Bikerskolan: Om Hemfridsbrott & Olaga Husrannsakan! Del 3/6

 nyannons2jpeg

Om Hemfridsbrott

Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken 4:e kapitlet, 6:e paragrafen och har följande lydelse:

6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Kriterier för Hemfridsbrott

”Hemfridsbrott avser både vanligt inbrott och en situationer då en gäst inte vill avlägsna sig. Som bostad räknas en plats som är bebodd och kan således avse både sommarstuga och tält. I fall då flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som ej bor där att ge sig av och denne person vägrar, för att det skall anses som hemfridsbrott”.

Avgörande för om handlingen utgör hemfridsbrott eller olaga intrång är således bara en fråga om i vilken form av lokal det eventuella hemfridsbrottet utövats. Hemfridsbrott är det frågan om endast där någon har bostad oavsett i vilken form av lokal bostaden är belägen. Person eller exempelvis myndighet ska också ha olovligen inträngt eller kvarstannat för att hemfridsbrott ska föreligga. Dessa är de två kriterierna: Bostad ska föreligga och någon ska olovligen ha inträngt eller kvarstannat i bostaden.

Det är också viktigt i sammanhanget att poängtera att det är vem som har och bebor bostaden och inte vem eller vilka som äger fastigheten/bostaden som är avgörande.

Vid bostäder i klubblokalen!

Om det är så att personer sover/har sin bostad på klubben räknas klubblokalen som bostad och om polisen då trampar in utan lagstöd och utan samtycke föreligger hemfridsbrott…

I juridisk mening utgör här en båt, ett tält, ett hotellrum, ett rum på ett vandrarhem eller en sommarstuga en bostad i lagens mening, om någon har sin bostad på denna plats. Det behöver inte heller vara frågan om permanenta bostäder utan även utrymmen som fungerar som tillfälliga bostäder är skyddade från Hemfridsbrott vilket framgår ur följande skrivning från Polismetodsutredningen, Särskilda Spaningsmetoder (SOU 2010:103), sidan 108

Med bostad avses utrymmen som omfattas av bestämmelsen om hemfridsbrott i 4 kap. 6 § första stycket BrB. Dit hör inte enbart utrymmen som används som permanent bostad utan även sådana utrymmen som används som tillfällig bostad, t.ex. fritidsbostad, hotellrum, hytt på båt och tält

Polismetodsutredningen

Ett viktigt faktum i sammanhanget är även att man inte behöver vara skriven på platsen!

Kan polisen inte i efterhand redovisa fullgoda juridiska skäl för beslut om husrannsakan, och utgör lokalen en bostad för någon, är det ALLTID hemfridsbrott att gå in, om lagstöd såväl som samtycke saknas!

Prejudicerande rättsfall rörande Hemfridsbrott

Ett intressant och prejudicerande rättsfall i sammanhanget utgör en dom från Högsta Domstolen, 1990–05–31 i mål B 633-89. Domstolen fastslog att brott mot hemfriden ska bedömas som grovt om någon genom inbrott bereder sig olovligen tillträde till lokal eller om hemfridsbrottet sker nattetid. Brottet anses då utgöra en sådan grov kränkning av hemfriden och den personliga integriteten att gärningen kräver annan påföljd än böter!

Följdfråga: Har jag en svagare juridisk position såsom boende i en klubblokal?

Om något inträffar i samband med en fest eller om det återfinns något illegalt på någon eller i klubblokalen – Riskerar då den boende att bli ansvarig? Nej, den boende riskerar inte mer eller mindre än någon annan. Gods som återfinns skall alltid härledas i bevis vem det tillhör. Något automatiskt ansvar finns inte. Till en mc-klubb exempelvis har ju i regel alla medlemmar tillträde och blir då i lika hög grad misstänkta.

Råd från Payback Sverige

Det är viktigt att vid situationer såsom misstänkta olaga husrannsakningar att någon person som har sin bostad i lokalerna faktiskt ber exempelvis polisen att avlägsna sig för att ett faktiskt hemfridsbrott ska anses kunna föreligga. Begär därefter ut protokoll från Polismyndigheten utefter Polislagen 27 och Rättegångsbalken 28:9 för att kunna använda hemfridsbrott mot myndighet om de ej kan redovisa lagstöd för insatsen.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin