• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • För femte gången fastslår JO att Polisen inte äger rätt att tvångsfotografera personer!

För femte gången fastslår JO att Polisen inte äger rätt att tvångsfotografera personer!

En av Payback Sveriges viktigaste uppgifter är att informera om alla ärenden av funktion och betydelse för det fortsatta arbetet mot negativ särbehandling av bikerkulturen. Ett nytt JO-beslut från den 25 september är därför av vikt att informera ikring då det berör hela landets bikerkultur.

JO har ännu en gång tagit ställning för att Polismyndigheterna inteäger rätt att tvångsfotografera personer. All fotografering av enskilda personer måste ske på frivillig väg utan alla former av tvångsmedel.

I det aktuella fallet hade Kriminalunderrättelsetjänsten i Dalarna gått ut med direktiv att fotografera och dokumentera medlemmar för inblick och för att snabbt kunna agera mot personer i konfliktsituationer. Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas att chef för Kriminalunderrättelsetjänsten i Dalarna är Mats Jonsson. En person som tidigare utmärkt sig som hanterare till Peter Rätz och för att ha uttalat att han vill tillse att hälften av klubbarna inom Sverigemodellen upphör att existera!

JO och Justitiekanslern har vid inte mindre än fyra olika tidigare tillfällen beslutat att polisen inte äger rätt att fotografera enskild med tvång utan all fotorrafering måste ske utefter lagstöd. Även den så kallade buggningsutredningen fastslog att det inte finns något positivt lagstöd för polisen att fotografera enskilda.

Anmälans del rörande olaga kroppsvisitation ogillades av JO som därvid inte uttalade kritik under denna punkt. Polisens hänvisning till att personerna upplevdes som mindre tillmötesgående och att de gav intryck av att de ville iväg bedömde JO utgöra anledning till att genomföra kroppsvisitation inklusive genomsökning av mc-väskor. Någon särskild anledning att misstänka att personerna var i besittning av vapen eller farliga föremål förutom en eventuell konfliktrisk redovisades inte av polisen.

JO-Beslutet

I korthet

Det ligger i princip inom ramen för polisens allmänna befogenheter att ta bilder på människor som befinner sig på allmänna platser. Om en enskild person fotograferas med tvång eller, som i detta fall, under ett tvångsingripande mot vederbörande, krävs dock uttryckligen stöd i lag. Något sådant stöd fanns inte i detta fall. Polisen kritiseras därför för den fotografering som förekom.

JO:s längre bedömning

Under förutsättning att det är motiverat utifrån polisens uppgift och så länge behovs- och proportionalitetsprinciperna beaktas är det i princip tillåtet för polisen att ta bilder på människor på allmänna platser. I enlighet med vad som uttalats i flera tidigare JO-beslut får polisen dock inte utan uttryckligt lagstöd använda tvång för att avfotografera personer.

Fotograferingen av Xxxx och Xxxx genomfördes under ett tvångsingripande och framstår som en integrerad del av detta. Den hade därmed karaktären av en mot dem vidtagen tvångsåtgärd. Något lagstöd för fotografering av det slaget finns inte. Polismyndigheten ska därför kritiseras för denna del av ingripandet mot Xxxx och Xxxx.

Payback Sveriges kommentar

Att som Polismyndigheten ständigt hänvisa till konfliktrisker för att skaffa sig lagstöd för kroppsvisitation av person och mc-väskor är inte godtagbart och saknar även lagstöd! Det ska föreligga särskilda omständigheter i det enskilda fallet för att lagstöd ska finnas för kroppsvisitation vilket det inte gjorde i detta ärende varför även kroppsvisitationen självklart skulle kritiserats av JO.

Det är dock utmärkt att JO även fortsatt står upp för att det inte finns något som helst stöd i lagen för att under tvång fotografera personer och att sådan fotografering aldrig får ske under tvång!

Slutligen måste vi ställa frågan hur svårt polisen kan ha att följa lag och beslut? Det är nu femte gången som JO och JK via beslut i anmälda ärenden kritiserar polisen för att överträda lagen. Hur svårt kan det vara att bara inrätta sin verksamhet utefter lagen? Kan man inte begära speciellt att landets polismyndighet faktiskt följer lagen? Jo ,sveriges medborgare har självklart rätt att ställa högre krav på just polisen än någon annan myndighet att följa lagen med tanke på deras brottsbekämpande verksamhet och deras arbetsuppgifter att verka för ett rättsäkert och tryggt samhälle. Mycket dåligt arbetat igen. Polisen!

Länk till artikel angående JO-beslutet:
http://www.dt.se/brottsplats/1.5129153-fel-av-polisen-att-fota-kriminella

Paybacks utredning rörande legala och illegala polisåtgärder i kontrollsammanhang:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin