Brå utreder regeringens satsning på Polisen samt Payback Sveriges kommentar!

Brå får nu i uppdrag att utreda polisens bristande resultat efter de stora resursökningar polismyndigheterna tillförts:

Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har Polisen fått historiskt stora resurstillskott. Det har bland annat lett till att det nu finns lite drygt 20 000 poliser i landet. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda till tydliga förbättringar av verksamhetsresultatet.

Brottsförebyggande rådet får nu i uppdrag att titta närmare på hur Polisen har styrt och använt de stora resurstillskotten. I uppdraget ingår också att analysera utvecklingen av Polisens resultat och bedöma resursökningens betydelse för resultatet.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober 2014.

Payback Sveriges kommentar

Payback Sverige har tidigare analyserat polisens bristande resultat avseende den så kallade särskilda satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet och pekat på problemen kring vad som är mervärdesresultatet av satsningen och vad som skulle blivit resultatet av vanligt polismyndighetsarbete. Vi välkomnar därför denna utredning över om polisens resultat står i proportion till de enorma resursökningar som tillförts myndigheten då den är helt i linje med vad vi tidigare kritiserat gällande polisens resultatredovisning och de resultat polismyndigheterna uppvisar i förhållande till tillförda resurser!

Länk till originaltexten:
http://www.regeringen.se/sb/d/16082/a/190406

Länk till Payback Sveriges analys av polismyndigheternas särskilda satsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet:
http://www.payback.name/?p=5975

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin