Det Paybackdrivna tavelärendet i Eskilstuna nu föremål för JO-utredning!

 

Det är av yttersta vikt att varje försök att inskränka och/eller begränsa bikerkulturen rättigheter att använda kulturens symboler bemöts direkt och tas strid för. Vi har lagstadgad rätt att använda våra olika symboler precis på samma sätt som en golfklubb eller en rotartyförening. Lagen gör ingen som helst skillnad på loggornas utseende!

I nämnda ärende är det en tavla på en ställning innanför ett fönster som ådragit sig Eskilstuna kommun och kommunalrådet Jimmy Janssons förargelse i så stort mått att kommunen utdömde ett vite på 100 000 kronor att utfalla vid specificerat datum.

D.M.C Ekonomiska förening överklagade via Payback Sverige som juridiskt ombud och hävdade att tavlan dels är en inredningsdetalj samt att fönstren ifråga sökts och erhållits bygglov för samt att bygglovet stadgar att teknisk egenskaper och invändig planlösning inte prövas i samband med bygglovet.

Överklagan med begäran av inhibition skickades till Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun 2012-01-09 för att därefter följas upp med en komplett överklagan 2012-01-20. Stadsbyggnadsnämndens uppgift vid ett överklagande är att pröva om överklagan inkommit i rätt tid för att därefter sända överklagan vidare till den instans som ska pröva ärendet. I detta fallet Länsstyrelsen. Stadsbyggnadsnämnden gjorde inte denna rättidsprövning och sände inte heller överklagan vidare utan beslutade istället att avskriva ärendet den 9 februari 2012.

Förvaltningslagen 24-25 är tydlig med att rättidsprövning ska utföras huruvida skrivelsen har inkommit i rätt tid och därefter ska skrivelsen skickas vidare till i detta fall Länsstyrelsen.

Europakonventionen artikel 6,7 och 13 innefattar även skrivningar att alla har rätt till en prövning vid nationell myndighet av civila rättigheter och skyldigheter.

Lagen ger således inte Eskilstuna kommun någon form av lagstöd för att förhindra en rättslig prövning utan kommunens handlande utgör bara ett solklart fall av sabotage och ännu ett försök från kommunens sida att inskränka bikers fri- och rättigheter.

JO-utredningen

JO har nu beslutat att inleda en utredning i ärendet och begär svar av kommunen senast den 12 november. Stadsbyggnadsnämnden anmodas att yttra sig över handläggningen över den negligerade begäran om inhibition samt över vägran att skicka vidare överklagan. Yttrandet ska innehålla redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna.

Framgång för bikerkulturen

Utredningen är i många aspekter ännu en framgång för bikerkulturen. Dels har vi visat att vi använder lagen mot myndigheterna och vägrar acceptera inskränkningar av våra fri- och rättigheter vilket är en mycket viktig signal att sända till myndigheterna.

Vi har vidare Payback Sverige som juridiskt ombud fått till stånd fyra olika utredningar mot polis och kommun och därvid visat att vi har rätt i sak i de ärenden vi driver och vi kommer därvidlag allt närmare en särskild granskning av såväl polisens som andra myndigheters arbete mot bikerkulturen. Till ytterligare stöd i det fallet finns Bandidos MC:s två pågående utredningar samt den utredning där polisen fällde polisen för att ha fotograferat enskilda personer som vi skrev om under veckan.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin