Ett skakande dokument över den negativa särbehandlingen av bikerkulturen!

Medan Payback slutför arbetet med Europadomstolsärendet hade jag tänkt att uppmärksamma karaktären av förföljelser mot bikerkulturen för att försöka åstadkomma en än större medvetenhet inom kulturen över vad som riskerar att komma skall om vi inte aktivt bekämpar all form av negativ särbehandling genom att sätta ner fötterna och proklamera att nu tar vi inte mer. Särbehandlingen upphör här och nu!

Vi kommer i tre olika inlägg rörande handlingsplaner i Norge, Danmark och Sverige titta på vilka åtgärder myndigheterna i detalj tänker använda mot bikerkulturens medlemmar.

Östergötlands Strategiska plan för samverkan mellan kommuner och polis

I förra veckan beslutade Norrköpings kommun att anta en ny handlingsplan mot så kallad organiserad brotslighet. Planen har skrivits ihop av Polismyndigheten i Östergötlands län och har fått namnet ”Strategisk plan för samverkan mellan kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötland”.  Planen är i princip densamma som den som var i bruk under 2008 och 2009 i Östergötland. Den pekar ut exakt samma områden som tidigare för åtgärder av särbehandlande art gentemot bikerklubbarna men är inte lika tydligt speciferad vad gäller åtgärderna specifikt som Handlingsplanen 2008.

Specifika åtgärder i detalj som skall brukas mot så kallad organiserad brottslighet

Ur Handlingsplanen för 2008 framgår varje enskild myndighets uppgifter i detalj varför vi väljer att publicera vilka åtgärder som myndigheterna i Östergötland tänker bruka mot mc-klubbarna. Efter detaljinformationen återfinns länkar till originaldokumenten inklusive artikelkommentar och information kring över en tidigare JO-anmälan  från en av Paybacks nuvarande advokater, Michael Gajditza, kring den förutvarande Handlingsplanen.

En låg toleransnivå ska gälla mot personer inom denna miljö.

Personer och bolag knutna till kriminella motorcykelgäng ska vara prioriterade mål för myndigheternas aktiva bekämpning av organiserad brottslighet i Östergötland.

Polismyndigheten:
-Arbeta med en låg toleransnivå mot personer knutna till de kriminella motorcykelgängen.
– Lagföra medlemmar och supporters kopplade till kriminella motorcykelgäng för alla typer av brott.
-Utredningar mot medlemmar, supporters och bolag kopplade till miljön ska ske med förtur.

Förväntad effekt:
En ökad kontroll och snabb brottsutredning av medlemamr och supporters till kriminella motorcykelgäng kommer att innebära att de kriminella orgnisationerna får svårare att bedriva sin brottsliga verksamhet.

Åklagarmyndigheten:
Åklagarkamrarna i Östergötland ansvarar för att ärendena med personer från den kriminella motorcykelmiljön prioriteras.

Förväntad effekt:
En snabb lagföring av medlemmar och supporters till kriminella motorcykelgäng kommer att innebära att de kriminella organisationerna får svårare att bedriva sin brottsliga verksamhet.

Kommunerna:
– Det ska ske en mycket noggrann prövning av beslutade och nya ansökningar om bygglov med inriktning att kriminella motorcykelgäng inte ska äga, hyra eller disponera fastigheter.
– Tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska prioriteras.
– Kontroll av utbetalningar inom ramen för kommunernas försörjningsstöd till personer knutna till kriminella motorcykelgäng ska prövas noggrant.
-Tillsyn av lokaler enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras aktivt.
– Skärpt kontroll ska ske att avgifter till kommunal service och kommunala tjänster har betalats.
– Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen ska prövas med avseende på lämplighet och laglydnad.
– Upphandling av varor och tjänster ska sek noggrant med inriktning på att inte stödja personer eller bolag som kan kopplas ihop med kriminella motorcykelgäng.

Förväntad effekt:
Vid avslag på tillståndsansökan hindras den enskilde i sin tänkta verksamhet. Vid omfattande prövning fördröjs den tänkta verksamheten.

Kronofogdemyndigheten:
– Medlemmar och supporters till kriminella motorcykelgäng som har ett ärende hos kronofogdemyndigheten och är gäldenär och förekommer i utsökningsregistret ska handläggas med förtur.

Handlingsplanen 2008-2009

Strategisk plan 2011

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin