. Brottstyper

Biträdande Chefen för Rikskriminalen, Lars Öjelind har i Expressen uttalat sig om att mc-klubbar sysslar med narkotika, utpressning med flera brottstyper. Självklart uttalar ingen så allvarliga beskyllningar utan att ha klara och ovedersägliga bevis på att just klubbarna och inte enskilda medlemmar sysslar med sådan verksamhet.

Frågeställning:

Med tanke på ovanstående slutsatser ur BRÅ:s rapport MC-Brott 1999:6, att det är enskilda medlemmar som begår brott och icke klubbarna, men även på grund av Öjleinds uttalande skulle vi därför vilja fråga:

Vilka domslut stödjer Polisen sig på som direkt fastslagit att en mc-klubb har beslagtagits med att ha planerat, hanterat och även erhållit vinsten av sådan verksamhet som narkotika och utpressning?

Paybacks kommentar: På denna frågan svarar polisen överhuvudtaget inte! Frånvaron av svar kan vi inte tolka på mer än ett sätt – nämligen att Polisen återigen inte har några som helst belägg för att klubbarna skulle på något sätt vara involverade i olika brottstyper. Polisen har fått möjlighet att lägga fram belägg i sak men inte kunnat besvara frågeställningen…

——————————————————————————-

6. Bikerregister

Payback Sverige har såsom företrädare för 208 stycken personer lämnat in en registerkontrollsanmälan till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN),diarienummer: 1197/2014 – 1404-2014. SIN kommer samtidigt också att utreda förekomsten och legaliteten i det så kallade ”Bikerregistret” vars förekomst bekräftats av Professor Leif G W Persson i direktsänd TV genom uttalandet: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där.

Se: http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Frågeställning:

Kan Polisen här och nu bekräfta Polisprofessor Leif G W Perssons uppgifter om förekomsten av ”Bikerregistret” och att registret också upptar minderåriga barn?

Paybacks Kommentar: Inte heller på denna frågan svarade Polismyndigheten. I detta fallet tolkar vi det som att svaret från Polismyndigheten är ett ja på alla punkter i frågeställningen då Polisen med all säkerhet hade svarat ett bestämt nej om inte ett olaga bikerregister fördes precis som Leif G W Persson redan intygat i direktsänd TV. Ett register som upptar såväl en mängd bikers samt deras anhöriga och barn och som inte byggts upp kring ett brott utan enbart på grund av förenings- och/eller kulturtillhörighet!

—————————————————

7. Dialog och direkta förhandlingar

Är Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen beredda att gå in i en direkt dialog och föra direkta förhandlingar med företrädare för Payback Sverige? 

Avsikten med dialog och förhandlingar skulle vara att lösa de uppkomna juridiska mellanhavandena mellan bikerkulturen och Polisväsendet samt för att förbättra klimatet mellan bikers och Polisväsendet.

Polisens svar: Jag vet inte riktigt vad som avses i brevet om att förhandla om uppkomna ”juridiska mellanhavanden”. Polisen har till uppgift att förhindra eller klara upp brott. Vad som polisen ska göra och vilka befogenheter som polisen har följer av lagar och förordningar. En dialog mellan poliser och enskilda är ofta värdefullt t.ex för att öka förståelsen för polisens roll och därigenom undvika missförstånd.

Paybacks Kommentar: Svaret säger vare sig bu eller bä utan är inlindat i någon form av rosenrött bimboskimmer som ej kan tydas ut om det innebär ett ja eller ett nej till konkreta förhandlingar i sak för att undvika direkta stämningar och rättsförhandlingar.

Vi känner utmärkt till de lagar och förordningar som Polisen har att förhålla sig till. Problemet är ju inte lagen utan det förhållandet att polisen när det avser arbetet mot bikers konstant bryter mot lagen.

En dialog som uteslutande skulle innebära en envägskommunikation där polisen informerar om sin roll är ju därvid ej av intresse då vi är väl medvetna om de legala förhållandena i förväg.

Inbjudan står dock öppen från Paybacks sida. Återkom med en inbjudan när ni känner att tiden är mogen för direkta och konstruktiva förhandlingar och dialog med Payback. Om ej, så kommer dialogen likväl till stånd då det vid stämningar sker obligatoriska medlingssamtal.

Länk till artikel kring Payback Sveriges Öppna brev till Polisen:
http://www.payback.name/?p=14641

Länk till artikel om Goddag Yxskaftsursprunget:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Goddag_yxskaft

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin